Asociace není spokojena se Zprávou o MSP za r. 2011

Asociace není spokojena se Zprávou o MSP za r. 2011

Tým AMSP ČR zpracoval ke dni 19.6.2012 obsáhlé připomínky ke každoroční souhrnné „Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v r. 2011“, které byly zaslány na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výběr ze zásadních připomínek a návrhů:

 • Zpráva obsahuje pouze soupis přijatých zákonů a usnesení bez uvedení, co tyto dokumenty řeší a jaký je jejich skutečný dopad do snížení administrativy podnikatelů.
 • V oblasti strukturálních fondů asociace doporučuje připravit a přijmout zákon o fondech EU, a to s dostatečným předstihem. Zákon by měl především sjednotit principy a stanovit nepřekročitelnost administrativních požadavků a lhůt; případné (odůvodněné) odchylky by mohly vzniknou pouze na základě zmocnění v tomto zákoně, a to zpravidla pouze ve prospěch žadatelů a příjemců.
 • Obsáhle je rovněž opisována institucionální podpora v oblasti internacionalizace, kterou deklaruje EU, ať již na platformě SBA (Small Business Act) a Evropských center pro MSP, tak na platformě studie trhů zemí BRICS. Jde však o podporu a)   skutečně pouze v rovině institucionální se všemi pozitivy a negativy tohoto charakteru podpory, b)  na níž se ČR prakticky žádným způsobem nepodílí, ani ji českým podnikatelům významně informativně nepřibližuje (aktivně neinformuje a nezprostředkovává)
 • U podpory exportu se asociace již jasně vymezila vůči nové proexportní strategii v únoru 2012. U této Zprávy se  naprosto nelze ztotožnit s tvrzením, že „Tradičním a osvědčeným nástrojem proexportní podpory malých a středních podniků jsou podnikatelské mise“. Naopak – podnikatelské mise mají konkrétně pro segment MSP téměř nulový praktický a ekonomický význam. V misích doprovázejících ústavní činitele MSP tradici skutečně nemají, jak tvrdí předložená Zpráva. 
 • Zpráva též neobsahuje informaci o „návratnosti investice“, respektive o měřitelném přínosu realizovaných a široce popisovaných podpor pro MSP.

 

OBECNĚ za významnou podporu MSP by mohlo být považováno:

 • Nikoli pouze deklarované, ale skutečné snížení administrativní zátěže
 • Odstranění duplicit či dokonce vícečetnosti vykazování
 • Zjednodušení a způhlednění podnikatelské legislativy
 • Výrazné omezení frekvence změn legislativy spojené s podnikáním
 • Odstranění diskriminace privátních českých firem zejména vůči zahraničním subjektům (konkurenci) ve smyslu povinnosti zveřejňovat citlivá podniková data na internetu (Sbírka listin)
 • Zpružnění zákoníku práce a uvolnění tak pracovního trhu (v gesci MPSV)
  • V této souvislosti by bylo též vítáno snížení tlaku a zátěže na podniky tam, kde správce státu nemístně přenáší odpovědnost za svá selhání (obvykle v nastavení systému) na podnikatele (např. potírání nelegální práce, zaměstnávání cizinců, zdravotně-lékařské prohlídky, kontroly nemocnosti zaměstnanců, neustálé prodlužování plateb náhrad mezd zaměstnavatelem v době pracovních neschopností zaměstnanců atd.)
  • Stabilita investorského prostředí jako signál korektnosti a ekonomické i morální vyspělosti (tj. omezení zavádění dodatečných daní, navíc se zpětnou platností apod.)
  • Dlouhodobé koncepce respektované napříč politickým spektrem (např. energetické směřování, exportní a další strategie naší země atd.) 

 Zprava_o_MSP_2011 Zprava_o_MSP_2011 (1,20 MB)

Zprava_o_MSP_2011_Pripominky_AMSP_CR Zprava_o_MSP_2011_Pripominky_AMSP_CR (399,24 KB
 X