Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci (Agentura) byla zřízena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb. Od 1. 1. 2018 je pověřena vykonávat činnosti spojené se zabezpečováním tvorby, vydáváním, a distribucí českých technických norem.

 

Se vznikem Agentury se změnilo to, že ceny produktů a služeb již nejsou stanoveny vyhláškou, ale ceníkem. Každá změna ceníku je oznamována ve Věstníku ÚNMZ. Ceník je ve své aktuální verzi vždy dostupný na www.agentura-cas.cz.

ČSN ONLINE – databáze ČSN a TNI
Agentura poskytuje on-line přístup k plnotextové databázi českých technických norem (ČSN) a technických normalizačních informací (TNI) prostřednictvím předplatného. Nabízí dva moduly přístupu – pro firmy a jednotlivce. Licenci si lze pořídit již od 1000,- korun. Databáze obsahuje 35 000 platných norem, aktuálně čítá 25 000 aktivních uživatelů.

Kromě zmiňované služby ČSN ONLINE je možné zakoupit ČSN v tištěné podobě v Zákaznickém centru v sídle Agentury.

Dalším milníkem je, že díky novému systému financování standardizace je nyní možné investovat více finančních prostředků do systému tvorby technických norem, ať již ve smyslu posílení rozsahu a kvality překladů evropských a mezinárodních norem, tak posílení kvality a počtu norem čistě národních. Současně je možné rozšiřovat nabídku produktů a služeb jako např. vydávání komentovaných znění technických norem.

Každoročně Agentura vydává 1500 nových ČSN, z čehož 95 % jsou normy převzaté evropské a mezinárodní normy, 5 % je produkce původních českých technických norem.

www.agentura-cas.cz

Jsme pověřeni zaváděním metody BIM (Building Information Management) do českého stavebnictví

V září 2017 byla usnesením vlády schválena Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Management) do českého stavebnictví. Jedním z hlavních milníků koncepce BIM je rok 2022. Od tohoto okamžiku musí být všechny nadlimitní veřejné zakázky financované z veřejných rozpočtů zadávány pomocí metody BIM. Česká agentura pro standardizaci byla pověřena realizací převážné většiny opatření vyplývajících ze zavádění metody BIM v České republice. Za účelem zajištění plnění úkolů z tohoto pověření vyplývajících byl v rámci Agentury zřízen odbor koncepce BIM, který spolupracuje s odbornou veřejností z veřejného, soukromého i akademického prostředí, koordinuje a řídí práci expertních pracovních skupin pro jednotlivá témata a monitoruje pilotní projekty. Provozuje také interaktivní portál www.koncepceBIM.cz, kde je umožňuje diskutovat a stát se součástí odborné komunity a spolutvůrci budoucnosti českého stavebnictví.

www.koncepceBIM.cz

 

BIM: sebevědomě a férově zadávat, efektivně stavět a provozovat

Příloha ke stažení:
Jak se tvoří normy

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X