INFORMACE K PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC – UKRAJINA

INFORMACE K PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC – UKRAJINA


vloženo: 1. 3. 2022

Informace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

V návaznosti na situaci na Ukrajině je k dispozici k případnému využití stanovisko připravené MZdr z pohledu pracovně-právního k případným odchodům pracovníků na základě povolávacího rozkazu a také pdf s informacemi pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině, které lze nalézt i na stránkách MPSV Zahraniční zaměstnanost.

Odkazy:
mpsv.cz – https://www.mpsv.cz/web/cz/zahranicni-zamestnanost

Dále lze využít odkaz na zprávu ohledně pozastavení příjmu žádostí do programů ekonomické migrace ve vztahu k Ukrajině a užitečné odkazy na weby MV, MPSV a MZV.

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pozastaveni-prijmu-zadosti-do-programu-ekonomicke-migrace-ve-vztahu-k-ukrajine–266096/


vloženo: 28. 2. 2022

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

 

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

ZAMĚSTNAVATELÉ

Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvuSmlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance.

CIZINCI JIŽ PRACUJÍCÍ/PŘEDJEDNANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR/CIZINCI NOVĚ PŘÍCHOZÍ/BEZ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

Povolení k zaměstnání

Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání.


Nabídka práce v ČR zde.


 

Důležité odkazy:

Žádost o povolení k zaměstnání (podává cizí stání příslušník sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, který za tím účelem předkládá plnou moc) – https://www.mpsv.cz/-/zadost-cizince-o-povoleni-k-zamestnani-o-prodlouzeni-povoleni-zamestnani-na-uzemi-ceske-republiky.

Informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou dále žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.

O uvedené dávky lze požádat osobně podáním písemné žádosti na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu, nebo elektronicky (formou odeslání vyplněných formulářů s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku, popř. s využitím Identity).

Důležité odkazy:

Obecné informace:
www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-3

Kontakty na krajské pobočky:
https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky

 

Informace ke stažení zde:
Info_zaměstnavatelé_cizinci


Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

V souvislosti s vážnou situací na Ukrajině se již v praxi řeší první problémy, kdy někteří zaměstnanci z Ukrajiny vykonávající práci pro zaměstnavatele v ČR podle zákoníku práce již začínají dostávat povolávací rozkazy – zaměstnavatelé řeší i pracovněprávní souvislosti a důsledky tohoto odchodu. Ministerstvo práce a sociálních věcí z hlediska své působnosti sděluje v uvedené věci toto stanovisko:

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

V případě, že má cizí státní příslušník  v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které potřebuje prodloužit, postupuje standardně dle běžných pravidel. Pokud má v ČR platné pobytové oprávnění, které nelze prodloužit (bezvízový styk/schengenské vízum/sezónní vízum/mimořádné pracovní vízum) a jeho platnost vyprší za dobu kratší než 14 dnů a cizinec se nemůže kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP. V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o specifický druh dlouhodobého víza. Pokud má Ukrajinec vyřízeno povolení k zaměstnání, může nadále pracovat.

V Praze dne 25. 2. 2022

Informace ke stažení zde:
Info_MPSV_pracprávní_25 2 2022https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html