Projekt „ROK VENKOVA 2017 – Trvale udržitelný rozvoj regionů České republiky“

Projekt „ROK VENKOVA 2017 – Trvale udržitelný rozvoj regionů České republiky“

Projekt Rok venkova 2017 si vytyčil jako svůj hlavní cíl vytvoření tzv. „systému integrované podpory podnikání v obcích“, přičemž za nejdůležitější prvek můžeme spatřovat účinnou podporu trvalé udržitelnosti života na venkově prostřednictvím podpory podnikatelského ruchu v malých obcích a tím posílení celkové vyváženosti a nezávislosti tuzemské ekonomiky.

Konkrétní aktivity podpořené z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj určeného pro NNO jsou: účinně motivovat a podpořit mladé, začínající podnikatele a představitele rodinného podnikání prostřednictvím cíleného mentoringu na společných, regionálních setkáních a kulatých stolech.

 

Mentoring mladých podnikatelů z obcí a měst do 3 tis. obyvatel

Navržená aktivita se sestává z realizace 6 regionálních akcí pro mladé podnikatele, maximálně jednodenního charakteru, spočívající v uskutečnění neformálního setkání skupiny začínajících podnikatelů se zástupci úspěšných malých a středních podnikatelů, kteří působíc zejména (ale nejenom) na regionální úrovni. Tato setkání budou realizována formou strukturované diskusního platformy, celkově vysoce neformálního charakteru tak, aby svou formou mohla co nejlépe zaujmout mladou generaci. Součástí akce bude vždy prostor pro umožnění individuálních konzultací a cíleného mentoringu jednotlivých začínajících podnikatelů.

Cílem realizace této aktivity je umožnit mladých, začínajícím podnikatelům kontakt s jejich staršími, zkušenějšími a hlavně úspěšnými kolegy. Umožnit jim konzultovat jejich každodenní problémy a nejistoty, což je mimochodem dle jednoho z našich starších realizovaných průzkumů jedna z největších bariér v úvodních fázích podnikatelského života. Současně realizace takovýchto akcí v regionech může poskytnout vhodnou motivaci a ukázat směr k většímu zapojení se do společensko-podnikatelského dění i pro další mladé lidi v regionech a tím umožnit další, udržitelný rozvoj naší vesnice.

Mentoring rodinných firem z obcí a měst do 3 tis. obyvatel

Navržená aktivita se sestává z realizace 7 regionálních akcí pro rodinné firmy, maximálně jednodenního charakteru, spočívající v uskutečnění setkání u kulatých stolů s představiteli nejenom regionálních a úspěšných rodinných firem. Tato setkání budou realizována formou řízené diskuse, založené na předávání poznatků a posledních trendů z tzv. Family Business, mentoringu v otázce nástupnictví, brainstormingu majitelů rodinných firem a vzájemného benchmarkingu.

Cílem realizace tohoto opatření je vytvořit další prostor pro platformu setkávání se podnikatelů vyvíjejících svou činnost specificky na půdorysu rodinného podnikání. Rodinné firmy velice často vytváří podhoubí pro rozvoj místní komunity a regionálního socio-ekonomického rozvoje a v současné době právě tyto firmy (často zakládané již na začátku 90. let) čelí významným výzvám spojeným s přechodem vlastnictví a řízení na další generaci. A právě cíle spojené s umožněním výměny zkušeností mezi zainteresovanými stranami v tomto ohledu se nám jeví jako velice důležité.  V druhém sledu je pak cílem poskytnout věcný příspěvek k diskuzi ohledně upřesnění definice rodinná firma – rodinný závod dle platného Nového občanského zákoníku.

Projekt „ROK VENKOVA 2017 – Trvale udržitelný rozvoj regionů České republiky“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mmr.pngX