Členství v AMSP ČR


Proč se stát členem AMSP ČR?


 

 

Členství v Asociaci je řádné nebo čestné.

 

Řádným členem Asociace mohou být:

 

  • Živnostníci, dále je „živnostníci“ – fyzické osoby ve smyslu Živnostenského zákona,
  • Mikrofirmy, dále jen „mikrofirmy“ – právnické i fyzické osoby zaměstnávající maximálně 10 zaměstnanců,
  • Malé firmy, dále jen „malé firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně než 50 zaměstnanců,
  • Střední firmy, dále jen „střední firmy“ – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně jak 250 zaměstnanců,
  • Podnikatelská společenstva, dále jen „společenstva“ – kolektivní členové.

 

Čestnými členy Asociace mohou být fyzické i právnické osoby, které mají s Asociací společné zájmy, bez ohledu na počet zaměstnanců a které se zasloužily o rozvoj Asociace.

 

Čestné členství v Asociaci vzniká dnem schválení návrhu na čestné členství valnou hromadou.

 

Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena, rozhodnutím valné hromady, úmrtím nebo zánikem právnické osoby. Návrh na schválení a zánik čestného členství podává představenstvo Asociace.

 

Řádné členství v Asociaci vzniká dnem rozhodnutí představenstva přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku na běžný rok.

 

Řádné členství zaniká:

 

  • na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství v Asociaci
  • zánikem právnické osoby
  • prohlášením konkurzu na člena
  • vyloučením člena pro neplnění členských povinností, tento krok navrhuje představenstvo AMSP ČR a schvaluje valná hromada AMSP ČR.

 

V případě ukončení členství v Asociaci jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči Asociaci.

 

 

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html