Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 4. ročníku soutěže Ambasador kvality ČR, kterou pořádá Česká společnost pro jakost, z.s.

Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové nebo snad už po krizové období. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérii, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i veřejný sektor. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud.

Ambasador kvality ČR
Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Podporou kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu firem v České republice.

Právě proto byla vyhlášena tato soutěž, která letos vstupuje do dalšího ročníku a je založena na posouzení nejen dosažených výsledků organizací, ale především na posouzení přístupu firmy ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k vyhlášeným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což musí být při hodnocení patrné na první pohled“. Dodává: „Oceněné organizace musí také doložit své aktivity při propagaci kvality směrem ke všem zainteresovaným stranám, a jsou tak příkladem pro zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.“

Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dodává: „Systémový přístup ke kvalitě je jedním z pilířů podnikání nejen členů naší asociace, ale většiny firem v České republice. Asociace se stala partnerem ceny Ambasador kvality ČR, protože kvalita je cestou k přítomnosti našich podniků na zahraničních trzích, je cestou k udržitelnému rozvoji a rozvoji inovačních schopností. Účast v ceně dává našim členům mimořádnou příležitost, jak se porovnat s konkurencí a prokázat, že i malé a střední podniky dbají na kvalitu řízení, produktů i služeb  a navíc šíří povědomí o důležitosti kvality.“

Hodnocení
V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První oblast je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace již získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci organizaci. Třetí, nejvíce hodnocenou oblastí, jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační  či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je zaměřena na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: „Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Organizace dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám.“

Vítězem posledního ročníku ceny ve firemním sektoru a Ambasadorem kvality se stala společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. Hodnotitelé ocenili zejména širokou škálu aktivit v oblasti kvality a šíření povědomí o kvalitě, projektů zlepšování, inovací, rozvoje pracovníků a v oblasti ochrany životního prostředí. Jak dodal k získané ceně ředitel společnosti, Marek Janků: „Naším cílem je, aby všichni zaměstnanci kvalitu vnímali jako firemní strategii a nástroj ke zvyšování efektivity všech procesů. Věříme, že je to správná cesta ke zlepšování konkurenceschopnosti a prosazení se na náročném trhu, který v oblasti výroby ložisek panuje. Je důležité zmínit, že každý systém řízení je především o lidech, týmové spolupráci, komunikaci a celkové firemní kultuře. Tu máme u nás v závodě, podle mého názoru, na velmi vysoké úrovni, a proto patří velké poděkování všem zaměstnancům naší společnosti. Díky nim jsme získali toto prestižní ocenění.“ 

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality se v posledním ročníku stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení úřadu, dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran.

„Účast v soutěži je pro nás velmi prestižní záležitostí. Jedná se o důležitou zpětnou vazbu pro náš magistrát v oblasti zlepšování kvality poskytovaných služeb, na které neustále pracujeme a jak je vidět, vyplácí se to,“ komentoval úspěch města v soutěži primátor Jiří Anděl.

„Hodnotitelé se zajímali například o to, jak probíhá tvorba strategických materiálů města a zapojení občanů do těchto procesů, jak se evidují a vyřizují stížnosti, jak funguje Portál úředníka či nástroj E-manažer a mnoho dalšího. Je pro nás velmi důležité, aby občané byli se službami magistrátu spokojeni. Pomáhá nám k tomu například spolupráce s ostatními městy úřady, výměna zkušeností a dobrých praxí. Velké poděkování patří zaměstnancům magistrátu,“ řekl k úspěchu tajemník magistrátu města Děčína Jaromír Zajíček.

Soutěž jsme se snažili nastavit pro uchazeče co nejméně administrativně náročnou. Organizace vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První tři organizace v rámci slavnostního vyhlášení obdrží věcný dar, organizace na čtvrtém až šestém místě budou rovněž slavnostně vyhlášeny a obdrží diplomy.

Organizace za účast v první fázi soutěže nic neplatí. Zpoplatněna je druhá fáze, kdy organizace, u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 18.000 Kč navýšený o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. V případě veřejného sektoru je poplatek nižší a činí 15 000 Kč.

Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti konání pravidelné podzimní Mezinárodní konference kvality na začátku prosince tohoto roku.

Mezi ambasadory kvality a úspěšné držitele ceny se zařadily firmy jako Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o., ŠKODA AUTO, a.s. nebo Makro Cash&Carry ČR s.r.o. Ve veřejném sektoru se ambasadory kvality staly Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines, Úřad průmyslového vlastnictví, město Hranice nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.


Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost

Mezinárodní soutěž inovací
Devátým rokem mají možnost se i firmy z České republiky zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Díky spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem této soutěže. Díky soutěži mají přihlášené organizace možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potencionální inovace, dosud netestované.

Poslední ročník patřil z českého pohledu k nejúspěšnějším. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace jednou z cest, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. Jak dodal k výsledkům posledního ročníku „Máme velkou radost z mimořádného úspěchu českých firem v soutěži, oceněné organizace dělají výbornou reklamu celé České republice. Věřím, že jejich cestu budou v chystaném ročníku ceny následovat další organizace.“

Letos byly v národním kole hodnoceny organizace v pěti kategoriích, z nichž tři uspěly se svojí inovací i v mezinárodním hodnocení soutěže. Česká společnost pro jakost jakožto zástupce partnerské organizace soutěže poskytuje přihlášeným organizacím plnou podporu v průběhu celé soutěže. Účast v soutěži je bez poplatku.

Cena za návrat do života
Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají
k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.

Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.


Personální ocenění určená fyzickým osobám

Manažer kvality roku
Cena je organizována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu.

Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality/systému managementu kvality v organizaci s příznivým výsledkem pro různé zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera
Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Soutěž je veřejná a určená studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol a jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta, účast v soutěži je bezplatná.

Cena Anežky Žaludové
Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ oceňuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto vysoké ocenění bylo nazváno Cena Anežky Žaludové na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu. Návrh na kandidáty může vzejít i ze sféry mimo ČSJ.

CSR Guru
Cena pro fyzické osoby za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšností šíření myšlenek a implementaci CSR a udržitelného rozvoje stojí konkrétní lidé, manažeři, kteří tyto myšlenky uvádějí ne vždy snadno do života.

Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni v této oblasti a výsledky jeho práce jsou všeobecně známé a respektované, a tito lidé činností zásadním způsobem přispívají
k propagaci CSR v ČR. Účast v ceně je bezplatná.

 

Do uvedených cen je možné se hlásit od 1. června do 30. září 2021.


PODMÍNKY SOUTĚŽE NALEZNETE ZDE


DOTAZNÍK KE STAŽENÍ ZDE

Dotazník je nutné poslat na adresu sekretariat@csq.cz.
Telefonní číslo pro případ dotazů: 221 082 602 


Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlášky najdete na webových stránkách
České společnosti pro jakost www.csq.cz.

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html