Ekonomická migrace v období COVID-19

Ekonomická migrace v období COVID-19

Informace o prodloužení pobytu zahraničních pracovníků

 

Datum vložení: 2. září 2020

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila další prodloužení doby pobytu pro držitele krátkodobých pracovních víz s dobou platnosti končící po 12. 3. 2020. Ti tak budou moci za stanovených podmínek zůstat v ČR až do 16. 11. 2020.

Níže je uveden celý text daného usnesení.


 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. srpna 2020 č. 875

o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě.

 

Vláda stanoví s účinností ode dne 16. září 2020 od 00:00 hod do 16. listopadu 2020, že

 1. za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah bezprostředně navazující na předchozí pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti od 12. března 2020 do 16. listopadu 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020,

 

 1. cizinci uvedení v bodě 1 tohoto usnesení, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 16. listopadu 2020.

 

Ing. Andrej Babiš, v. r. předseda vlády


Změna podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti.

 

AMSP ČR připomíná zaměstnavatelům žádajícím o zařazení do programů ekonomické migrace nové ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24.8.2020 s ohledem na jeho praktické aspekty týkající se programů ekonomické migrace (Ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24. 8. 2020 [pdf, 315 kB]).

Tímto opatřením došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti. Zahraničních uchazečů o práci u českých zaměstnavatelů se týká především článek 2 a 11 tohoto opatření.

„Nařizuje se …

 1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;
 2. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;“

GK ve Lvově ve své informaci zdůrazňuje, že nově v případě, že se na cizince vztahuje bod I.11 aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (PDF, 316 KB) (účel zaměstnání, studenti, vyučující), platí povinnost se po 14 dnech podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (bez něj nelze nastoupit do zaměstnání či do vzdělávacího zařízení). Toto neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem.

Prakticky to znamená, že občané třetích zemí nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území třetích zemí, které nejsou na zeleném seznamu, musí:

 • absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 bezodkladně (výsledek max. do 72 hodin) po vstupu na území ČR (test si zajišťuje osoba na vlastní náklady)
  • při vstupu se prokázat odpovídajícím dokumentem (příslušná krátkodobá, dlouhodobá víza, mimořádná pracovní víza),
 • po dobu pobytu nebo do doby předložení negativního testu anebo do ukončení karanténních opatření dodržovat omezení pohybu na území ČR s výjimkou:  
  • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů,
  • zároveň musí cizinci nosit ochranné prostředky dýchacích cest v tomto období.
 • před vstupem na pracoviště předložit negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, pokud v posledních 14 dnech pobývali alespoň 12 hodin ve své zemi.

AMSP ČR ještě připomíná povinnost uchazečů o práci u českých zaměstnavatelů předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění (Potvrzení subjektu přijímajícího …..)

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti – jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti. Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

 • ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
 • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx, případně na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.


Opětovné spuštění programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 3. srpna 2020

V návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí dojde k obnovení fungování vládních programů ekonomické migrace ve vztahu k dalším státům.

Od 1. srpna 2020 je Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec rozšířen na většinu států světa, na které se tyto programy vztahovaly před pandemií. 

Program kvalifikovaný zaměstnanec, v rámci něhož bylo doposud možné žádat o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky z Ukrajiny, Srbska a Černé hory, Mongolska a Moldavska, je od 1. srpna 2020 znovu spuštěn i pro pracovníky z Běloruska a Filipín.

Od 1. srpna 2020 jsou postupně vyřizovány žádosti, které již byly podány a žádosti, na jejichž základě již došlo k zařazení žadatele do programu.

Více informací lze najít na webu:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/obnoveni-prijmu-zadosti-o-viza-na-vetsine-zastupitelskych-uradu-cr-v-zahranici–256008/.


Informace Ministerstva vnitra k vycestování cizinců z ČR

 

Datum vložení: 8. července 2020

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.

K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pokud tedy bude cizinec opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.

Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka je nutné opustit území České republiky do 24 hodin, jinak se cizinec vystavuje zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se důrazně doporučuje, aby se obrátili se žádostí o zajištění repatriace na svůj zastupitelský úřad.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se doporučuje, aby se DO 16. ČERVENCE 2020 dostavili na oddělení pobytových agend cizinecké policie. Po předložení dokladu o neexistenci leteckého spojení např. potvrzením z ambasády či jinak nebo na základě předložení rezervace letenky na nejbližší možný termín bude cizinci vystaven výjezdní příkaz.

Cizinci, kteří se dostaví po 16. července 2020 nebo se vůbec nedostaví, budou cizineckou policií řešeni jako cizinci neoprávněně pobývající na území.


Nová povinnost zaměstnavatelů v programech ekonomické migrace

 

Datum vložení: 2. července 2020

Od 1.7.2020 platí dále upravovaný režim v realizaci programů ekonomické migrace. Byla stanovena nová povinnost zaměstnavatelů zajistit svým zahraničním zaměstnancům ubytování, lékařskou péči a návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech bude vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve Lvově počínaje dnem 13.7. Uchazeči, kteří mají termín osobní návštěvy vízového centra do 12.7. by tedy ještě nemuseli toto prohlášení předkládat.

Zpráva MZV ČR:

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

 • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
 • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
 • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 

Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti nebude ode dne 13. 7. 2020 žádost přípustná, tj. nebude  možné ji podat).

 

Vzor  potvrzení (prohlášení) je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.


Prodloužení platnosti povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků

 

Datum vložení: 23. června 2020

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné době zaměstnávají zahraniční pracovníky o včerejším opatření vlády ČR, které se týká prodloužení povolení k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR.

Usnesení vlády ČR mj. stanoví:

 1. Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září 2020.
 2. Cizinci podle bodu 1, kteří na území ČR pobývali v době od 12. března 2020 do 16. července 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání, nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza a následně podle bodu II. usnesení vlády č. 198 ze dne 12. března 2020, jsou povinni vycestovat z ČR nejpozději do 16. září 2020.

Restart programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 16. června 2020

Podle informací MPO ČR a MZV ČR je od 15.6.2020 umožněn restart programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese; garanti již mohou vyřizovat žádosti o zařazení do programu. Lze zařazovat nové uchazeče již pro všechny druhy zaměstnání, tedy nejen pokud jde o zdravotnické povolání, sociální služby, zemědělství nebo potravinářství, jak tomu bylo doposud. V praxi to znamená obnovu fungování programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plné šíři na zastupitelských úřadech s částečně obnovenou vízovou agendou (ZÚ Bělehrad, ZÚ Kišiněv, GK Lvov, ZÚ Nur‑sultan a ZÚ Ulánbátar).


Rozšíření možnosti využití programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 5. června 2020

Zastupitelské úřady ČR (Ukrajina, Moldavsko, Mongolsko, Kazachstán a Srbsko) mohou přijímat žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud žadatelé budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, nově též v zemědělství nebo v potravinářství.

Zařazování žádostí zaměstnavatelů v těchto oblastech probíhá dle stávajících pravidel, aktuální čekací doba na vyřízení je přibližně na Ukrajině – 3 týdny, v Moldavsku – 7 týdnů, v Kazachstánu – 13 týdnů, v Srbsku – 4 týdny a v Mongolsku – 8 týdnů.

Od 15.6.2020 budou na výše uvedených zastupitelských úřadech v zemích zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec obnovena řízení u všech cizinců (bez ohledu na vykonávanou profesi), kteří byli do Programu zařazeni před 12. březnem 2020, tj. před pozastavením realizace programů. Uchazeči budou prostřednictvím svých zaměstnavatelů zváni k osobnímu předložení žádosti o zaměstnaneckou kartu.


Další uvolnění v programu ekonomické migrace

 

Datum vložení: 1. června 2020

MZV ČR v posledním květnovém týdnu 2020 informovalo v návaznosti na předchozí informace o dalším částečném uvolnění programů cílené ekonomické migrace v následující podobě:

 • na ZÚ Kyjev, ZÚ Kišiněv, ZÚ Sofie, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Ankara a GK Istanbul budou moci být podávány nové žádostiv rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a v rámci Programu klíčový a vědecký personál;
 • na ZÚ Kišiněv budou moci být podávány nové žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o cizince, kteří budou na území ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách (jedná se výlučně o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO: 5321, 5322, 5329 a 83223);
 • budou obnovena řízení (resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na těchto ZÚ/GK, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020.

 

Více informací naleznete ZDE.


Uvolnění podmínek ekonomické migrace 


Datum vložení: 21. května 2020

Ministerstva MPO ČR a MZV ČR informují, že došlo k dalšímu uvolnění podmínek realizace programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Bylo odstraněno omezení ohledně profesí. Působnost Programu je nicméně stále omezena na země, v nichž situace umožňuje náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Aktuální seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/.

Aktuální informace ohledně pravidel pro cestování najdete na webových stránkách:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/>

www.mpo.cz


Ekonomická migrace  

 

Datum vložení: 18. května 2020

V návaznosti na částečné obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí (Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam) došlo ke dni 18. května 2020 k rozšíření fungování Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec; došlo ke zrušení omezení ohledně profesí zahraničních uchazečů. Program však je možné využívat pouze u zemí, v nichž zdravotní situace umožňuje přijímat žádosti na českých zastupitelských úřadech. Seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/. Pokud žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění, než bude uvedeno na daném seznamu, nebude možné žádost zařadit.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace!

Zdroj MPO:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/
www.mpo.cz


Aktuální informace k ekonomické migraci ze dne 12. 5. 2020 naleznete ZDE.


Částečné obnovení programů ekonomické migrace

 

(informace ze zde 6. 5. 2020)

Vláda ČR na svém zasedání 5. 5. 2020 rozhodla mj. o tom, že s účinností od 11. května 2020 dojde k opětovnému spuštění některých částí programů ekonomické migrace. Půjde o Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce  kvalifikovaný zaměstnanec (pouze zdravotnická povolání) a Program  kvalifikovaný zaměstnanec. V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec se bude jednat pouze o povolání spadající pod sociální služby – zde se bude jednat pouze o několik málo ISCO kódů v třídách 4-8. Bude připraven seznam profesí podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, které by měly být zahrnuty do této kategorie prací.

Žádosti bude možné nabírat pouze ve vybraných zemích, kde z důvodu epidemiologické situace bude možné zajistit provádění úkonů v rámci řízení. Jejich seznam by mělo v nejbližší době upřesnit MZV a zveřejnit na svých webových stránkách.

Pokud jde o podmínky příjezdu, tak osoby, které vstoupí na území ČR, budou muset mít maximálně 4 dny starý negativní test, ve výjimečných a nezbytných případech bude možné na výjimku příslušného gesčního ministra příjezd bez testu, avšak s podmínkou testu na území ČR do 72 hodin.


Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR bylo s okamžitou platností pozastaveno příjímání žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace. Nové žádosti ze strany garantů do ukončení nouzového stavu nebudou přijímány.


DESATERO INFORMACÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNÍKŮ ZE TŘETÍCH STÁTŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

 

Ministerstvo vnitra připravilo ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy a sociálními partnery aktualizované Desatero k zaměstnávání cizinců.

Soubor ke stažení zde:
Desatero pro zaměstnavatele cizinců_25_3_21hodhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html