Jak je to s patenty v České republice?

Jak je to s patenty v České republice?

Víte, že třetina patentů platných pro území ČR patří německým přihlašovatelům? V high-tech oborech mají Češi pouze 5% patentů. Hl.m. Praha je v oblasti patentové aktivity mezi kraji jedničkou.

Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky zveřejnil na svých internetových stránkách podrobné údaje týkající se statistik vybraných ochran průmyslového vlastnictví (patenty a zapsané užitné vzory) v České republice v posledních 16 letech (1995 až 2010).

Tyto informace jsou k dispozici na odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika

Na konci roku 2010 dosáhl počet patentů platných pro území České republiky více jak 23 tisíc

Od roku 1995 bylo v České republice uděleno nebo validováno pro území ČR téměř 40 tisíc patentů. K 31.12.2010 z nich bylo evidováno jako stále platných cca 23 tisíc. Od roku 2002 dochází k výraznému nárůstu počtu udělených patentů zahraničním subjektům prostřednictvím tzv. validace evropských patentů. V roce 2010 bylo uděleno v České republice ať už národní cestou nebo prostřednictvím tzv. validace patentů udělených Evropským patentovým úřadem 4,6 tisíc patentů, tj. o 3 tisíce více než před deseti lety. 

Evropské patenty validované pro území České republiky tvoří 60% platných patentů

Na konci roku 2010 dosáhl podíl evropských patentů validovaných Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (dále jen ÚPV ČR) pro území České republiky téměř 60 %. Od roku 2002, kdy Česká republika přistoupila k Úmluvě o udělování evropských patentů, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na území České republiky prostřednictvím evropského patentu, bylo ÚPV ČR takto validováno 16 206 patentů. V roce 2010 bylo validováno ÚPV ČR 3 694 patentů udělených Evropským patentovým úřadem (o 8,5 % více než v roce 2009), proti 911 patentům, které ÚPV ČR udělil tzv. národní cestou.

Téměř třetina platných patentů pro území České republiky patří německým přihlašovatelům

Necelá třetina (32 %; 7,7 tisíc) platných patentů má u nás přihlašovatele z Německa. Přihlašovatelé ze Spojených států vlastní 12 %, z Francie 8,6 % a ze Švýcarska 7,7 % patentů v České republice. Na konci roku 2010 byl podíl domácích přihlašovatelů na platných patentech s účinky pro území ČR pouze 8 %.

Od roku 1995 bylo zahraničním přihlašovatelům u nás uděleno 34 tisíc patentů.

Jestliže ještě v roce 1995 se tuzemští přihlašovatelé podíleli 44 % na udělených patentech v České republice v daném roce, tak v roce 2005 to bylo 15 %, a v roce 2010 dokonce pouhými 6 %. Od roku 1995 bylo u nás uděleno nebo validováno nejvíce patentů přihlašovatelům z Německa (11,9 tisíc a z nich je 63 % stále platných). S poměrně velkým odstupem následovali přihlašovatelé ze Spojených států s 5,2 tisíci udělenými patenty v tomto období a domácí přihlašovatelé s 4,9 tisíci udělenými patenty. Ovšem v případě patentů udělených českým přihlašovatelům v tomto období jich bylo na konci roku 2010 platných pouze 39 %.  

Mezi patentově chráněnými obory vítězí organická chemie

Na konci roku 2010 bylo v oboru „Organická chemie“ u nás zaznamenáno celkem 3 450 platných patentů. Jen v roce 2010 jich ÚPV ČR udělil (popř. validoval) 701. Také u domácích přihlašovatelů patří tento obor spolu s oborem „Doprava a skladování“ mezi nejvýznamnější z hlediska patentové ochrany. Jako velmi významný z hlediska celkového počtu platných patentů je potřeba také zmínit obor “Lékařské, zubní a hygienické přípravky“, kde bylo k 31.12.2010 u nás zaznamenáno 2 307 platných patentů. 

V případě užitných vzorů, kde 93,6 % platných užitných vzorů má majitele z České republiky, je situace poněkud odlišná. Nejvýznamnějšími obory jsou „Stavby“ s 931 a „Doprava a skladování“ s 889 platnými užitnými vzory. 

Jak veřejné vysoké školy, tak i veřejné výzkumné instituce u nás vlastní 10 % českých patentů 

K 31.12.2010 se podniky podílely 58 % na platných patentech udělených přihlašovatelům z ČR, 20 % patřilo fyzickým osobám. Veřejné výzkumné instituce i veřejné vysoké školy jsou majiteli shodně 10 % platných patentů. Zatímco v případě podniků jedna třetina současně platných patentů byla udělena před rokem 2005, tak u veřejných výzkumných institucí to byla přibližně čtvrtina (27 %) a v případě veřejných vysokých škol dokonce pouze jedna desetina (9 %).  

Počet podaných patentových přihlášek vysokými školami se meziročně zvýšil téměř o polovinu

Jestliže v roce 2005 podaly veřejné vysoké školy pouze 30 patentových přihlášek tak v roce 2010 to bylo již 200 a jejich podíl na celkovém počtu patentových přihlášek podaných u ÚPV ČR domácími přihlašovateli stoupl z 5 % v roce 2005 na 23 % v roce 2010. Podobný trend byl u veřejných vysokých škol zaznamenán i v případě zapsaných užitných vzorů (z 10 v roce 2005 na 172 v roce 2010). Veřejné výzkumné instituce podaly ve stejném roce 77 patentových přihlášek, podniky 320 a fyzické osoby 267. Počet patentových přihlášek podanými tuzemskými podniky se u nás v posledních 10 letech pohybuje mezi 230 až 320 ročně.

Za posledních 16 let bylo v high-tech oborech pouze 5 % z patentů udělených přihlašovatelům z ČR

V letech 1995 až 2010 bylo domácím přihlašovatelům z celkem 4 849 udělených (validovaných) patentů v České republice uděleno pouze 238 patentů v high-tech oborech, a to především v oblasti mikroorganického a genetického inženýrství. Na konci roku 2010 necelá polovina (46 %) českých platných patentů v high-tech oborech patřila veřejným výzkumným institucím. Na tuzemské podniky připadalo 27 % a fyzické osoby 17 % těchto patentů. Za posledních 16 let bylo u nás domácím přihlašovatelům uděleno v oblasti biotechnologií 122 (7 v roce 2010) patentů a v oblasti obnovitelných zdrojů 34 (4 v roce 2010) patentů.

Ne všem přihlášeným vynálezům prostřednictvím patentové přihlášky je nakonec udělen patent

Z přihlášek podaných mezi roky 1995 až 2000 českými přihlašovateli byl patent udělen necelé polovině z nich (45 %). Nejvyšší úspěšnost zaznamenaly veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, kde byl patent udělen u 88 %, resp. 82 % podaných patentových přihlášek. U podniků to bylo v 60 % případů a u fyzických osob pouze u 29 % podaných patentových přihlášek. Průměrná doba od podání patentové přihlášky po udělení patentu byla u ÚPV ČR u českých přihlašovatelů ve výše uvedeném období 3,25 roku.

Hl. město Praha je v oblasti patentové aktivity jedničkou mezi kraji

Z důvodu soustředění velkého počtu veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí v Praze je celkem očekávatelné, že nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran je Praha. Z celkového počtu 1 904 patentů platných k 31.12.2010 jich 667 tj. 36 % podali právě přihlašovatelé, kteří mají sídlo v Praze. Druhým nejvýznamnějším regionem je Jihomoravský kraj. Přihlašovatelé z tohoto kraje vlastnili 205 patentů platných k 31.12.2010. Za zmínku stojí ještě kraj Středočeský se 181 a Moravskoslezský se 131 platnými patenty pro území České republiky k 31.12.2010.

Pouze u 7 ze 100 platných českých patentů je původcem patentového vynálezu žena

Na konci roku 2010 u platných patentů pro území České republiky, u nichž se na chráněném vynálezu podíleli domácí výzkumníci (1 940 patentů) byla jako původce vynálezu uvedena žena pouze ve 141 případech. Velké rozdíly najdeme, pokud porovnáme údaje o původcích u jednotlivých typů přihlašovatelů patentů. Pokud jde o podniky a fyzické osoby, tak pouze 6 %, resp. 4 % původců jsou u těchto přihlašovatelů ženy. Naopak u vysokých škol je původcem vynálezu chráněného platným patentem žena již v 11% a u veřejných výzkumných institucí dokonce ve 20 %.

V zahraničí je patentová aktivita přihlašovatelů z ČR stále velmi nízká

V letech 1993 až 2008, tj. za posledních 16 let, podaly subjekty z České republiky u Evropského patentového úřadu (EPO) sice 885 patentových přihlášek, ale tento počet tvoří pouze 0,05 % z celkového počtu přihlášek podaných u EPO v tomto období. Např. přihlašovatelé z Rakouska ve stejném období podali u EPO 15 tis. přihlášek, z Nizozemska 52 tis. a z Německa dokonce téměř 300 tis. přihlášek. V roce 2008 podaly subjekty z ČR u EPO necelých 12 patentových přihlášek na milion obyvatel. Tento ukazatel je stále hluboko pod průměrem celé EU27 (107 přihlášek/milion obyvatel), přesto se počet patentových přihlášek podaných subjekty z ČR u EPO v posledních letech každoročně zvyšuje.

Zdroj: ČSÚ

Martin Mana
Český statistický úřad
Odd. výzkumu, vývoje a informační společnosti
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 27405 2369
Email: martin.mana@czso_cz

 

Karel Eliáš (patentová statistika)
Český statistický úřad
Odd. výzkumu, vývoje a informační společnosti
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 5 7141 0178

Email: karel.elias@czso_cz

 

Robin Rašín (high-tech statistika)
Český statistický úřad
Odd. výzkumu, vývoje a informační společnosti
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 27405 4391

Email: robin.rasin@czso_cz

 

 X