Legislativní návrhy

Číslo předpisu/zákonaNázev předpisu/zákonaNavrhované zněníStanovisko AMSP ČRDatum odesláníDokumenty/přílohy
bez číslaZpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018navrhované zněnízásadní připomínky12. 8. 2019předkládací zpráva
bez číslao dani z vybraných digitálních služebnavrhované zněnízásadní připomínky31. 7. 2019důvodová zpráva
253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu
navrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
262/2006 Sb. a 435/2004 Sb.zákoník práce a o zaměstnanostinavrhované zněnízásadní připomínky29. 7. 2019důvodová zpráva
89/2012 Sb.; 99/1963 Sb.Občanský zákoník, občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek22. 7. 2019důvodová zpráva
bez číslao zálohovaném výživném na nezaopatřené dítěnavrhované zněnízásadní připomínky2. 7. 2019důvodová zpráva
280/2009 Sb.,Daňový řádnavrhované zněnízásadní připomínky18. 6. 2019důvodová zpráva
bez číslaKoncepce jednotné zahraniční prezentace České republikynavrhované zněníbez připomínek17. 6. 2019
bez číslaSTRATEGIE PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ SPOLEČNOSTI
2019-2025
navrhované zněníbez připomínek13. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaAktualizovaná koncepce rodinné politikynavrhované zněníbez připomínek12. 6. 2019předkládací zpráva
bez číslaProgramy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republikuznění programů ke stažení v zipzásadní připomínky12. 6. 2019předkládací zprávakvódy v zip
bez číslao změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné mocinavrhované zněníbez připomínek4. 6. 2019důvodová zpráva
99/1963 Sb.Občanský soudní řádnavrhované zněníbez připomínek15. 5. 2019důvodová zpráva
bez čísla O odpadechnávrh zákonazásadní připomínky10. 5. 2019důvodová zpráva
bez číslaDefinice rodinného podnikáníschválené zněnínavrhovatel/spolutvůrce13. 5. 2019
bez číslao vybraných výrobcích s ukončenou životnostínávrh zákonazásadní připomínky9. 5. 2019důvodová zpráva
551/1991 Sb.Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republikynavrhované zněníbez připomínek23. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslanávrh zákona o hromadných žalobáchnávrh zákona zásadní připomínky11. 4. 2019důvodová zpráva
bez číslaNárodní strategie umělé inteligence v České republicenavrhované zněnízásadní připomínky3. 4. 2019předkládací zpráva
278/2008 SB.,O obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky27. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023návrh záměruzásadní připomínky27. 3. 2019předkládací zpráva
bez číslaZhodnocení plnění opatření uvedených
v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018
navrhované zněnídoporučující připomínka25. 3. 2019předkládací zpráva
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady návrh vyhláškyzásadní připomínky25. 3. 2019důvodová zpráva
22/1997 SB.,ZÁKON O
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY
Návrh zákonabez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaSystémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice navrhované zněnízásadní připomínky7. 3. 2019předkládací zpráva
245/2016 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákonanávrh vyhláškybez připomínek7. 3. 2019důvodová zpráva
229/2008 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčivnávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019důvodová zpráva
bez číslaVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarskonávrh vyhláškybez připomínek6. 3. 2019 důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona o sociálním podnikunávrh zákonazásadní připomínky25. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchnávrh nařízenízásadní připomínky20.2.1990důvodová zpráva
bez číslaAkční plán autonomního řízenínavrhované zněnízásadní připomínky14. 2. 2019předkládací zpráva
189/2013 Sb.Změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káceníNavrhované zněníbez připomínek7. 2. 2019důvodová zpráva
424/2010 Sb.Návrh novely zákona o základních registrechbez připomínek1. 2. 2019důvodová zpráva
bez číslaNavýšení žádostí v režimu Ukrajina v GK Lvovnavrhované zněnízásadní připomínka5. 2. 2019předkládací zpráva
645/2004 Sb.Návrh změny zákona o archivnictví a spisové služběNavrhované zněníbez připomínek1. 2. 2019Důvodová zpráva
bez číslaAkční plán boje s korupcí na rok 2019navrhované zněnídoporučující připomínky28. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatunávrh zákonazásadní připomínky10. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaZávěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší a návrh dalšího postupudokumentbez připomínek10. 1. 2019
bez číslaNávrh definice rodinného podniku v ČR nelegislativní cestou návrh zákonabez připomínek7. 1. 2019předkládací zpráva
bez číslaNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)návrh nařízeníbez připomínek7. 1. 2019důvodová zpráva
223/1995 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisůnavrhované zněnízásadní připomínky 10. 12. 2018důvodová zpráva
110/1997 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 10/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněnízásadní připomínka7. 12. 2018důvodová zpráva
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůbez připomínek28. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o ochraně oznamovatelůnávrh zákonaZásadní připomínky28. 11. 2018důvodová zpráva
26/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast soutok Tvrdonicko.bez připomínek28. 11. 2018
bez čísla Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná aslfatová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadembez připomínek16. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)Návrh zákonabez připomínek30. 10. 2018
bez číslaZpráva o životním prostředí České republiky 2017Zpráva o životním prostředíbez připomínek25. 10. 2018
298/2014 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek24. 10. 2018
244/2016 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikybez připomínek19. 10. 2018
bez číslaNávrh zákona o lobbováníZásadní připomínky4. 10. 2018
522/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisůNávrh nařízeníbez připomínek20. 9. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových Návrh vyhláškybez připomínek20. 9. 2018
311/2006 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka20. 9. 2018
bez číslaNávrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporůbez připomínek20. 9. 2018
262/2006 Sb. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonynavrhované zněníZásadní připomínky14. 9. 2018důvodová zpráva
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017bez připomínek23. 8. 2018
bez číslaNárodní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu9. 8. 2018
bez číslaZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017AMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu3. 8. 2018
194/2009 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek11. 7. 2018
378/2007 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - lékový záznam pacientabez připomínek2. 7. 2018
361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Cb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamubez připomínekbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínek bez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonůbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
112/2016 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka viz přílohy.25. 4. 2018
X