Otevření pracovního trhu SRN od 1.5.2011

Otevření pracovního trhu SRN od 1.5.2011

Dnem 30.dubna 2011 končí sedmileté přechodné období omezující volný pohyb pracovních sil po rozšíření EU v roce 2004. Občané České republiky tak získávají neomezený přístup na německý (a rakouský) pracovní trh.

Z toho důvodu odpadá povinnost získat pracovní povolení před nástupem do zaměstnaneckého pracovního poměru v SRN. Český uchazeč o zaměstnání musí pouze splnit stejné formální náležitosti jako německý pracovník, tj. přihlásit se k pobytu v daném místě a přihlásit se k hrazení sociálního a zdravotního pojištění.

V případě živnostenské činnosti vykonávané na území SRN trvá pro občany České Republiky i po 1. květnu 2011 povinnost přihlásit živnost na příslušném místním živnostenském úřadě (příslušná pobočka Obchodní a průmyslové komory/Industrie- und Handelskammer, tj. IHK). V případě regulovaných oborů je podmínkou registrace i prokázání příslušné kvalifikace. Seznam regulovaných oborů včetně příslušných úřadů uznávajících kvalifikaci lze nalézt na adrese www.anbin.de, odrážka: „Zuständige Stellen in Deutschland“.

Pro občany ČR zaměstnané v SRN principielně platí německé právní předpisy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Výjimkou jsou tzv. vyslaní pracovníci (u pobytů do 24 měsíců se na ně vztahují sociální předpisy vysílajícího státu) a pracovníci, kteří jsou zaměstnáni ve dvou či více členských státech EU (vztahují se na ně předpisy státu, kde mají bydliště, nebo předpisy státu, kde má sídlo zaměstnavatel). Jak na vyslané pracovníky, tak na pracovníky zaměstnané ve dvou či více státech se ovšem v SRN vztahují předpisy o minimální mzdě ve vybraných oborech.

V SRN neexistuje zákonná minimální mzda platná pro všechny obory a celé území. V rámci německého pracovního práva je nutné na základě principu místa zohlednit oborová a regionální pravidla pro stanovení minimální mzdy, která jsou právně závazná pro občany SRN i pro příslušníky cizích států zaměstnaných v SRN. Následuje přehled oborů, kde je stanovena minimální hodinová mzda (převážně formou kolektivních smluv s rozšířenou závazností), včetně regionálních specifik a časové platnosti právní úpravy:

Stavební práce

spolkové země Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko:

řemeslníci a strojaři od 1.září 2010 – 9, 50 Euro; od 1.července 2011 – 9, 75 Euro

spolková země Berlín:

řemeslníci a strojaři od 1.září 2010 – 10, 90 Euro; od 1.července 2011 – 11 Euro

kvalifikovaní řemeslníci, mechanici, řidiči od 1.září 2010 – 12, 75 Euro; od 1.července 2011 – 12, 85 Euro

ostatní spolkové země:

řemeslníci a strojaři od 1.září 2010 – 10, 90 Euro; od 1.července 2011 – 11 Euro

kvalifikovaní řemeslníci, mechanici, řidiči od 1.září 2010 – 12, 95 Euro; od 1.července 2011 – 13 Euro

Elektrotechnická řemesla

spolkové země Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko:

od 1.ledna 2011 – 8, 40 Euro

ostatní spolkové země:

od 1.ledna 2010 – 9, 70 Euro

Hornické práce v uhelných dolech

od 1.července 2009

řemeslníci, horníci – 11, 17 Euro

horníci a kvalifikovaní pracovníci s odbornými znalostmi – 12,41 Euro

Čištění a praní textilu a oděvů

spolkové země Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko:

od 1.ledna 2011 – 6, 50 Euro; od 1.dubna 2011 – 6, 75 Euro

ostatní spolkové země:

od 1.ledna 2011 – 7, 65 Euro; od 1.dubna 2011 – 7, 80 Euro

Malířské, lakýrnické a natěračské práce

spolkové země Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko:

od 1.září 2009 – 9, 50 Euro; od 1.července 2011 – 9, 75 Euro

ostatní spolkové země:

nevyučení pracovníci od 1.září 2009 – 9,50 Euro; od 1.července 2011 – 9,75 Euro

vyučení pracovníci od 1.září 2010 – 11,50 Euro; od 1.července 2011 – 11,75 Euro

Nakládání s odpady včetně čištění komunikací a zimní služby

od 1.května 2009 – 8,24 Euro

Úklid budov

spolkové země Bádensko-Würtenbersko, Bavorsko, Berlín, Brémy, Hamburk, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko a Šlesvicko-Holštýnsko:

od 1.ledna 2011

úklid interiérů a údržbové čistění – 8,55 Euro

čištění oken a fasád – 11,33 Euro

spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko:

od 1.ledna 2011

úklid interiérů a údržbové čistění – 7,00 Euro

čištění oken a fasád – 8,88 Euro

Pokrývačské práce

od 1.ledna 2011 – 10, 80 Euro; od 1.ledna 2012 – 11, 00 Euro, od 1.ledna 2013 – 11, 20 Euro

Pečovatelské služby

spolkové země Bádensko-Würtenbersko, Bavorsko, Berlín, Brémy, Hamburk, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko a Šlesvicko-Holštýnsko:

od 1.srpna 2010 – 8, 50 Euro, od 1.ledna 2012 – 8, 75 Euro, od 1.července 2013 – 9, 00 Euro

spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko:

od 1.srpna 2010 – 7, 50 Euro, od 1.ledna 2012 – 7, 75 Euro, od 1.července 2013 – 8, 00 Euro

Bezpečnostní služby a ostraha

spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko, Berlín:

od 1.ledna 2011 – 6, 53 Euro, od 1.března 2012 – 7, 00 Euro

ostatní spolkové země:

od 1.ledna 2011 6,53 – 8,46 Euro, od 1.března 2012 – 7,00 – 8,60 Euro

Služby přepravy a zpracování hotovosti a cenin

spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko, Berlín:

přeprava hotovosti a cenin, od 1.ledna 2011 – 8,20 Euro, od 1.ledna 2012 – 9,10 Euro

zpracování hotovosti, od 1.ledna 2011 – 7,50 Euro, od 1.ledna 2012 – 7,90

ostatní spolkové země:

přeprava hotovosti a cenin, od 1.ledna 2011: 9,50 – 13,50 Euro, od 1.ledna 2012: 10,00 – 13,75 Euro

zpracování hotovosti, od 1.ledna 2011: 8,00 – 11,00 Euro, od 1.ledna 2012: 8,50 – 11,25 Euro

Sezónní práce, práce na dobu určitou („Zeitarbeit”)

spolkové země: Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko

od 1.května 2011 – 6, 65 Euro

ostatní spolkové země:

od 1.května 2011 – 7, 60 Euro

V dalších oborech se zavedení minimální mzdy připravuje a vstoupí pravděpodobně v platnost v průběhu roku 2011. Jedná se zejména o poštovní služby, demoliční a šrotovací práce a o profesní vzdělávání.

Podrobné informace týkajíce se zaměstnávání českých občanů v SRN lze nalézt na integrovaném portálu MPSV ČR „EURES“:

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/nemecko

Informační brožuru německého ministerstva práce a sociálních věcí o zaměstnávání a vysílání občanů EU do SRN „50 otázek a odpovědí k 1.5.2011” (pouze v němčině) naleznete na: http://www.bmas.de/portal/51150/a805__entsendung__eu__buerger.html

Informace o platném pracovním právu v SRN (pouze v němčině) naleznete na:

http://www.bmas.de/portal/9800/arbeitsrecht_a_711.html

Zdroj: Velvyslanectví České republiky Berlín



X