Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Programy „kvalifikovaný zaměstnanec“ a „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ 

Vláda ČR schválila v loňském roce nové programy zaměstnávání zahraničních pracovníků – „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ (VKZ), „kvalifikovaný zaměstnanec“ (KZ) a …. Tyto programy umožňují zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, Srbska, Černé Hory, Moldavska, Filipín, Mongolska, Kazachstánu a Indie.

AMSP ČR je jedním z garantů pro zařazení zaměstnavatelů do uvedených Programů, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnavatelé po splnění stanovených podmínek získávat zaměstnance z řad občanů řady států pro profese zařazené v rámci klasifikace ISCO ve třídách 4 – 8 (Kvalifikovaný zaměstnanec), ISCO 1-3 (Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec).

Žádost o zařazení do Programů se zasílá AMSP ČR jako jednomu z garantů Programů prostřednictvím e-mailu (případně prostřednictvím datové schránky).

Žádost garantovi je nutné dodat řádně vyplněnou na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami (ve formátu  PDF a také ve formátu .xls); vedle žádosti je nutné předložit garantovi rovněž sken žádosti opatřené podpisem oprávněné osoby a razítkem společnosti.

Garant zkontroluje žádost a přiloženou dokumentaci a případně vyžádá jejich doplnění či upřesnění. Jakmile jsou všechny požadavky splněny, zašle Garant žádost příslušným ministerstvům.

Žádosti následně řeší zastupitelské úřady ČR (ZÚ) v uvedených zemích; uchazeči se dostaví na výzvu ZÚ k osobnímu předložení žádosti o zaměstnaneckou kartu; výzvu s konkrétním datem schůzky zašle ZÚ zaměstnavateli zařazenému do programu, který musí neprodleně informovat svého uchazeče – potencionálního zaměstnance.

Pokud jde o Ukrajinu, žádost se podává v externím pracovišti Generálního konzulátu ČR ve Lvově – Vízové centrum společnosti VFS Global ve Lvově (dále jen Vízové centrum) ve Lvově, ulice Džerelna 18Podání žádosti musí být podloženo všemi povinnými přílohami a uchazeč zaplatí servisní poplatek ve výši 20 EUR. Žádost o zaměstnaneckou kartu lze výjimečně podat přímo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově. Termín stanovený Generálním konzulátem ČR ve Lvově k podání žádosti ve Vízovém centru je závazný; pokud se žadatel nedostaví, termín propadá a proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je tím ukončen. Je nutné uchazeče upozornit na to, aby si podkladové materiály připravil včas a aby se do Vízového centra dostavil i v případě, že mu některý z dokumentů chybí,

V případě, že žádost či náležitosti, které se povinně dokládají k žádosti, vykazují vady, obdrží žadatel na místě výzvu k doplnění a musí chybějící dokument doložit v listinné podobě na místo uvedené ve výzvě, tedy do Vízového centra (osobně nebo poštou). Do doby odstranění vad žádosti se staví zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu, která ze zákona činí 60 dnů. GK Lvov připravil pro Vízové centrum příslušný formulář k chybějícím dokumentům i v ukrajinštině a v něm je vyznačen chybějící dokument. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě 60 dnů chybějící dokumenty nedoloží, řízení se zastaví.

Pokud má zaměstnavatel zájem, aby byl o stavu řízení o vydání zaměstnanecké karty informován, musí mít od uchazeče podepsanou plnou moc ke zjištění informací o stavu řízení k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnaní. Je to z toho důvodu, že zaměstnavatel není účastníkem řízení o vydání zaměstnanecké karty. Řádně vyplněná plná moc musí doložena při podání žádosti. K jiným úkonům nemůže v rámci tohoto správního řízení žadatel zaměstnavatele zplnomocnit.

Odkaz na informaci GK Lvov, vč. formuláře žádosti:
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html

Další postup – Vízové centrum předá kompletní žádost o zaměstnaneckou kartu se všemi náležitostmi Generálnímu konzulátu ve Lvově k dalšímu zpracování.

MZV důrazně upozorňuje zaměstnavatele, aby po zařazení žadatele do režimu Ukrajina v žádném případě nerušili na Úřadě práce podanou hlášenku volného pracovního místa a nijak neměnili parametry hlášeného místa. Následkem by bylo zastavení vyřizování žádosti o zaměstnaneckou kartu.


Požadavky na zaměstnavatele žádajícího o zařazení do programů

 • Zaměstnavatel musí zaměstnávat v době podání žádosti alespoň 6 zaměstnanců v případě programu KZ a alespoň 3 zaměstnance v případě programu VKZ. Počet zaměstnanců se prokazuje Výpisem z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výpisu z obchodního či jiného rejstříku), resp. jiným dokladem dostupným z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu. V případě, že jsou pochybnosti, doloží zaměstnavatel na vyžádání Garanta potvrzení ČSSZ o počtu zaměstnanců.
 • Pracovní pozice, na kterou má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do programu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele a musí splňovat zařazení v rámci CZ-ISCO kódů 4-8.
 • Zaměstnavatel musí mít zveřejněny v obchodním rejstříku účetní závěrky za poslední dva roky. Tím je mj. prokázáno jeho minimálně dvouleté podnikání, nutné pro zařazení do programu. Dokud nejsou účetní závěrky zveřejněny, nelze žádost zaměstnavatele přijmout a zařadit jej do programu.

 

Formulář žádosti o zařazení do Programu Ukrajina
Ve formuláři žádosti se vyplní do políčka „Zaměstnavatel“ tyto informace:
Název společnosti, IČO, zástupce zaměstnavatele (kontaktní osoba), email, na který mu bude zaslán termín pohovoru, kdy se má ukrajinský uchazeč dostavit do Vízového centra ve Lvově k podání žádosti. Dále se vyplní název garanta (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), jehož prostřednictvím je žádost o zařazení do programů podávána.

V žádosti je nutno vyplnit podrobné údaje k uchazeči o zaměstnání:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození
 • státní příslušnost
 • číslo pasu
 • telefon
 • adresa pro doručování – jeho bydliště na Ukrajině
 • CZ-ISCO
 • číslo volného pracovního místa
 • datum zveřejnění pracovního místa na ÚP.

 

Formulář musí být podepsaný oprávněnu osobou zaměstnavatele (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněného zástupce, datum).

Povinné přílohy žádosti zaměstnavatele o zařazení do programu:

 1.  Výpis z obchodního rejstříku se k žádosti nedokládá, garant jej kontroluje,výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ se rovněž nedokládá, garant jej kontroluje;
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce);
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce);
 4. Čestná prohlášení o:

neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

tom, že zaměstnavatel hodlá s uchazečem, resp. se všemi budoucími uchazeči uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;

tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v programu KZ a v případě tzv. hromadné žádosti);

o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:

a) pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;

b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1. – 4. dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti o zařazení do programů. Zaměstnavatel je do programů zařazen na dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího zahraničního pracovníka, podat novou žádost společně s přílohami 1 – 4.

Do programů nemůže být zařazen zaměstnavatel:

 • který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, anebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, které posoudí garant po konzultaci s příslušným resortem;

garant kontroluje v databázi MPSV ČR, zda zaměstnavatel není pracovní agenturou, či nemá vazby na pracovní agentury;

 • který je zapsán v obchodním rejstříku, ale do sbírky listin obchodního rejstříku v rozporu s příslušnými právními předpisy neuložil své účetní závěrky;
 • jestliže mzda uvedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, která je nabízena ukrajinskému  uchazeči, nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
 • jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému ukrajinskému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání.

 

Odkaz na webové stránky ministerstva vnitra, které obsahují informace pro cizince podrobný popis všech náležitostí dlouhodobého pobytu atd.:

obecně:
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

k zaměstnanecké kartě:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Zaměstnavatel by měl vyžádat souhlas ukrajinských uchazečů s poskytováním osobních údajů v následujícím znění:

 „Žadatelé o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA musí být zaměstnavatelem informováni, že jejich osobní údaje, které poskytli pro účely zařazení do PROGRAMU UKRAJINA, jsou v souladu s Nařízením GDPR zpracovávány zaměstnavatelem (standardní postup jako u přípravy a vzniku jakéhokoli pracovního poměru), a v souvislosti s podáním a vyřízením  žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA jsou jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány garantům, ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu vnitra a ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.  Dále budou osobní údaje využity k vedení příslušných statistik v rámci PROGRAMU UKRAJINA a pro účely jeho vyhodnocení.“

 

Požadavky týkající se dokumentace:

■ obecně u všech dokladů – musí být v originále či jako ověřené kopie, v případě cizojazyčných dokladů s úředním překladem do jazyka českého;

■ doklad o zajištění ubytování –ve formě nájemní smlouvy s podpisy;

obou smluvních stran (v případě, že nepronajímá majitel, je třeba prokázat oprávnění k pronájmu – př. plná moc, nájemní smlouva) a potvrzení o zajištění ubytování (nesmí být starší 180 dnů, podpis vlastníka či osoby oprávněné poskytovat potvrzení o zajištění ubytování musí být úředně ověřen).

■ doklad prokazující pracovněprávní vztah:

 • pracovní smlouva:
  – den nástupu– není-li pevně daný či jej není možné stanovit, lze např. uvést „den následující po dni získání potvrzení o splnění podmínek žadatele o zaměstnaneckou kartu“;
  – druh práce– musí odpovídat druhu práce nahlášeném v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále EVPM);
  – místo výkonu– musí odpovídat místu výkonu nahlášeném v EVPM; je třeba uvést jedno místo výkonu práce;
  – výše mzdy/platu musí korespondovat s výší mzdy/platu nahlášeném v EVPM;
  – smlouva musí být podepsána oběma stranami, za stranu zaměstnavatele oprávněnou osobou (nejčastěji jednatelem společnosti či osobou k tomu pověřenou, v takovém případě je třeba prokázat oprávnění plnou mocí či jiným druhem pověření);
  – smlouva o budoucí pracovní smlouvě, resp. o dohodě o pracovní.

   činnosti:

 • smlouva o budoucí pracovní smlouvě musí splňovat stejné náležitosti jako pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti;
 • specifikace lhůty, v níž mají strany uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti;
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména:

■ doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom)  musí odpovídat požadavku na stupeň vzdělání nahlášeném v EVPM;

 doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li  podle jiných právních předpisů vyžadována;

 doklad prokazující splnění podmínek pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání;

■ povolání řidič – je třeba dokládat řidičský průkaz platný na území ČR (dle evropských úmluv), nikoli ukrajinský ŘP, který neodpovídá požadavkům.

 

Poplatky za vyřízení žádosti o zařazení do režimu Ukrajina

Poplatek za zpracování první žádost garantem činí 2 500 Kč, poplatek za zařazení jednoho uchazeče je 200 Kč, poplatek za opakovanou žádost činí 1 000 Kč. Ceny jsou bez DPH.

Garant vyřizuje žádost po dodání všech vyžadovaných dokumentů a po přijetí platby na účet.

 

Kontaktní osoba:
JUDr. Miroslav Somol
ekonomicko-právní analytik
mob.: 603 568 787
tel.: 236 080 453
e-mail: somol@amsp.cz

 

Přílohy ke stažení:
Formulář žádosti o zařazení do programu kvalifikovaný zaměstnanec 2020
PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
Program kvalifikovaný zaměstnanec
NÁVOD_povinné přílohy k PKZ
Cestne-prohlaseni PKZX