AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

(aktualizováno ke dni 30. 3. 2022)

 

COVID 2022 – Sektorová podpora

 

Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly značně zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti.

Výzva pro vybrané sektory
Výzvu pro vybrané sektory Programu COVID 2022 – Sektorová podpora MPO zveřejnilo dne 30. března 2022.

Žádosti je možné podávat od 5. 4. 2022 od 9:00 hod. do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 1 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období podle bodu 2.3 Výzvy. Přičemž maximální uznatelný úvazek na jednoho zaměstnance je 1,0 (tzn. 40 hodin týdně).

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny osobou oprávněnou jednat za žadatele (OSVČ, majitel firmy, statutární orgán atd.) a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

 

Výzva ke stažení ZDE.

 

Dotazy je možné zaslat na e-mail: dotazy@mpo1212.cz, případně zavolat na linku 1212  (volání na linku 1212 je od 1. listopadu 2020 zpoplatněno podle tarifu volajících, více informací ZDE).

 

Zdroj: MPO

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

 

Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.

Výzva pro vybrané sektory
Výzvu pro vybrané sektory Programu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 25. března 2022.

Žádosti je možné podávat od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 6 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Výše podpory pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 činí 50 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období maximálně do výše 1,5 mil. Kč. Pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Více informací naleznete zde:
https://mpo.cz/naklady

Zdroj: MPO


Omezení nošení respirátorů

 

Vláda na svém zasedání 9. 3. 2022 schválila zrušení nošení respirátorů vyjma MHD, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, a to od 14. 3. 2022.


Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

 

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. února 2022 č. 95 vyhlásilo dne 21. února 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – ADVENTNÍ TRHY“.

Příjem žádostí bude zahájen 1. března v 9:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

 • Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021
 • Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.
 • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč
 • Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis
 • Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům:

 

a. Podpora trhovcům

 • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den
 • V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den
 • V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

b. Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Přílohy ke stažení:
Výzva COVID – ADVENTNÍ TRHY 
Příloha 3 Tabulka Podklady pro výpočet dotace _ přehled nákladů spojených s organizací adventního trhu 

 

Zdroj: MPO

 


Vláda spouští nové covidové programy pro postižené podnikatele

 

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil na brífinku vlády 16.2.2022 následující programy podpor:

 1. Covid Adventní trhy
 2. Covid Nepokryté náklady – sektorová podpora
 3. Covid 2022 – sektorová podpora
 4. Covid BUS

 

Nedříve bude vyhlášen program Covid Adventní trhy, MPO předpokládá, že podnikatelé budou mít peníze k dispozici ca do 3 týdnů. Žádat budou moci adventní stánkaři podle počtu stánků a dní, kdy měli zavřeno:

 • 1 stánek – 5.000,- Kč/den
 • 2 stánky – 8.000,- Kč /den
 • 3 stánky – 11.000,- Kč/den

 

Maximální podpora na 1 majitele celkem 330.000 Kč.

Podpořeni budou rovněž organizátoři adventních trhů, kde byl adventní trh zcela zrušen. Budou mít nárok na úhradu marně vynaložených nákladů až do výše 80 %.

U programů Covid NN sekt.p., Covid 2022 sekt.p. dojde k prodlení, budou muset být mezi tím renotifikovány ze strany EK, následně budou vypsány výzvy. Podpořeni budou žadatelé z oborů cestovní ruch, gastronomie, ubytování, prádelny, organizátoři eventů. Rozhodným srovnávacím obdobím bude 1.11.-31.12.2021 oproti stejnému období v r. 2019 (pozitivní posun po jednání AMSP ČR s MPO, původně srovnáváno 2.pol. 2019 a 2.pol. 2021), stanoven 50% pokles.

Covid NN sekt.p. – žadatelé budou mít nárok na úhradu 50 % nákladů, Covid 2022 sekt.p. – žadatelé budou moci žádat 500 Kč/den/zaměstnance. Maximální podpora pro 1 žadatele bude 1,5 mil. Kč.

Výjimku mají organizátoři kulturních, sportovních a dalších akcí / eventů – rozhodné období bude 1.11.2021 – 28.2.2022, kdy v rámci programu Covid NN sekt.p. budou moci čerpat až 80 %. Celková podpora za Covid NN sekt.p. a Covid 2022 sekt.p. na 1 žadatele bude max. 3 mil. Kč.

Covid BUS (Ministerstvo dopravy), zájezdoví dopravci – celková alokovaná částka je 400 mil. Kč, maximální částka podpory na 1 žadatele bude 2,5 mil. Kč, příspěvek bude rozlišen podle počtu sedadel a emisní normy.

Celková suma podpory vlády do těchto 4 programů je 5 mld. Kč.

(Není známo, zda se bude týkat de minimis, předpokládáme, že ano.)


 Dne 10. února 2022 skončí povinnost prokazovat se covidovými certifikáty při vstupu do restaurací či na nejrůznější akce

 

Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji zruší o půlnoci z 9. na 10. února 2022 povinnost prokázat se certifikátem o očkování či proděláním covidu při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní a sportovní akce. Na jednání vlády 9. 2. 2022 ještě musí projít tento návrh schválením.

Aplikace Tečka, která k tomuto účelu primárně sloužila, bude fungovat i nadále. Ministerstvo zdravotnictví ji chce nechat v provozu kvůli cestování do zahraničí i nejasnému vývoji pandemie v budoucnu.


Po pozitivním PCR testu nebude 30 dní povinné testování, rozhodla vláda. Platnost očkování bez posilující dávky se zkrátí

 

Vláda po svém zasedání 26. ledna 2022 oznámila novinku v povinném testování. Kdo bude mít pozitivní PCR test na koronavirus, čeká ho sice pětidenní izolace, ale zároveň se nebude muset 30 dní testovat ani mu nebude hrozit karanténa. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Vláda kývla i na zkrácení platnosti očkovacích certifikátů lidem bez posilovací dávky na devět měsíců.

Více informací zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3433752-vlada-projedna-testovani-studentu-vyssich-odbornych-skol

Zdroj: ČT24


Samotestování – zprovoznění automatizovaného zápisu údajů (API) o pozitivně testovaných do systému ISIN

 

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR si Vás dovolujeme informovat o zprovoznění automatického zápisu údajů o pozitivně testovaných zaměstnancích do systému ISIN.

V příloze ke stažení níže najdete návod a dokumentaci k API službám pro samotestování ve firmách, která bude zveřejněna také na webových stránkách ÚZIS ČR (https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19). V dokumentaci jsou popsány jednotlivé API služby pro zápis dat o samotestech a také způsob pro získání autorizačního tokenu pro zasílání dat.

ÚZIS v následujících dnech spustí dvě webové adresy (domény) pro automatický zápis údajů:

 

V případě dotazů ohledně provozu tohoto systému kontaktujte pana Mgr. Jakuba Kubáta, vedoucího oddělení rozvoje systémů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na e-mailu: jakub.kubat@uzis.cz.

Příloha ke stažení:
uzis_api-documentation

Zdroj: SP ČR


Hlášení pozitivních výsledků AG testů v rámci testování ve firmách (z brífinku vlády 14. 1. 2022, 18 h)

 

V návaznosti na usnesení vlády z pátku 14. 1. 2022 jsme pro vás ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR připravili aktuální pohled na vydaná mimořádná opatření. Doporučujeme pečlivě prostudovat přiložené dokumenty, zejména „Omikron na pracovišti“, ve kterém jsou okomentována hlavní platná opatření.

 • V dokumentu („Omikron…“str. 4) naleznete také odkaz na podrobný manuál k nahlášení zaměstnanců s pozitivním výsledkem antigenního testu. Rádi bychom vás upozornili, že registrace bude v tuto chvíli probíhat u každého pozitivně testovaného pracovníka ručně a přihlašovat se firma bude přes datovou schránku. Dosud se odpovědným týmům nepodařilo najít jiné technické řešení, i když se na něm intenzivně pracuje, jak v pátek uvedl i ministr zdravotnictví na tiskové konferenci.
 • Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehledné infografiky a plakáty, které můžete využít i na vašem pracovišti – k dispozici zde.
 • V případě agenturních zaměstnanců upozorňujeme, že testování probíhá na přiděleném pracovišti. Informaci o pozitivním zaměstnanci ale registruje jeho zaměstnavatel, nikoliv firma, u které pracuje.
 • V médiích často diskutovaná pracovní karanténa od 17. 1. platí pouze pro oblasti zdravotnictví a sociální služby, a k tomu jen za mimořádných okolností. Jedním z důvodů je i skutečnost, že pro toto nařízení v jiných oblastech není – mimo stav nouze – připravena odpovídající legislativa.

Odůvodnění mimořádného opatření obsahuje detailnější popis možných postupů pro zaměstnavatele v případech, kdy se zaměstnanec odmítne testovat a nedodržuje přísnější pracovní podmínky, například odmítá nosit respirátor a dodržovat odstupy (více na str. 3 přiloženého dokumentu „Omikron…“).

Za AMSP ČR děkujeme i kolegům ze Svazu průmyslu a dopravy ČR za jejich přístup a vám všem za stálou snahu nastavovat a dodržovat hygienická opatření ve vašich firmách. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s testováním jsme vám plně k dispozici tak, abychom mohli poznatky z praxe přednést na jednání s ministry.

Leták ke stažení zde:
omikron_na_pracovisti_spcr_16012022

 

Stav k 14. 1. 2022 (po 17. 1. 2022 se očekává schválení):

 • web aplikace s autentizací pomocí přístupových údajů datové schránky firmy (samostestovani.uzis.cz) – formulář bude zpřístupněn 17.1.2022. Podrobné informace zveřejní MZDr v manuálu k testování, který právě dokončuje.
 • na zakoupené testy firmám přispívají zdravotní pojišťovny, podniky, které dosud zaměstnance netestovaly, budou moci žádat o peníze až v březnu;
 • zadávání údajů po jednom zaměstnanci;
 • vydávání eNeschopenky bude automatizované prostřednictvím SMS pro zaměstnance o vystavení neschopenky a karantény (platná od data testu) + skrze SMS při příznacích lze jít rovnou na PCR (bez žádanky od lékaře);
 • plně automatizované zakládání a zavírání eNeschopenky;
 • vydávání eNeschopenky asynchronní podle kapacit ČSSZ může být až 24 h (očekávaný objem 50.000 denně, což odpovídá současné kapacitě ČSSZ, plánováno posílení vojskem);
 • cizinci a zaměstnanci s více zaměstnavateli pravděpodobně spadnou do ručního zpracování na straně ČSSZ;
 • eNeschopenka a karanténa budou vystavovány k datu testu;
 • den testu je „dnem nula“ karantény i eNeschopenky + následujících 5 dnů;
 • testování ve firmách 2x/týdně nebo v intervalu 3-5 dnů;
 • očkovaní budou mít hrazených 5 PCR testů;
 • pracovní karanténa se bude týkat jen zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách ve výjimečných případech (určí krajské hygienické stanice až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné). Lidé v pracovní karanténě budou moci chodit do zaměstnání i v případě pozitivního testu za přísně stanovených podmínek.

Je třeba vyčkat a následně se řídit manuálem MZDr. avizovaným na 17. 1. 2022.

 

Leták ke stažení zde:
Pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022


Schválený materiál vládou k testování

 

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

 1. Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

 

 1. Všem zaměstnancům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2 ve stanovené frekvenci, není‑li v čl. V stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti.
 2. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se nařizuje:a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
  b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
  c) stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru.

 

Více informací zde:
MO testování zaměstnanců_v.12_čistopis


Mimořádné opatření Vlády účinné od 29. 12. 2021 do 2. 1. 2022 – služby/obchod

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 29. prosince 2021 od 00:00 hod. do 2. ledna 2022 do 23:59 hod. se:

 1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
  a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
  b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy společné domácnosti,
  c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory…

Více informací zde:
MO MZ obchod služby od 29.12.2021 do 02.01.2022_v.6


Mimořádné opatření Vlády účinné od 26. do  28. 12. 2021 a od 3. 1. 2022 – služby/obchod

S účinností ode dne 26. prosince 2021 od 00:00 hod. do 28. prosince 2021 do 23:59 hod. a od 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se:

 1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
  a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
  b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy společné domácnosti,
  c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory…

Více informací zde:
MO MZ obchod služby od 26.12.2021 do 28.12.2021 a od 03.01.2022_v.6


Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

 

Ve spolupráci AMSP ČR se Svazem průmyslu a dopravy ČR předáváme následující informace.

Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nařídilo povinnost testování ve firmách, a to včetně jeho změn. Zahrnuli jsme do něj také klíčové body výkladového stanoviska ministerstva práce a sociálních věcí, které zpřesňuje některé právní nejasnosti ohledně povinného testování zaměstnanců ve firmách. Dokument naleznete na ZDE.

Dlouhodobě upozorňujeme a vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby části mimořádných opatření, která se týkají firem, konzultovalo s ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože zaměstnavatelé i zaměstnanci potřebují právní jistotu, že protiepidemická opatření jsou v souladu s platným pracovním právem.

I když ministerstvo zdravotnictví už s MPSV spolupracovalo, znění aktuálního mimořádného opatření stále není ideální. Je velmi pravděpodobné, že opět dozná změn. Pro nás zaměstnavatele je však důležitý výklad MPSV, který je veřejně dostupný.

S oběma ministerstvy jsme v úzkém kontaktu a na přípravě dalších mimořádných opatření jsme připraveni spolupracovat.

 

Více informací zde:
povinnosti_zamestnavatelu_a_zamestnancu_a_aktualne_platna_mimoradna_opatreni_2021_12_10


Testování ve firmách

 

Firmy musí od 29. listopadu 2021 opět testovat zaměstnance, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid. Od 17. ledna 2022 budou moci podávat žádosti o úhradu části nákladů na testování přes novou aplikaci na stránkách samotesty-covid.cz. Příspěvky na nákup samotestů mohou získat firmy, družstva, OSVČ, ale také spolky nebo nadace. Na jeden test stát přispívá 60 korunami.


Kompenzační bonus půjde čerpat i s dalšími podporami

 

Sněmovna 1. 12. 2021 ve stavu legislativní nouze schválila trojici kompenzací v souvislosti s opatřeními v boji proti covidu-19. Všechny návrhy musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Kompenzační bonus
Příspěvek pro OSVČ a společníky společností s ručením omezeným má činit až 1000 Kč/den. V případě lidí, kteří pracují na dohody, to má být 500 Kč/den. Podpora míří na firmy a podnikatele, kterým klesly v rozhodném období tržby nejméně o 30 %.

Podle návrhu stran vznikajícího kabinetu SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty se STAN má být nově umožněn souběh vyplácení bonusu s dalšími podporami. Návrh nyní míří do Senátu.

Návrh, který schválila vláda, také zachovává možnost nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace u OSVČ a společníků malých firem. V takovém případě bude jeho výše 500 korun denně.

První tzv. bonusové období mělo být podle vlády od 22. listopadu do konce letošního roku. Zákonem bylo již dříve garantováno také druhé bonusové období odpovídající lednu 2022.

Návrh, který schválila vláda, také zachovává možnost nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace u OSVČ a společníků malých firem. V takovém případě bude jeho výše 500 korun denně.

Bonus bude opět vyplácet finanční správa.

Krizové ošetřovné
Ošetřovné má podle schváleného návrhu opět činit 80 % základu výdělku místo běžných 60 % a stát je má osobám pečujícím o dítě vyplácet po celou dobu uzavření škol či tříd.

Izolace
Lidé v karanténě budou dostávat k náhradě mzdy či platu příspěvek až 370 Kč/den, aby se pracovníci karanténě nevyhýbali kvůli ztrátě výdělku.

Krizové ošetřovné a příspěvek v izolaci se má vyplácet zpětně od 30. listopadu, prozatím do konce února 2022.


Nová pravidla karantény (z 29. 11. 2021)

 

Do karantény musí člověk, který stráví s infikovaným déle než 5 minut bez respirátoru ve vzdálenosti menší než 1,5 m (dosud to bylo 15 minut). Nové je nařízení i pro očkované – pokud bydlí s pozitivně testovaným, musí 5.-7.den na PCR test, musí sledovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor.


Obnovení programu Antivirus B

 

Vláda na svém jednání 29. 11. 2021 schválila obnovení programu Antivirus B (vyplácí MPSV – v případě poklesu odbytu, chybějící pracovníci nebo suroviny, příspěvek na náhradu mzdy ve výši 60 %, max. mzda 29.000 Kč/zaměstnanec, zpětně od 1.11.2021, program je navržen až do konce února 2022), nadále běží program Antivirus A (zaměstnanci v karanténě, náhrada až 80 % mzdy, max. 39.000 Kč/zaměstnanec).


Vláda vyhlásila nouzový stav s okamžitou platností od půlnoci 25. 11. 2021 na 30 dní

 

Omezení:

 • Restaurace, diskotéky a kluby zavírají ve 22 h.
 • V nákupních centrech se nesmí konzumovat potraviny.
 • Hromadné společenské a sportovní akce (plesy, večírky apod.) jsou pro max. 100 osob.
 • Zakazuje se konání adventních a vánočních trhů a prodej na nich.
 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.
 • V maloobchodních prodejnách dodržování: 1 zákazník /10 m2, rozestupy 1,5 m, řízení front, dezinfekce, informace pro zákazníky, cirkulace vzduchu, zamezení vstupu zákazníků s klinickými příznaky covid-19.
 • Kadeřnictví, holičství, pedikúra, manikúra, solária, kosmetika, masáže, rekondice, regenerace a porušování integrity kůže musí zajistit 1,5 m rozestupy mezi zákazníky, zamezení vstupu zákazníků s klinickými příznaky covid-19.
 • Gastronomické provozy, hudební, herní, taneční kluby, diskotéky, kasina musí zajistit 1,5 m rozestupy mezi zákazníky, zamezení vstupu zákazníků s klinickými příznaky covid-19.
 • Prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách – odstupy mezi stánky, stolky min. 2 m, dezinfekce u všech prodejních míst, u míst s bezprostřední konzumací zajistit rozestupy 1,5 m, u jednoho stolu max. 6 osob (s výjimkou osob ze společné domácnosti), zakazuje se konzumace v prostorech určených ke konzumaci (food courty).
 • Poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb zajistit 1,5 m rozestupy mezi zákazníky, zamezení vstupu zákazníků s klinickými příznaky covid-19 a dal.

 

Kompletní informace viz Usnesení vlády ČR ze dne 25.11.2021 o přijetí krizového opatření ZDE.


Opatření na trzích od 22. 11. 2021

 

 • Odstupy mezi stánky: 2 m
 • Dezinfekce u každého prodejního místa
 • Stoly pro konzumaci: 1,5 m odstup
 • Maximálně 6 lidí u stolu
 • Provozovatel aktivně brání shromažďování
 • Konzumace na místě jen s prokázáním očkování nebo prodělané nemoci (O-N)

 

Více informací zde: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení MZd: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu–cele-zneni-1028.pdf)


Mimořádné opatření Vlády ze dne 19. 11. 2021 – ošetřovné a bonus pro lidi v karanténě, povinné testování 1x/týden

 

Kabinet 19. 11. 2021 schválil návrhy ošetřovného a bonusu pro lidi v karanténě (izolačka). Ošetřovné se stanovuje jako 80 % z vyměř.základu, minimálně 400 Kč/kalendářní den po celou dobu karantény. Platnost je do 28. 2. 2022. U izolačky je navržen mimořádný příspěvek 370 Kč/den po dobu 14 dní (karanténa), a to zpětně od 1. 11. 2021.Vyplácí zaměstnavatel, stanoveno do 6/2022. Návrh se předkládá ve zrychleném režimu do sněmovny a čeká se na jeho schválení.

Povinné testování 1x/týden od 22. 11. 2021 ve firmách se týká všech firem bez omezení velikosti vč. OSVČ, kteří nejsou v režimu očkovaných či po prodělaném onemocnění (či výjimky z O-N). Testování se netýká osob na home office a zaměstnanců, kteří jsou na pracovišti sami a nejsou v kontaktu s dalšími pracovníky. První testování tedy musí být zrealizováno do 29. 11. 2021.

PCR testy budou hrazeny osobám očkovaným, v případě dětí do 18 let, kontraindikovaným osobám, rozočkovaným osobám. Z veřejného zdravotního pojištění se hradí 5 PCR testů/měsíc (PCR test má platnost 72 hodin) a u očkovaných 2 PCR testy/měsíc (např. pro účely cestování apod.)


Mimořádné opatření Vlády ze dne 19. 11. 2021 – testování zaměstnanců a OSVČ

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

 1. Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
 2. Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2 ve stanovené frekvenci, není‑li v čl. IV stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.|
 3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, s výjimkou doby, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstanance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
 4. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit poprvé plnění povinností podle tohoto článku nejpozději do 29. listopadu 2021.

 

Více informací zde:
MO MZ testování zaměstnanců a osvč


Mimořádné opatření Vlády ze dne 19. 11. 2021 – služby/obchod

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

 1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
  a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
  b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
  c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

 1. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
  a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
  c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout

 

Více informací zde:
MO MZ obchod služby-ON_v.2


Opatření proti šíření koronaviru se zpřísňují

 

Vláda na svém jednání 10. 11. 2021 rozhodla o povinném testování zaměstnanců v lůžkové péči 1x za 7 dní, kteří přichází do kontaktu s pacienty, a to s účinností od 15. 11. 2021. Rozšiřuje se ochrana dýchacích cest ve školách v kolektivech nad 50 osob i během výuky. Očkování cizinců s legálním dlouhodobým pobytem bude hrazeno ze státního rozpočtu, cizinec si bude hradit pouze aplikaci vakcíny, rovněž s platností od 15. 11. 2021.


Mimořádné opatření

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

  1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

  1. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17,

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout,

Více informací zde:
MO MZ obchod služby-lanovky-vláda_v.2

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Prodloužení programu Antivirus A do 31. 12. 2021

 

Vláda na dnešním jednání 25. 10. 2021 schválila prodloužení programu Antivirus A do konce roku 2021 pro pracovníky v karanténě. Maximální částka podpory činí 80 % z vyplacené mzdy včetně odvodů, přičemž nejvyšší měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Žádost směřující k podpoře oboru automotive musí být nejprve schválena Evropskou komisí.

 


Používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti.

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. 

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky – tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru.

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

Zdroj:
https://www.mzcr.cz/pouzivani-ochranneho-prostredku-dychacich-cest-na-pracovisti/


Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat až do konce října 2021

 

Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na jednání 28. 6. 2021 až do konce října 2021. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.

Více informací zde:
 https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/28_06_2021_+TZ_Antivirus_prodlou%C5%BEen%C3%AD+do+%C5%99%C3%ADjna.pdf/4cff0b47-d671-083a-81e4-6e41ccc6fdcf


Zrušení testování

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. června 2021 č. 532 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Vláda vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
a služeb a poskytování služeb,
2. mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest,
3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanoví plán
očkování osob určených k očkování,
4. mimořádné opatření, kterým se zrušují mimořádná opatření, kterými se stanovuje
povinnost testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu,
5. mimořádné opatření, který se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních
a v zařízeních sociálních služeb,
6. mimořádné opatření, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku
– očkovací látky proti onemocnění COVID-19,
7. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol,
8. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla
pro konání škol v přírodě,
9. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb,
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení.

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) ve spojení s § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

                                                                                   I.
S účinností ode dne 1. července 2021 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

a) 5. března 2021, č.j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN,
b) 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN,
c) 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN,
d) 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,
e) 30. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN,
f) 30. dubna 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN,
g) 7. května 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN,
h) 11. května 2021, č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN,
i) 19. dubna 2021, č.j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN,
j) 3. května 2021, č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN,
k) 17. května 2021, č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN,
l) 22. května 2021, č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN,
m) 1. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN,
n) 5. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN,
o) 5. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN,
p) 5. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN,
q) 15. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN,
r) 19. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN,
s) 22. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN,
t) 22. března 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN,
u) 14. května 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN a
v) 28. května 2021, č.j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN.

                                                               II.
Toto zrušení mimořádných opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Soubory ke stažení zde:
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MO-MZ-zruseni-testovani


MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady

 

Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.

„Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.

„O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za  duben, může podat žádost pouze za tuto dobu, říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů Kč. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů Kč.

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období, týká se to mimo jiné programu Antivirus. Pokud žadatel čerpal kompenzační bonus, má v případě schválení žádosti z programu COVID – Nepokryté náklady povinnost odpovídající část dotace vrátit. Kombinace je naopak možná s už ukončeným programem COVID – 2021.

Podrobnosti o dotačním programu COVID – Nepokryté náklady jsou k dispozici na www.mpo.cz/naklady.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_COVID_NN


Rozvolnění od 8. června 2021

 

Bez roušek v zaměstnání

Nebude povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři. „Pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny, a opět neplatí v epidemicky horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Sjednocení testování

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení, uvedl Vojtěch. Ve všech oblastech se podle něj pravidla sjednocují, tedy i pro kulturní akce.

Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testovacím místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.

Kapacita na kulturních akcích

Od úterý 8. června 2021 se může zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Při zvýšení maximálního možného počtu návštěvníků od 8. června zatím stále bude platit, že je možné naplnit jen polovinu hlediště venku i uvnitř. Od 14. června pak bude kapacita venku už bez omezení, pro vnitřní sály stále budou moci pořadatelé využít jen polovinu kapacity. Uvnitř budou moci i nadále být jen usazení diváci, venku bude možné od 14. června prodávat i lístky na stání s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční. Stále bude pro návštěvníky platit nutnost mít zakryté dýchací cesty a prokázat se buď certifikátem o očkování, negativním testem, či dokladem o prodělání nemoci covid-19.

Občerstvení na kulturních akcích

Na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti.

Cestování do Česka

Od 21. června budou moci do Česka bez omezení lidé z celé Evropské unie a Srbska, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci.

Podobný režim aktuálně platí pro občany Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska či Chorvatska. Do Česka mohou přijet bez omezení, pokud jsou alespoň 22 dní po podání první dávky vakcíny proti covidu-19, což bude platit nyní pro celou EU a Srbsko. Lidé musí být schopni očkování doložit národním certifikátem. „Počítáme s tím, že od 1. července budou uznávány pouze certifikáty Evropské unie, takzvané covid pasy,“ řekl ministr Vojtěch.

Bazény, wellness a sauny

Bazény, wellness centra či sauny budou moci od úterý podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha naplnit kapacitu na 50 procent. V provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky, prokazovat se nebude nutné výhradně profesionálně provedeným testem na koronavirus, ale například i potvrzením o jeho podstoupení ze zaměstnání.

Zmíněné provozy mohly po nuceném uzavření v souvislosti s protiepidemickými opatřeními otevřít od 31. května. V bazénech a na koupalištích nyní platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Lidé nemusejí mít zakrytá ústa a nos prakticky jen ve vodě. V saunách, wellness nebo solných jeskyních smí být kapacita naplněna na maximálně 30 procent.

Kratší interval u druhé dávky Moderny

Druhou dávku vakcíny Moderna bude možné podat 25 až 35 dní po první dávce, dosud to bylo 38 až 42 dní. U očkovací látky Pfizer/BioNTech, kterou dostaly více než tři čtvrtiny očkovaných, zatím změna nebude.


Ošetřovné pro OSVČ

 

Od 31. 5. 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června. A to s využitím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc. Výše dotace zůstává 400 Kč/den.

MPO žádosti přijímá datovou schránkou, což je velmi funkční způsob administrace, který znamená i nejrychlejší vyřízení žádosti. Podávat je dále možné také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Aktuální výzva z programu „ošetřovné“ pro OSVČ se týká doby od 6. dubna 2021, podpora nenáleží za jarní prázdniny a Velikonoce. Tzv. rozhodné období končí k 17. květnu 2021, a to v návaznosti na konec rotační výuky na 1. stupni ZŠ, odvíjí se tedy, tak jak to bylo dosud, od mimořádných opatření, které kvůli pandemii koronaviru uzavřely školy. Během rotační výuky podpora náleží za dobu, kdy dítě do školy nechodilo, tedy využívalo distanční vzdělávání. Tak jako v předchozích výzvách platí, že příjemce dotace ani jiná osoba žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Kombinace není možná ani s kompenzačním bonusem. Platí přitom, že tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Podrobnosti k nové výzvě jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.


Restaurace mohou otevřít už v pondělí 31. 5. 2021

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil 28. 5. 2021 novinku ohledně otevírání restaurací. Ty budou moci otevřít za následujících podmínek:

 • U stolu mohou sedět maximálně 4 lidé.
 • V restauraci nesmí být více lidí, než kolik je míst k sezení.
 • Není povolena živá hudba a tanec.
 • Povinné jsou rozestupy 1,5 metru mezi stoly, dezinfekce či ochrana dýchacích cest.
 • Zavírá se ve 22:00 h (návrh z 28.5.2021, který NEBYL schválen – viz níže aktualizace)

 

AMSP ČR vítá tento krok s podmínkou, že za dřívější ukončení provozní doby (ve 22:00 h) zůstanou gastronomickým provozům odpovídající kompenzace. V současné chvíli se čeká na vyjednání detailních podmínek.

Aktualizace k 30. 5. 2021:

Restaurace a další stravovací zařízení

 • Otevírací doba se neomezuje.
 • I nadále budou hosté povinni prokázat se negativními testy na koronavirus, certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19.
 • Restaurace budou jediná zařízení, kde bude umožněno se prokázat samotestem.
 • Ačkoliv se od pondělí mohou otevřít restaurace, prodej občerstvení například v kinech bude i nadále zakázaný.
 • S omezeními budou moci od pondělí otevřít hudební, herní, taneční či společenské kluby, bary a diskotéky. Platí zde ale zákaz tance, návštěvníci budou muset nosit ochranné prostředky dýchacích cest, dodržovat rozestupy a k dispozici budou pouze místa na sezení. Lidé se kromě testů z oficiálních odběrových míst budou moci prokázat potvrzením o prodělání nemoci nebo očkování proti covidu.

 

Herny a kasina

 • 31. května 2021 otevřou i herny a kasina, kde bude moci být jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.
 • I zde platí dodržování odstupů alespoň dva metry, nutná bude ochrana úst a nosu.
 • Návštěvníci se rovněž budou muset prokázat negativním PCR testem ne starším než sedm dní, negativním antigenním testem provedeným nejdéle před 72 hodinami, oboje pouze z oficiálních odběrových center.
 • Platný bude také certifikát o očkování nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 v uplynulých 180 dnech.

 

Sportoviště a wellness

 • Od pondělí 31. 5. 2021 budou moci otevřít i umělá koupaliště, sauny, solné jeskyně či wellness.
 • V bazénech a na koupalištích bude platit limit 15 m2/osoba vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti.
 • V saunách, wellness nebo solných jeskyních bude smět být kapacita naplněna na maximálně 30 %.
 • V bazénech a koupalištích bude nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě.
 • Lidé se při vstupu do všech výše zmíněných provozů budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.
 • Ve vnitřních sportovištích bude platit od pondělí už jen limit jednoho člověka na 15 m2, užívat bude možné i šatny.

 

Cestování

 • Od 31. 5. 2021 bude možné cestovat mezi Českou republikou a Chorvatskem, Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem.
 • Certifikáty o očkování turistů z těchto zemí budou uznávány i například pro vstup do služeb, které budou v ČR otevřené.
 • Vzhledem k nepřehlednosti informací se doporučuje při cestování do zahraničí ověřit potřebné informace na webu Ministerstva zahraničních věcí na Mapě cestovatele.
 • České dráhy od pondělí 31. 5. 2021 otevřou své restaurační vagony a bistrovozy. Cestující tak budou moci využívat jejich služby přímo v těchto specializovaných částech vlaku.

 

Hromadné akce

 • U kongresů a dalších hromadných akcí bude navýšen počet účastníků. Účastnit se jich bude moci uvnitř i venku až 250 lidí, včetně vystupujících či pořadatelů, za splnění podmínky naplnění maximálně 50 % kapacity míst k sezení.
 • Od 31. května 2021 budou možné i skupinové prohlídky v muzeích, galeriích a památkách, a to nejvýše pro deset osob, nebo až pro 30 lidí, kteří se prokážou bezinfekčností.
 • Pěvecké sbory mohou společně zpívat při účasti 30 osob, lidé ale mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci.
 • Během zpěvu si mohou sundávat ochranu dýchacích cest, musí se ale vést evidence účastníků.

Detailní informace zde:
https://www.vlada.cz/cz/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-28-kvetna-2021-188649/

 

Při nejasnostech doporučujeme kontaktovat:

 • Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

První dávka vakcíny + 3 týdny a nemusí se už testovat

 

Od 24. května budeme moci využívat již aplikaci první dávky a uplynutí již tří týdnů od této dávky jako určitou ochranu. Ta bude ekvivalentní testům antigenním, PCR i prodělání choroby,” uvedl v pátek 21. 5. 2021 ministr zdravotnictví Petr Arenberger. S jednou dávkou tak budou moci lidé nově například na zahrádku restaurace, jejíž návštěva je podle vlády možná pouze s testem, po prodělání nemoci nebo po očkování.

Prokazovat bezinfekčnost musí Češi také třeba na hromadných kulturních či sportovních akcích, při využívání různých služeb nebo při návštěvách v nemocnicích.

Kabinet kromě toho prodloužil také dobu, po kterou je člověk oficiálně chráněn po prodělání covidu, a to z 90 na 180 dnů.

K očkování se ale budou moci lidé hlásit po 90 dnech.

O hrazení testů na koronavirus bude vláda jednat v pondělí 24. 5. 2021. Zvažuje dva PCR testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění měsíčně a v červnu ještě čtyři antigenní testy. V současné době má každý nárok na antigenní test jednou za tři dny.

Lidé mladší 40 let, kteří se až na vybrané skupiny zatím ještě nemohou nechat očkovat, a budou chtít jít třeba ke kadeřníkovi nebo na koncert, si tak budou muset testy zřejmě hradit sami. 


Očekávané rozvolnění od 24. května 2021

 

 • Ubytovací zařízení budou moci naplno otevřít.
 • Ve vnitřních sportovištích bude moci být 30 osob.
 • Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci Covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro tisícovku. Podrobnosti o postupném rozvolňování v segmentu kultury naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.
 • Podobně se na polovinu z maximálního počtu zvyšuje i kapacita v případě zoo či botanických zahrad. K témuž datu se opět částečně uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.
 • Školy v přírodě vláda povolila od 31. května 2021, podmínkou bude test.
 • Venkovní bazény a koupaliště by se podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mohly otevřít v pondělí 31. květnaVnitřní bazény a wellness se pak lidem zpřístupní 14. června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace v ČR.
 • Otevření vnitřních prostor restaurací se předpokládá v červnu.

Rozvolnění restrikcí od 17. května 2021

 

Od pondělí 17. května budou moci lidé využívat zahrádky restaurací, musí být ale schopni při případné kontrole doložit, že splňují podmínky vyžadované mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Oprávnění ke vstupu bude muset zákazník doložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty. Kapacita zahrádek bude omezena na max. 4 osoby u jednoho stolu vyjma rodin a rozestupy mezi stoly musí být min. 1,5 metru. Povolena je už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Ministerstvo z konečného znění opatření vypustilo také zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.

Vláda odsouhlasila také vydání nového znění mimořádného opatření, které řeší povinnosti zaměstnanců a OSVČ, kteří byli pozitivně testováni během plošného testování v zaměstnání. Předchozí mimořádné opatření zrušil svým verdiktem Nejvyšší správní soud kvůli tomu, že bylo chabě odůvodněné. Ministerstvo zdravotnictví proto situaci napravilo, znění samotného opatření se nezměnilo.

Spustí se také první kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest.

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde platí stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno je také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

Otevírají se rovněž fitness s podmínkou 1 osoba / 15 m2, ale max. 10 osob uvnitř bez možnosti využití sprch a bazénů. Rozhodnutím vlády 17. 5. 2021 se ruší povinnost nošení respirátorů při cvičení.

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny, musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Na základě konzultace Komory fitness s Ministerstvem zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovištinebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště.

Od soboty 15. 5. 2021 bude ČR uznávat vzájemné potvrzení o očkování proti covidu-19 s Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem. Stát zároveň jedná o podobném postupu také se Slovenskem.

Podrobnosti zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/


Antigenní testování na Covid-19 ve firmách

 

Dovolujeme si Vás informovat, že Endokrinologie-Diabetologie doc. MUDr. Ing. Daniela Smutka, Ph.D. nabízí Antigenní testování na Covid-19 ve firmách.

Testování splňuje současné požadavky na antigenní testování (CE IVD certifikace a současně dostatečná deklarovaná citlivost a specificita). Odběr vzorku je proveden zdravotníkem z nosohltanu. V porovnání se samotesty se tento druh odběru jeví jako nejspolehlivější – má vyšší záchyt infikovaných osob. V případě pozitivního výsledku, jsme schopni rovnou na místě provést stěr k PCR konfirmaci a dodat ho do laboratoře. Testování je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Služba je poskytována zejména v Praze a Středočeském kraji, ale je možné ji poskytnout i v dalších lokalitách. V případě menšího počtu zaměstnanců či požadavku o delší přítomnost zdravotnického týmu na Vašem pracovišti jsou hrazeny další poplatky.

Objednávky je možné provést prostřednictví e-mailu: info@endodiab.cz nebo na tel. čísle: 775 226 933.

Více informací naleznete zde vč. cen:
https://www.endokrinologie-diabetologie.cz/antigenni_testovani_ve_firmach.html


10. května 2021 další vlna rozvolňování

 

Otevřou všechny zbývající obchody i další část škol. Ministerstvo zdravotnictví zvyšuje také kapacity některých akcí. Například pohřby a svatby bude moci nově navštívit až 30 osob. Vítanou změnou je také zrušení povinnosti nosit respirátor ve venkovních prostorách. Nutné to bude jen v místech, kde není možné dodržet rozestup dva metry. Povinnost dodržet rozestup nebo nasadit roušku nemají od pondělí členové jedné domácnosti. Ve zbylých krajích České republiky bude také možné navštívit muzea, galerie nebo památky, a zmírňují se i pravidla pro pobyt v lázních. Nově je bude moci navštívit každý samoplátce s indikovaným zdravotním problémem a prokázat se bude muset negativním testem nebo očkováním. Další rozvolňování čeká Česko za další týden, 17. května. Od tohoto data se očekává například otevření venkovních zahrádek restaurací.


Příloha ke stažení zde:
https://amsp.cz/wp-content/uploads/2021/04/zpet_do_normalniho_zivota_1005-1536×864-1.jpeg


Covidová podpora prodloužena (a další informace ze zasedání vlády 6. 5. 2021)

 

Vláda na svém zasedání 6. 5. 2021 schválila prodloužení kompenzačního bonusu vypláceného MF pro OSVČ, společníky malých s.r.o. ve výši 1.000 Kč/den a dohodáře ve výši 500 Kč/den do konce května 2021. Srovnávací období je 1-3/2020 nebo 1-3/2021 (pokles příjmů 50 % a další podmínky zůstaly zachovány). Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-prodlouzeni-kompenzacnih-41798

Zároveň byla prodloužena podpora z programů MPO COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Program COVID – 2021 je prodloužen do 9. 5. 2021. Všichni, kteří podali žádost za období do 30. 3. 2021, si žádost na základě obdržené výzvy jednoduše „jedním klikem“ prodlouží. Podpory se začnou vyplácet 10. 5. 2021. Program COVID – Nepokryté náklady platný nyní do 31. 3. 2021 je vyplácen už teď, nově byl prodloužen do 31. 5. 2021 s tím, že výzva bude vypsána na začátku června.

Od 10. 5. 2021 bude možné využití lázeňské péče samoplátci s indikovaným zdravotním problémem, a to těm, kteří jsou v 90denní lhůtě po prodělání Covid-19, jsou očkováni nebo mají platný PCR test. Mohou mít i platný antigenní test s tzv. zdravotní asistencí (tedy s dokladem z testovacího centra příp. od zaměstnavatele), tento však nadále platí 3 dny.

Od 10. 5. 2021 se rovněž otevírají komplet služby a maloobchod, dále všechny školy s rotačním systémem, povolují se svatby a pohřby venku se účastí max. 30 osob, povolují se venkovní trhy nejen pro potraviny, ale i další zboží, a to s podmínkou režimového hyg. opatření.

Zahrádky restaurací – v podělí 10. 5. 2021 se očekává incidence ca na 100/100 tis. obyvatel. Podmínkou pro povolení zahrádek restaurací je incidence 75/100 tis. obyvatel s prokazatelným snižujícím se trendem. Tedy očekává se jejich povolení nejdříve 17. 5. 2021.


Rozvolnění platné od 3. května 2021

 

Kabinet ve čtvrtek 29. 4. 2021 oznámil zbývající změny v protiepidemických opatřeních, které se odehrají od pondělí 3. května. Vláda také oznámila pevné datum otevření maloobchodu a prodloužila povinnost testování ve firmách.

Služby a obchod
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že platí pondělní rozhodnutí vlády, že v pondělí 3. května otevírají služby péče o tělo, tedy především kadeřnictví a pedikúry. Otevřou i psí salony. Vláda původně uvažovala otevřít v pondělí 3. května 2021 zbývající služby a maloobchod, pokud by se celostátní počty nově nakažených dostaly na 100 nových případů na 100 tisíc obyvatel v průměru za sedm dní. K tomu nakonec nedošlo a je třeba ještě týden počkat. Kabinet však už potvrdil pevné datum otevření maloobchodu na pondělí 10. května 2021, ke kterému dospěl po dohodě s epidemiology.

Testování v zaměstnání do konce června
Pro všechny zaměstnavatele v Česku bude pokračovat povinnost 1x za 7 dní otestovat všechny zaměstnance antigenními testy. Původní termín ukončení byl k 30. květnu, vláda dnes rozhodla o jeho prodloužení do konce června 2021.

Restaurace neotevřou dřív jak 17. května
Gastronomické provozy budou i v následujících dvou týdnech pokračovat v prodeji přes výdejové okénko. Restaurace se podle vicepremiéra Karla Havlíčka neotevřou dříve než 17. května, a to ani venkovní předzahrádky.


V pondělí 26. dubna 2021 se otevřou další obchody a služby, představujeme i další vlny

 

Klíčem k dalšímu rozvolňování života v České republice, který je teď stále omezen kvůli trvající epidemii nemoci covid-19, bude především výskyt nových případů na 100 000 osob za sedm dnů. Scénář dalšího postupu projednala vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 22. dubna 2021.

První fáze rozvolňování už byla spuštěna uvolněním části maloobchodu a služeb či částečným otevřením škol a mateřských školek a bude pokračovat od pondělí 26. dubna 2021, kdy se v krajích s nejnižším výskytem nových výskytů covid-19 v populaci otevřou zcela mateřské školy a dětské skupiny. K původně avizovaným Karlovarskému a Královéhradeckému nově přibude i kraj Plzeňský, což vláda na tomto jednání odsouhlasila. Pro školkové děti v Plzeňském kraji budou platit i stejná pravidla ohledně výjimky z nošení roušek a povinnosti se testovat. Další kroky v rozvolňování budou podle plánu ministerstva možné za situace, kdy se epidemická situace setrvale dostane pod hranici 100 záchytů na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní. Pak by se mohly otevřít všechny ostatní služby za přísných hygienických podmínek a povolena bude praktická výuka na všech vysokých školách za podmínky testování a ochrany dýchacích cest.

Další fáze rozvolňování by pak mohla nastat, až incidence klesne pod 75 případů na 100 000 obyvatel týdně, k čemuž by podle optimistických scénářů mohlo dojít ve druhé polovině května. Toto rozvolnění by už mělo být větší, zahrnovat má například venkovní divadla a koncerty, hrady a zámky, zahrádky restaurací, otevření čtvrtiny kapacity hotelů a penzionů, venkovní sport pro 20 osob, omezený vstup diváků na sportovní utkání či navýšení počtu osob na svatbách a pohřbech na 30 uvnitř s testem a 50 osob venku bez testu s ochranou dýchacích cest.

Například interiéry restaurací, bazény a wellness, kina či budovy divadel plánuje ministerstvo otevřít až v další fázi, jakmile počty nových nakažených klesnou pod 50 osob na 100 000 obyvatel týdně. K tomu by mohlo dojít snad v červnu či červenci.

Vláda schválila ještě jednu dílčí změnu platných protiepidemických opatření, která do výjimek z povolených služeb doplňuje také získávání a zdokonalování odborné způsobilosti u vnitrozemské a námořní plavby.


Balíčky pro návrat zpět do normálního života

 

Představujeme plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19.

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Více informací naleznete zde:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota-187921/


OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za březen

 

Ode dneška do 21. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu od 1. do 21. března 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

 „Do velmi jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž se „ošetřovné OSVČ“ pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na 1 000 Kč denně.“

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/osvc-mohou-zadat-o-osetrovne-za-brezen/


Postup sdružených objednávek testů na Covid-19

 

Testy není nutné kupovat pouze od firem ze seznamu výjimek Ministerstva zdravotnictví. Některé nejsou pro koncové zákazníky vhodné – mají své distribuční řetězce. Pro účely vykazování vůči pojišťovnám a kontrol je směrodatné, zda je na seznamu výrobek. Od počátku se předpokládá fungování různých distribučních řetězců. Dnes již není problém koupit testy v supermarketu, v lékárně či dokonce v některých trafikách.

Pokud chce jedna OSVČ přeprodávat testy dalším OSVČ, stanete se prodejcem zdravotnických prostředků a tím pádem se na ni mohou vztahovat další zákonné povinnosti. Jak uvádíme na našem webu „Samotný prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků nebo lékárnu. V rámci dodavatelského řetězce tedy může fungovat i prostředník. Prodávající však musí dodržet požadavky na prodejce stanovené zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích (případné dotazy směřujte na Státní ústav pro kontrolu léčiv). Bližší informace zde: https://www.niszp.cz/cs/postup-pro-hospodarske-subjekty-dodavajici-ag-testy-s-vyjimkou-pro-sebetestovani.“ V principu to tedy možné, aby jedna OSVČ nakoupila testy pro další, které je pak nakoupí od ní (tj. přefakturují se) a budou mít nárok na příspěvek pojišťovny.

Prokazování provedených testů
OSVČ si vede stejnou evidenci jako firmy, jejíž formulář je ke stažení na webových stránkách MPO (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/ zcela dole) a také si schovává účtenky/faktury (skenují se v aplikaci pojišťoven k proplácení příspěvků).


Výstupy ze zasedání vlády 12. 4. 2021

 

 • MPO potvrdilo podporu investic ve smyslu záruk za investiční úvěry, a to skrze COVID III Invest. Záruka bude až na 6 let, u MSP do 250 zaměstnanců do 90 % inv. úvěru do 50 mil. Kč, u úvěru do 90 mil. Kč je záruka 50 %. U firem do 500 zaměstnanců jde o záruku 80 % pro úvěry do 50 mil. Kč, úvěry do 80 mil. Kč budou ručeny 50 %.
 • MPO potvrdilo rozšíření programů ČMZRB – záruky pro MSP.
 • Na MPO byla nově ustavena pracovní skupina zástupců asociací, komor a svazů ve věci rozvolňování služeb. Zatím není znám přesný termín, ale uvažuje se o 26. 4. 2021 s tím, že půjde o tzv. nenahraditelné služby (nelze řešit přes internet), jako je kadeřnictví, pedikúra, manikúra.
 • Testování ve firmách častěji než 1x týdně nebylo ve vládě projednáváno. Tripartita potvrdila, že několik kol testování ve firmách potvrzuje klesající čísla potvrzené pozitivity a řada firem, zejména se směnným provozem, potvrdila, že pro ně není organizačně realizovatelné častější testování.
 • Setkávání lidí venku i uvnitř je nadále omezeno na 2 osoby.
 • Sportovní trénink venku je možný ve skupinách se dvěma hráči. Skupinu mohou tvořit dva, ale takových skupin může být na hřišti až 6, ale s rozmezím alespoň 10 metrů mezi skupinami.

 

Zaměstnavatelé a odbory vyzvali 12. 4. 2021 vládu k prodloužení programu na udržení zaměstnanosti ANTIVIRUS do konce června.


Pokud nemáte datovou schránku, o státní příspěvek 60,-Kč/test si nepožádáte. Zatím.

 

Instrukce zdravotních pojišťoven navedou všechny žadatele, vč. OSVČ, na jediný způsob podání žádostí o příspěvek 60,- Kč/test, a to elektronickou cestou skrze datovou schránku. Pokud datovou schránku nemáte, je to dost nevýhoda, avšak nemůžete být diskriminováni. Proto AMSP ČR upozornila na fakt, že řada OSVČ datovou schránku nemá, mnozí nemají ani počítač, protože jej ke své práci nepotřebují. Jakkoli AMSP ČR podporuje digitalizaci a elektronickou komunikaci, nemožnost žádat o příspěvek bez datové schránky považuje za protiprávní. Díky podpoře ze strany MPO se na straně zdravotních pojišťoven začalo pracovat na postupu pro OSVČ bez datové schránky, který by měl být znám přibližně v polovině dubna.

Podle aktuálních informací je pro OSVČ bez datové schránky nastaven tento postup:

 1. Doporučení zřízení datové schránky (=pro OSVČ zdarma) a požádat si o aktivační kód potřebný pro registraci k podávání žádosti na https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token
 2. Pokud tuto možnost OSVČ neakceptuje, musí se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má každá své individuální postupy, jak OSVČ předat aktivační klíč nutný pro registraci k podávání žádostí. Zpravidla vygeneruje pro žadatele a následně zašle aktivační klíč přes své další elektronické kanály, call centra či pobočky.
 3. Ve spolupráci s dodavatelem společného portálu pro registraci a podávání žádostí o příspěvky na samoodběrové testy je připravována úprava služby/formuláře pro získání aktivačního kódu (https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token). Aktuálně prochází finálním schvalováním jednotný postup pro všechny ZP, kdy OSVČ bez datové schránky vybere v tomto formuláři místo zadání čísla datové schránky svou zdravotní pojišťovnu, zadá e-mailovou adresu a posledních 7 čísel ze svého průkazu pojištěnce a s pomocí těchto údajů příslušná ZP klientovi zašle po ověření údajů aktivační kód na klientem zadaný e-mail. Předpoklad nasazení je cca polovina dubna.

Uvolňování od 12. dubna 2021

 

Vláda na svém dnešním (6. 4. 2021) zasedání schválila otevření některých obchodů a služeb od příštího týdne. Otevřou prodejny s dětským oblečením a obuví, čistírny nebo zámečnictví. Zoologické a botanické zahrady budou moci otevřít venkovní prostory pro veřejnost, a to max. na 20 % své návštěvní kapacity.

Uvolňují se také odtahové služby, opravy a údržba strojů a zařízení pro domácnost, prodej pietního zboží, psychologické poradenství a diagnostika. Provoz bude možný v čase 6:00 – 22:00 h včetně výdajových okének. Farmářské trhy se otevřou v omezeném režimu pro prodej ovoce, zeleniny, masa, uzenin, cukrářských a pekařských výrobků apod., tedy potravin, dále květin, plodů, osiva a semen, nikoli však hmotného zboží jako hraček či upomínkových předmětů. Odstupy mezi stánky budou muset být min. 2 m a dodržení 1 osoba/15 m2. U prodejních míst budou muset být nádoby s dezinfekčními prostředky. Není povoleno stravování, tedy bezprostřední konzumace na místě, ani stoly či místa k sezení.

S koncem nouzového stavu k 11. 4. 2021 se zruší zákaz cestování mezi okresy, noční vycházení. Osoby se budou moci shromažďovat v počtu 10 osob ve vnitřních a 20 osob ve venkovních prostorách.


MPO zveřejnilo večer 1. dubna 2021 výzvu k novému programu podpory COVID – Nepokryté náklady. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 19. dubna

 

Pomoc se týká období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – Nepokryté náklady bude MPO přijímat do 19. července 2021. Současně s výzvou v programu COVID – Nepokryté náklady dochází k drobné úpravě výzvy v programu COVID – 2021 vyhlášené 29. března 2021. Touto změnou se sjednocuje délka srovnávacího období pro porovnání tržeb žadatele v obou uvedených výzvách, a to na tři měsíce. Termín zahájení příjmu žádostí do programu COVID – 2021 je 12. dubna 2021.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-do-programu-covid-_-nepokryte-naklady-bude-mpo-prijimat-od-19–dubna–260510/


Kompenzační bonus prodloužen

 

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová dnes (29. 3. 2021) oznámila, že vláda schválila prodloužení možnosti čerpání kompenzačního bonusu na měsíc duben. Kompenzační bonus je přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP. Žadatel může jednoduše požádat na místně příslušném finančním úřadu, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Online žádost naleznete na stránkách Finanční správy dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus.


Žádosti do programu COVID 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační tituly jako COVID – Gastro – Uzavřené provozovny či COVID – Nájemné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „První program COVID – 2021 navazuje právě na úspěšný program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Je postaven na stejném principu, ale vylepšen tím, že kompenzujeme místo 400 korun na zaměstnance korun 500. Platit bude pro všechny podniky s minimálním propadem tržeb v porovnání s loňským nebo předloňským lednem a únorem o 50 procent, nejen uzavřené. Pokud má firma do tří zaměstnanců, minimální částka bude vždy 1 500 korun, ať už má jednoho nebo tři pracovníky, to znamená, že tento podnikatel získá 45 000 korun za měsíc.“

Pomoc se týká období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – 2021 bude MPO přijímat do 31. května 2021. „Profesní organizace ale žádaly ještě alternativní program, který by zohledňoval propad tržeb. Vláda proto schválila i dotační titul COVID – Nepokryté náklady, k němuž podrobnosti zveřejníme tento čtvrtek,“ dodává vicepremiér Havlíček. Podnikatelé si tedy budou moci vybrat ze dvou vzájemně alternativních dotačních titulů, jejich souběh možný nebude.

Žádosti do programu COVID – 2021 budou podnikatelé podávat přes informační systém AIS, který už znají z předchozích programů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Podrobnosti jsou na webu www.mpo.cz/covid-2021.“

Program COVID 2021 budou podnikatelé moci kombinovat s Antivirem, nelze ho ale spárovat s novým kompenzačním bonusem. Podpora z COVID 2021 respektuje dočasný rámec Evropské komise,

Srovnání programů je k dispozici v letácích na webu MPO. Poradí i linka 1212, dotazy lze posílat přes e-mailovou adresu covid2021@mpo.cz. Přehled aktuálních programů pro firmy a OSVČ nejen v gesci MPO najdete na www.mpo.cz/koronadotace.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_program COVID 2021


MPO začne přijímat žádosti do programu COVID – Veletrhy/kongresy 6. dubna

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Veletrhy/kongresy. Žádosti začne resort přijímat 6. dubna, podávat je bude možné do 31. května 2021.

Veletržní a kongresový průmysl patří mezi nejvíce postižená odvětví, proto jsme pro něj připravili speciální podporu, “ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu a na ně sektorově navázaným podnikatelským subjektům budeme kompenzovat až 60 % nepokrytých nákladů (ztráty). V programu máme připraveno 600 milionů korun.

Jde-li o žadatele s majetkovou účastí státu, nebo územního samosprávného celku ČR, má žadatel nárok na 40 % nepokrytých nákladů (ztráty). Pomoc se týká období od 1. března 2020 do 31. října 2020. Maximální výše podpory činí 20 milionů Kč na jednoho žadatele.

Program COVID – Veletrhy/kongresy míří na úhradu nepokrytých nákladů (ztráty), proto lze tento program kombinovat s dříve vyplacenými programy podle bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy,“ říká náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Podporu vyplacenou v těchto a obdobných programech je nicméně nutné započítat do výnosů při výpočtu nepokrytých nákladů (ztráty).“

Žadatel podá žádost prostřednictvím systému AIS MPO, kde vyplní elektronický formulář a přiloží potřebné dokumenty ověřené auditorem. Podrobnosti včetně výzvy jsou uvedeny na www.mpo.cz/covid-veletrhy. Žadatelé mohou další informace získat na mailu covidveletrhy@mpo.cz, poradí i linka 1212.

Tisková zpráva ke stažení zde:
 TZ_MPO_COVID_Veletrhy


Povinné testování OSVČ a v mikrofirmách

 

Vláda na svém jednání 22. 3. 2021 rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy do 10 zaměstnanců, živnostníky a neziskové organizace. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna 2021. Nemusí se testovat ty OSVČ, které se nesetkávají při své práci s jinými lidmi. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV‑2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Průvodce samotestováním ve firmách zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/


SROVNÁNÍ CITLIVOSTI ANTIGENNÍCH TESTŮ

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR zkoumal spolehlivost 13 testů od různých výrobců, výsledky zveřejnil portál Seznam Zprávy. Tyto zprávy pomohou být vodítkem při nákupu testů: Vědci srovnali antigenní testy. Rozdíly jsou až stonásobné – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz).


„Ošetřovné“ OSVČ za únor spuštěno. Žádosti lze podávat do 19. dubna

 

Ode dneška až do 19. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „Ošetřovné“ OSVČ. Dotace související s koronavirem se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

„Zůstává velmi jednoduchý on-line formulář, na který jsou žadatelé zvyklí a jehož vyplnění zabere pouze pár minut. V žádosti se uvedou základní údaje o podnikání, dítěti či handicapované osobě, o kterou se OSVČ stará, název, adresa a webové stránky zařízení, kam člověk, kvůli kterému se o ošetřovné žádá, pokud není koronavirus, běžně chodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Dochází přitom ke změně v tom, že „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem, ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 Kč denně.“

„Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy. A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „OSVČ mohou žádosti o tzv. „ošetřovné“ podávat od 19. března do 19. dubna 2021. Za každý kalendářní den v únoru včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin je dotace 400 Kč. Jako u předchozí výzvy doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji.“

MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpuno21“.

Za leden MPO přijalo 14 926 žádostí o „ošetřovné“ OSVČ v celkové výši 132 439 000 Kč, z toho 13 901 žádostí za 123 356 000 Kč už schválilo a peníze se vyplácejí žadatelům.  Od loňského října, tedy za celou 2. vlnu koronaviru, MPO už zadalo výplatu 61 844 žádostí v celkové částce 448 089 600 Kč. Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Pro úplnost: Tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Podrobnosti k nové výzvě jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_osetrovne_OSVC_vyzva_unor


NOVÁ PODOBA KOMPENZACÍ MPO V KONTEXTU S KORONAVIREM

Obrázky ke stažení ve formátu PDF zde:
tabulka COVID21 4_01
tabulka COVID21 4_02


Výzva pro zachování programu COVID Nájemné AMSP ČR se připojila k výzvě spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a dalšími podnikatelskými uskupeními

Celý dopis ke stažení zde:
Výzva pro zachování COVID Nájemné_20210316


Testování v malých firmách

 

Vláda na včerejším (15.3.2021) zasedání schválila testování ve firmách s 10-49 zaměstnanci. K plošnému testování ve firmách tak postupuje po velkých a středních podnicích další vlna firem, která se dotkne ca 700.000 zaměstnanců. Od středy 17. března 2021 bude povinnost začít nakupovat testy, od 19. března 2021 začít testovat zaměstnance a do 26. března 2021 otestovat všechny zaměstnance v těchto firmách.

Doporučení AMSP ČR:

Pro přesný výsledek ag testu je nutný správný odběr – Ministerstvo zdravotnictví doporučuje držet se striktně návodů, neboť testy jsou do nosu, úst či ze slin a na trhu je k dispozici 30 různých druhů. Firma by měla určit jednoho pracovníka, který bude provádět asistenci při samotestech.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/testovani-v-malych-firmach/


Nová podoba kompenzací: k programu na nepokryté náklady vláda schválila také program COVID – 2021 s podporou 500 Kč za den a zaměstnance

 

Praha, 8. března 2021. Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021. Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID – 2021 je alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/nova-podoba-kompenzaci-k-programu-na-nepokryte-naklady-vlada-schvalila-take-program-covid-2021-s-podporou-500-kc-za-den-a-zamestnance/


Nový kompenzační program v kontextu s koronavirem pomůže podnikům ve ztrátě

 

Praha, 8. března 2021. Nový program COVID – Nepokryté náklady, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dnes schválila vláda. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.  Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.

COVID – Nepokryté náklady bude alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – 2021. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/novy-kompenzacni-program-v-kontextu-s-koronavirem-pomuze-podnikum-ve-ztrate/


Příspěvek až 370 korun denně pro lidi v karanténě („izolačka“)

 

V pátek 5. března 2021 podepsal prezident republiky návrh zákona, který se vztahuje na letošní březen a duben. Tento příspěvek k nemocenské budou lidé dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény, maximálně však 90 % svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracující na dohody. Vyloučeni ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do 5 dnů po návratu ze zahraničí, pokud se nejednalo o pracovní cestu.

Příspěvek bude zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel a tyto náklady si bude odečítat ze sociálních odvodů. Příspěvek nebude podléhat dani z příjmů ani exekuci a nebude se započítávat do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Nebude se týkat jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_03_2021_TZ_nova_izolacka_vlada.pdf/12f34205-6870-e6e0-671f-3c095c177653


Od středy 10. 3. 2021 se povinnost na covid – 19 bude týkat i zaměstnanců veřejné správy a OSVČ. Doporučuje se samotestování

 

Povinné testování na koronavirus se bude od středy 10. března nově týkat i zaměstnanců veřejné správy. Povinnost testovat už platí ve velkých firmáchi podnicích od 50 do 249 zaměstnanců. Nově u těchto zaměstnavatelů musí být testovány i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pracovníci agentur. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví doporučují primárně využívat samotestování. A to s ohledem na pandemickou situaci, větší potřebu vyšetření a omezené kapacity POC antigenních center. Tak, aby se eliminovalo šíření koronaviru a zachoval provoz soukromého i veřejného sektoru.

V praxi to znamená využívat zejména antigenní testy, které lze pořídit prostřednictvím subjektů z průběžně aktualizovaného seznamu na webu Ministerstva zdravotnictví. Stát na samotestování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 4 x měsíčně 60 korun na test a zaměstnance/OSVČ.

Rovněž lze doporučit testování prostřednictvím „závodního“ či smluvního lékaře daného podniku nebo externího poskytovatele zdravotních služeb.

„Všichni pracovníci docházející do podniku včetně veřejné správy, ať už to jsou zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek, pracovníci agentur práce nebo OSVČ, se budou muset prokázat negativním testem. V případě, že nebudou mít vlastní test, je možné zahrnout je do testování v rámci firmy, kde se zdržují,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Příští týden by mělo být dostatečné množství testů. Firmy by se teď neměly předzásobovat a raději by měly počkat, aby se nárazově nezvyšovala cena.”

Více informací naleznete ZDE.


Pracovně právní souvislosti povinného testování ve firmách z pera MPSV/MZDR a problematika GDPR

 

K povinnému testování zaměstnanců ve firmách

4. 3. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Ta je zaměstnavatelům nařízena novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti provádět testování zaměstnanců na přítomnost nákazy SARS-CoV-2 zpracovávají osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného nařízení. Při testování zaměstnanců je zpracovávána i zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu SARS-CoV-2. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance.

Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v tomto opatření stanovena. Lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a do vypořádání finančních nároků, které jim mohou testováním vzniknout.

Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Každý ze zaměstnavatelů musí přihlédnout ke svým organizačním a technickým dispozicím, aby evidenci provedených testů řádně zabezpečil před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněným osobám.

Upozornit je třeba i na povinnost poskytnout zaměstnancům informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, případném předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako příjemcům a době uložení údajů. Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem testování jsou vedeny jako součásti záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 GDPR.

Příloha ke stažení zde:
Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti


MANUÁL HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VE FIRMÁCH, MANUÁL PRO SAMOTESTOVÁNÍ

 

AMSP ČR se ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) povedlo aktualizovat a vydat již 3. verzi manuálu hygienických opatření ve firmách.

Tento návod by vám usnadnil nastavení hygienických pravidel a snížil riziko šíření nemoci Covid-19 ve vašich provozech. Najdete zde příklady dobré praxe z tuzemských podniků a soupis doporučených opatření, které se firmám v provozech již osvědčily. Dodržování těchto opatření v praxi ukazuje, že šíření viru na pracovištích se dá tímto způsobem zastavit. Chápeme, že zavedení a udržování nových opatření vám zvyšuje náklady. Zkušenosti mnoha z vás však ukazují, že se náklady rychle vracejí. Díky opatření se totiž zamezí šíření nákazy a z toho vyplývajícím zdravotním rizikům, kapacitním problémům nebo dokonce hrozbě zastavení celého provozu. Věříme proto, že manuál hygienických opatření ve svých firmách budete využívat, a přispějete tak ke zlepšení epidemiologické situace, na kterém závisí nejen další fungování průmyslu a výroby, ale i celé naší ekonomiky.

Zároveň nabízíme také k využití materiál kolegů ze SP ČR manuál pro samotestování, které můžete ve svých firmách provádět od pondělí 1. března 2021. Manuál by vám měl usnadnit přípravu testování a pomoci s jeho organizací.


Vláda původně vyhlášené nařízení o zákazu závodního stravování momentálně aktualizuje. Upravuje jej tak, aby bylo možné zachovat provoz podnikových a závodních jídelen, a to za přísně stanovených hygienických podmínek.

2.3.2021, 13:45 h – Dle posledních informací by mohl provoz závodních jídelen fungovat, pokud v nich bude maximálně 1 osoba na 15 m2, dále pouze jedna sedící osoba u běžného čtyřmístného jídelního stolu nebo dvě sedící osoby diagonálně, pokud od sebe budou odděleny plexisklovou nebo obdobnou mechanickou zábranou. Pokud nebude možné taková opatření ve vašich firemních jídelnách zavést, budou muset sloužit jen pro prodej nebo podání pokrmů bez možnosti konzumace na místě.


Od 3. března 2021 startuje povinné testování ve firmách dni 2. 3. 2021 

 

 • Firmy nad 250 zaměstnanců musí otestovat všechny své zaměstnance do 12. března 2021.
 • Firmy od 50 do 249 zaměstnanců musí otestovat všechny své zaměstnance do 15. března 2021.
 • Testování se týká všech zaměstnanců vč. DPP a DPČ.
 • Stát přispívá 60,-Kč /osobu / test, a to 4x za měsíc. Tyto náklady vyúčtuje na konci měsíce zaměstnavatel příslušným zdravotním pojišťovnám.
 • Při testování je nutná evidence všech testovaných vč. uvedení jejich zdravotní pojišťovny – viz orientační formulář v příloze. Zdravotní pojišťovny připravují elektronické formuláře tak, aby mohly být firmami využit na začátku dubna. U nepojištěných dohod je možné využít dosavadní testování zdarma každé 3 dny.
 • Za nesplnění povinného testování budou firmám hrozit finanční sankce.
 • Testy je možné nakupovat od schválených dodavatelů viz: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
 • Více informací v přílohách a zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/

 

Přílohy ke stažení zde:
TZ_testovani_ve_firmach_
Testování antigenní test COVID-19 přítomnost SARS-COV_2


Aktuální informace ke Covid-19

 


Opatření týkající se nejen firem a živnostníků

 

Omezení obchodu a služeb, testování ve firmách, COVID dotační programy pro firmy a OSVČ, COVID kalkulačka, nouzový stav, usnesení vlády a další – podrobné informace naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-tykajici-se-nejen-podnikatelu-a-zivnostniku–253690/.


Jak na testování ve firmách? MPO zveřejnilo průvodce

 

Postup se týká samotestování ve firmách antigenními testy od 1. března 2021 s úhradou veřejného zdravotního pojištění.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/


Nová opatření vlády od 1. 3. 2021 k výraznému omezení pohybu osob. Vláda vyhlásila nový nouzový stav

 

  • V případě cest do zaměstnání bude třeba potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ doklad o zakázce.
  • Od pondělí 1.3.2021 platí 7 nových klíčových opatření na následující tři týdny. Lidé mají zakázáno opustit hranice okresu. Patří mezi ně např. to, že pro cesty k do zaměstnání mimo okres s bydlištěm bud potřeba potvrzení od zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři bude nutné čestné prohlášení či formulář. Zavřeny budou všechny obchody a služby výjimkou prodejen potravin, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie, lékárny, prodejny krmiva a potřeb pro zvířata, prodejny brýlí a kontaktních čoček, provozovny poskytující odtah a opravy vozidel, obchody s tiskem a tabákem, provozovny určené k vyzvednutí zboží a zásilek, prodejny osiva a zahrádkářských potřeb, pokladny jízdenek, květinářství, servisy elektroniky a výpočetní techniky, pohřební služby, myčky bez obsluhy, domácí potřeby, sběr surovin a kompostárny, taxislužby a firmy poskytující psychodiagnostická vyšetření.
  • Obchody s dětskou obuví i oděvy budou znovu uzavřené.
  • Restaurace mohou mít nadále výdejní okénka.
  • Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.
  • V místech, kde je už od pondělí povinný respirátor, tedy v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě, musí zaměstnavatel zajistit respirátor nebo ochranu nosu a úst s obdobnou účinností. V ostatních vnitřních prostorách bude stačit chirurgická rouška.
  • Blatný také potvrdil už ve čtvrtek avizované změny v nošení roušek a respirátorů. Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.

 

Viz: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Vládní usnesení zde:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

Zdroj: Seznam zprávy


Plošné testování zaměstnanců ve firmách

 

Vláda na svém brífinku 25.2.2021 večer oznámila, že od 1. března 2021 se spouští plošné testování zaměstnanců ve firmách. Bude se vztahovat na podniky i OSVČ. Podnik/OSVČ si na dobrovolné bázi vybere dodavatele testu ze seznamu schválených výjimek pro antigenní testy na webu MZDR ZDE. Tyto testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. Od dodavatele libovolný počet testů nakoupí. Následně jsou testy provedeny a tento postup bude doprovázen jednoduchou administrativou. Na konci měsíce budou proplaceny 4 testy/os. za měsíc, a to v částce 60,- Kč/test u příslušné zdravotní pojišťovny, tj. max. 240,- Kč/os./měs. Lze nadále využívat i mechanismus testování s asistencí zdravotníka každé 3 dny zdarma. Ca po 3-4 týdnech plánuje vláda zavést testování jako povinné.


Mimořádná opatření vlády ke Covid-19

 

Izolace a karanténa nově 14 dní
Z důvodu agresivnějších forem koronavirových mutací se zavádí 14ti denní izolace a karanténa (dosud bylo 10 dní). V 1. březnovém týdnu se očekává nárůst zátěže nemocnic, o pomoc bylo požádáno Německo a Polsko.

Od 1. 3. 2021 pouze respirátor FFP2 (nikoli 2 chirurgické roušky).
Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit své zaměstnance na pracovištích ochrannými prostředky.

Vláda avizuje uzavření MŠ, ZŠ, speciálních škol i dětských skupin, dále i omezení obchodu a služeb vč. zákazu pohybu mezi okresy, a to na 3 týdny. Toto opatření je předmětem dalších jednání.


Podnikatelské organizace souhlasí se zavedením povinného nošení roušek v podnicích. Podmínkou je, že vláda stanoví výjimky pro některé zaměstnance

 

Podnikatelské organizace chtějí vládě pomoci snížit riziko šíření koronaviru ve firmách, a proto souhlasí se zavedením povinnosti nošení roušek v podnicích. Podmínkou je, že vláda stanoví rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují ve ztížených podmínkách nebo na home office. Největší podnikatelské organizace, jejichž členové zaměstnávají většinu zaměstnanců v zemi, se o tom dohodly dnes v noci.

V dopise uvedli, že vzhledem k nové povinnosti nosit respirátory třídy FFP2 ve vymezených prostorech, nedoporučují vládě, aby stejné zdravotnické prostředky požadovala v homogenních pracovních prostředích. V opačném případě by vznikl nedostatek pomůcek pro specializovaná pracoviště, školy a veřejnost.


POZOR: Příplatek pro karanténu covid-19 nese nebezpečné přílepky!

 

AMSP ČR dlouhodobě odmítá dvě nové povinnosti pro zaměstnavatele, které se zcela nepozorovaně objevily nově jako přílepek zákona o příplatku pro karanténu covid-19 MPSV, který prošel sněmovnou a míří do Senátu:

1. Jde o nový návrh MPSV na POVINNÉ HLÁŠENÍ VOLNÝCH MÍST ze strany zaměstnavatele na úřad práce.

2. Nově se navrhuje též „pod pokutou 1 mil. Kč hlásit do 8 dnů uzavření DPP, a stejně tak do 8 dnů, když skončí“. To je v praxi dost nereálné, např. studenti na roznášku letáků se přijímají např. jen na jeden den a administrativa zaměstnavatelů by prudce stoupla – a opět na náklady zaměstnavatelů. Důvodová zpráva uvádí, že tuto novou povinnost je třeba zavést proto, aby „se nešvindlovalo“ a aby „byl přehled“.

AMSP ČR se ostře ohrazuje proti návrhům výše, které dlouhodobě odmítají i ostatní zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů.


Spouští se „ošetřovné“ za leden. OSVČ mohou podávat žádosti do 11. března

 

Od 10. února 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za leden 2021 a 21. – 22. prosinec 2020. A to v rámci nové výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Žádosti je možné podávat do 11. března 2021 prostřednictvím formuláře dostupného na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Podmínky pro ošetřovné za leden jsou stejné jako u předchozích výzev. On-line formulář je velmi jednoduchý a zabere pouze pár minut – do žádosti se vyplní jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ začalo MPO přijímat od 10. února 2021 a bude je možné posílat do 11. března 2021. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků je 400 Kč. Co se týče prosince, lze o dotaci žádat za 21. a 22. 12. 2020, v lednu za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/spousti-se-osetrovne-za-leden-osvc-mohou-podavat-zadosti-do-11-brezna/


Vláda rozhodla o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru

 

Vláda na svém jednání 28. 1. 2021 zpřísnila dosavadní opatření následovně, a to s platností od dnešní půlnoci:

 • Lanovky nebudou moci přepravovat pěší turisty.
 • Zpřísňují se podmínky pro ubytování, kdy bude nutné před zahájením ubytování doložit potvrzení od zaměstnavatele, že se jedná o služební cestu a půjde o ubytování bez rodinných příslušníků.
 • Zakazuje se prodej na farmářských trzích.
 • Členové jedné domácnosti mohou cestovat do vlastních rekreačních objektů.
 • Od 1. 2. 2021 budou moci občané využít zdarma testy na COVID-19, a to každé 3 dny.
 • V autoškolách je nově povinnost pro učitele i žáky používat respirátory FFP2.

Rakousko od pondělí zavádí povinné testování přeshraničních pracovníků.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni–od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu–259229/

Více informací naleznete zde:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28–ledna-2021-186262/


Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu

 

Dne 25. 1. 2021 byl vyhlášen záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/zarucni-program-covid-sport-pro-podnikatele-pusobici-v-oblasti-sportu/


AMSP ČR prosazuje sektorové moratorium na úvěry  

 

Ačkoli banky ani MF se zatím nekloní k podpoře tohoto kroku, AMSP ČR jej považuje za velice přínosný nejen pro středně velké firmy, které si mimo programu Antivirus nesáhnou na další podpory. Toto by byl elegantní způsob, jak je v této době podpořit. Ačkoli banky preferují individuální přístup a avizují vstřícné vyřízení žádostí, faktické zkušenosti podnikatelů jsou často opačné.

Stanovisko MF naleznete zde: 
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/mf-nove-uverove-moratorium-zatim-nechyst-40560


AMSP ČR požaduje povolení odborného výcviku na středních odborných školách  

 

AMSP ČR navrhla 18. 1. 2021 na jednání s MPO akutní řešení výjimky pro odborný výcvik na středních odborných školách. Ten představuje mnohdy více jak polovinu vyučovací doby a v současné době neprobíhá. Týká se celkem 90.000 žáků na SŠ. Třetí ročníky čeká závěrečná zkouška vč. praktické, na kterou nejsou žáci vůbec připraveni. Školy jsou schopny zajistit tuto výuku vč. rozestupů, výuka probíhá nikoliv ve třídách, ale po pracovních skupinách s několika málo žáky. Navíc každý žák většinou pracuje samostatně u svého pracovního stolu, stroje apod., a to ve velké dílně nebo i venku (třeba v případě zahradníků). Vzdálenosti, přesněji rozestupy, mezi jednotlivými žáky jsou tedy značné. V řadě oborů probíhá odborný výcvik dokonce venku (zahradníci). Žáci si doma nemohou vyzkoušet práci na soustruhu nebo opravit brzdy na autě. V 5. stupni PES požaduje AMSP ČR povolení odborného výcviku alespoň pro závěrečné ročníky, ve 4. stupni PES pak pro všechny ostatní ročníky.


COVID – Nájemné

 

MPO zveřejnilo novou výzvu COVID – Nájemné, která podnikatelům umožňuje náhradu 50 % nájemného za měsíce říjen až prosinec a o kterou je možné žádat již od pátku 22. 1. 2021.

Více informací naleznete zde:
www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/


Otevření papírnictví a obchodů s dětským zbožím

 

Vláda na svém jednání 18. 1. 2021 schválila otevření prodejen papírnictví a obchodů s dětským oblečením a botami. Tento prodej bude umožněn ve všech typech obchodů.

Více informací naleznete zde:
www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-povolila-otevreni-papirnictvi-a-obchodu-s-detskym-oblecenim–258985/


Kompenzační bonus pro OSVČ v úpadku

 

Vláda rovněž na svém jednání 18. 1. 2021 schválila kompenzační bonus pro OSVČ, kteří jsou v úpadku a splácejí své dluhy. MF čeká na potvrzení tohoto kroku ze strany Evropské komise. V případě schválení by se jednalo o částku 500 Kč/den.

Více informací naleznete zde:
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ministerstvo-financi-pripravuje-moznost-40559


Příspěvek pro malá ubytovací zařízení

 

Vláda 18. 1. 2021 schválila příspěvek malým ubytovacím zařízením (5 lůžek, 10 osob), které bude zohledněno ve výzvě Covid – Ubytování III., kterou zpracovává MMR. Příspěvek by měl činit 200 Kč/lůžko x počet dnů.


Kompenzační bonus pro taxikáře

 

Vláda 18. 1. 2021 schválila kompenzační bonus pro taxislužbu ve výši 500 Kč/den, týká se OSVČ a malých s.r.o. O příspěvek budou moci žádat zpětně od 22. října 2020. Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Více informací naleznete zde:
www.mfcr.cz


Program COVID lázně bude pokračovat do 30. června 2021

 

Vláda schválila 18. 1. 2021 pokračování programu COVID lázně. Slevové poukazy na pobyt bude možné použít do 30. června, původně se počítalo s jejich platností do konce prosince loňského roku.

Více informací naleznete zde:
www.mmr.cz


Vláda schválila širší podporu pro sportovní provozovny a areály. Sportoviště snáze dosáhnou na provozní úvěry

 

Nový program Záruka COVID Sport, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), dnes schválila vláda. Má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví. Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků. Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy korun umožní zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy korun. Výzva by měla být vyhlášena ještě letos v lednu, podrobnosti budou k dispozici na www.cmzrb.cz.

„Bankovní záruky ČMZRB včetně finančního příspěvku k úrokům z úvěrů umožní podnikatelům výrazně jednodušeji získat od komerčních bank provozní úvěry v situaci, kdy prakticky nevykazují žádné tržby a jsou tak obtížně úvěrovatelní,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Řada podnikatelů ze sportovního odvětví dosud nedosáhla na podporu z už existujících programů, nový program Záruka COVID Sport je proto otevřenější.“

Více informací naleznete zde:
www.amsp.cz/vlada-schvalila-sirsi-podporu-pro-sportovni-provozovny-a-arealy-sportoviste-snaze-dosahnou-na-provozni-uvery/


Vláda schválila podporu cestovním kancelářím. Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

 

Nově připravený program COVID Záruka CK, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a projednalo ho s Ministerstvem pro místní rozvoj, dnes schválila vláda. Má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

„Cestovní kanceláře čelí mimořádně velkému omezení podnikatelské činnosti. Nejen z pohledu pojišťoven se jedná o vysoce rizikový podnikatelský segment, který tvoří významnou část trhu se službami. Cestovním kancelářím se extrémně snížily tržby, snížila se jim tak schopnost dostát finančním závazkům a zajistit obchodní potřeby včetně zákonné povinnosti zajistit se proti úpadku,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Aktuální předpokládaná alokace programu je cca 300 milionů korun. Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice, program se totiž zaměřuje zejména na podporu malých a středních kanceláří. O systémovém řešení pro velké cestovní kanceláře se jedná.“

Více informací naleznete zde:
www.amsp.cz/vlada-schvalila-podporu-cestovnim-kancelarim-pomuze-jim-s-pojistenim-pro-pripad-upadku/


Žádosti do programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny se začnou přijímat od pondělí. MPO představilo i speciální kalkulačku

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu začne přijímat žádosti do 1. výzvy nového programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny od pondělí 18. ledna 2021. Podnikatelé získají podporu za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. MPO v pátek představilo i třetí výzvu programu COVID Nájemné a také speciální kalkulačku, kde si mohou podnikatelé spočítat finanční podporu, kterou od státu obdrželi nebo obdrží.

Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Předpokládáme, že o tuto dotaci požádá zhruba sto tisíc podnikatelů z aktuálně krizovými opatřeními nejvíc dotčených odvětví, kterými jsou například restaurace, kavárny, maloobchodní prodejny, kina, indoorová sportoviště, kadeřnice či další provozovny osobních služeb,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Všechny provozovny uzavřené kvůli pandemii koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. Výzvu jsme zveřejnili v pátek, aby se s ní všichni přes víkend mohli seznámit, od pondělka začneme přijímat žádosti.“

O podporu mohou podnikatelé žádat za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 na základě počtu zaměstnanců a spolupracujících osob OSVČ. V rámci každé aktivity bude započítáno tolik dní, po kolik bylo provozování této činnosti zakázáno či jinak zásadně omezeno, což v některých sektorech znamená až 79 dní,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Dotace bude proplácena na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (včetně např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé již od 1. února 2020 do 10. ledna 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na webu mpo.cz v sekci Informace o koronaviru v záložce COVID – Provozovny.

Třetí výzva COVID Nájemné

Již třetí výzvou programu COVID – Nájemné pokračuje MPO v podpoře maloobchodních provozoven, tentokrát za období říjen, listopad a prosinec 2020. „Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 do 22. března 2021 prostřednictvím informačního systému. Výše podpory činí opět 50 % nájemného za poslední čtvrtletí roku 2020,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Naším cílem bylo třetí výzvu pro uživatele dále zjednodušit například využitím již existujících dat v systému.“

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.


COVID kalkulačka

MPO v pátek představilo i speciální COVID kalkulačku. „COVID kalkulačka přepočítává podporu podnikatelů z dotačních programů státu na 1 měsíc tak, aby si mohli vypočítat celkový souhrn měsíčních dotací za období, kdy bylo jejich podnikání omezeno rozhodnutím vlády,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Věříme, že podnikatelům kalkulačka pomůže k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.“ Kalkulačka je k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_COVID Uzavřené provozovny a kalkulačka


Vláda schválila podporu pro uzavřená lyžařská střediska

 

Praha, 11. ledna 2021. Nový program COVID – SPORT III Lyžařská střediska, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dnes schválila vláda. Cílem je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude poskytovat za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Žádosti by se měly začít přijímat v lednu, detaily budou zveřejněny na www.mpo.cz.

„Podpora je určena vlastníkům a provozovatelům lyžařských areálů a pro realizaci programu bude vyčleněna alokace ve výši 1 miliardy korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den provozu. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.“

„Výsledná podoba programu vyplynula z diskuze s oborovými svazy a podnikatelskými asociacemi,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a upřesňuje: „Struktura částek určených na jedno místo přepravního zařízení vychází z modelových příkladů 3 konkrétních středisek různých velikostí a struktur technického i technologického vybavení a navržená kompenzace tak odpovídá všem druhům středisek s ohledem na jejich velikost a technické možnosti.“

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO dostupného přes webové stránky www.mpo.cz, na který jsou už podnikatelé zvyklí z dřívějších programů COVID.

Podpora bude poskytována jako dotace na provozní náklady jako jsou náklady na energie, nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další. Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze v tuto chvíli poskytovat v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 dotace až do výše 800 000 EUR. Notifikaci programu u Evropské komise zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje do budoucna nabídnout širší podporu všem sportovním areálům. Sportoviště by tak měla snaze dosáhnout na provozní záruky na úvěry od ČMZRB

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ MPO_ Vláda schválila podporu pro uzavřená lyžařská střediska_11_1_2


Z brífinku vlády 7. 1. 2021:

 

 • Česko zůstane na 5. stupni systému PES minimálně do 22. 1. 2021.
 • Plošné testování zdarma antigenními testy bude pokračovat i po 15. 1. 2021.
 • ZŠ budou nadále navštěvovat jen 1. a 2. třídy.
 • Řešení podpory skiareálů bude znovu řešit vláda v pondělí 11. 1. 2021.
 • MPO připravuje nový program kompenzací pro skiaerály.

 


Upozornění pro žadatele o COVID – Uzavřené provozovny:

 

Žádosti do připravovaného programu COVID – Uzavřené provozovny s předpokládaným spuštěním od 15. 1. 2021 bude možno podávat pouze elektronicky, tedy doporučujeme všem zájemcům do té doby si vyřídit eidentitu –

Více informací naleznete zde:
https://info.eidentita.cz/ups/, případně zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Help/ais_mpo_vnejsi/najemne-krok-1.htm


Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené provozovny

 

Nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dne 4. 1. 2021 schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021.

Parametry programu jsou výsledkem diskuze se zástupci podnikatelských asociací a sdružení. Podpora je určena všem podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky v restauračních provozech, maloobchodních prodejnách či v osobních, vzdělávacích a rekreačních službách,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Nový program počítá s tím, že podpoří provozovny po ten počet dnů, kdy měly zavřeno. Pokud například o dotaci požádá stravovací zařízení s deseti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dostane provozovatel 4 000 korun za den, tedy 120 tisíc korun za měsíc. Za období uzavření – tedy za 74 dnů – je to celkem 296 tisíc korun.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/vlada-schvalila-novy-program-pro-vsechny-uzavrene-provozovny/


Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X