Kniha jízd NEBYLA ZRUŠENA

Kniha jízd NEBYLA ZRUŠENA

Ačkoliv se na nás ze všech stran valí zprávy o tom, že kniha jízd byla pro živnostníky zrušena – NENÍ TO PRAVDA.
Novela ZDP je často v tisku prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však pravda?

Z daňového hlediska je vedení evidence jízd (knih jízd) bezprostředně upraveno prakticky pouze v pokynu Ministerstva
financí ČR D-300 k zákonu o daních z příjmů, a to v bodu 24 části týkající se § 24 odst. 2 ZDP tak, že poplatník je
povinen, pokud správce daně nestanoví jinak, vést evidenci, ve které je u každé jízdy uvedeno alespoň její datum,
cíl, účel a ujeté kilometry. Dále je poplatník povinen vést údaje o typu vozidla, státní poznávací značce, stavu
ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci
kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).

Je ale omyl domnívat se, že vedení evidence jízd, knih jízd, či jinak nazvaných záznamů týkajících se přímo či
zprostředkovaně provozu vozidla, se provádí jen pro daňové účely, a tedy jen pro praktické naplnění § 24 odst. 1 ZDP,
příp. u fyzických osob-podnikatelů také § 25 odst. 1 písm. u) ZDP a jen proto, že je pro podnikatelský subjekt
(právnickou či fyzickou osobu) jedním z důležitých dokladů o používání příslušného vozidla k podnikání pro účely daně
z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně silniční. Takováto evidence je totiž také velmi důležitým dokladem pro účely
kontroly dodržování bezpečnosti práce řidiče.

Každý zaměstnavatel a podnikatel by si měl být vědom toho (neznalost zákona neomlouvá), že nejen předpisy ES, ale
také zákonné předpisy ČR (viz dále) předepisují a nařizují vedení záznamů o provozu vozidla a vedení záznamů o době
řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidiče.

Novela pouze říká, že jen ten poplatník, který uplatňuje výdaje za používání vozidla podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP,
bude pravděpodobně moci nejvýše za 3 vozidla místo skutečných výdajů na spotřebu pohonných hmot uplatnit jako daňový
výdaj (náklad) paušální částku ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém využíval příslušné silniční
motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo
nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě, aniž by musel doklady prokazovat, jakou
částku zaplatil za pohonné hmoty čerpané do příslušného vozidla, příp. kolik daným vozidlem ujel kilometrů.

K praktické aplikaci uvedených ustanovení bude ještě jistě bouřlivá diskuze. O zrušení povinnosti vést knihu jízd či
zrušení povinnosti hodnověrně prokázat, že předmětné vozidlo bylo v tomto období používáno k legálně povolené
podnikatelské činnosti uvedeného poplatníka, však v novele uvedeno není nic. Schválená novela také neznamená, že by
řidič vozidla, příp. i jeho zaměstnavatel, byl zbaven povinnosti vedení záznamů o provozu vozidla, dodržování doby
řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku vč. vedení příslušných záznamů podle jiných předpisů.

O co jde? O dodržování bezpečnosti práce při řízení vozidla řidičem a také o kontrolu, zda řidič příslušné předpisy
dodržuje.

Řidičům a zaměstnavatelům, kteří provozují zejména mezinárodní silniční dopravu, není potřeba v této věci nic
připomínat, protože vědí, že nedodržování příslušných předpisů a nevedení příslušné evidence se nevyplácí. Nebudeme
se ani zabývat z hlediska tohoto článku nepodstatnými výjimkami ani různými specifikami některých druhů přeprav
(taxislužba, přeprava nebezpečných nákladů apod.).

28.8.2009, Zdroj: Verlag Dashöferhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X