Mladiství budou moci od 1.1.2014 podnikat, stanovisko AMSP ČR

Mladiství budou moci od 1.1.2014 podnikat, stanovisko AMSP ČR

Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje možnosti nabytí částečné nebo plné svéprávnosti u nezletilých. Autoři zákona se inspirovali zahraničními normami, které uplatňují hledisko, že nezletilý má způsobilost k právním jednáním odpovídajícím jeho individuální vyspělosti. V praxi to bude znamenat, že od data účinnosti NOZ 1.1.2014 budou moci nezletilí moci podnikat.

Důvod této úpravy je dán již samotným rozšířením možností nezletilého jednat v návaznosti na jeho rozumové schopnosti. Podnikání je pak dalším stupněm, a to zejména v situaci, kdy řada nezletilých, má dostatečnou rozumovou vyspělost, např. v oblasti IT, a není důvod, aby podnikali přes „nastrčené“ osoby či rodiče. Obdobně může nezletilý zdědit závod s činností, kterou rovněž může vzhledem ke své rozumové vyspělosti provozovat. Ve všech případech posuzování svéprávnosti a schopnosti mladistvého právně jednat nicméně rozhoduje soud na návrh nezletilého, resp. jeho zákonného zástupce. Soud pak objektivně zkoriguje případný nekritický pohled rodičů na rozumovou vyspělost potomka a ověří, zda jejich schopnosti odpovídají nárokům na samostatný život a provozování živnosti či podnikat.


Toto pravidlo je logickým vyústěním stavu společnosti, kdy řada nezletilých rozumově dospívá daleko dříve, než to paušálně právo uzná.


Z tohoto hlediska je nutné rozlišit
dvě situace:


Nezletilý může dosáhnout buď
plné svéprávnosti (tzv. emancipace) a tím i ničím neomezované svobody rozhodovat o všech svých činech, aktivitách a závazcích nebo jen „částečné“ svéprávnosti, vztahující se ke konkrétním činnostem spojeným s podnikáním. Pojem částečná svéprávnost je použit pro odlišení od plné svéprávnosti, správně jde podle dikce zákona o souhlas k určitému právnímu jednání.

Návrh na přiznání (plné) svéprávnosti (emancipace)


1)     
Návrh může podat nezletilý, který není plně svéprávný a s návrhem musí souhlasit jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce. Soud návrhu vyhoví:

–       pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let,

–       pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti (např. již vyvíjí plně činnost umožňující dostatečný příjem a sám si ji organizuje a řídí).


2)     
Návrh na přiznání svéprávnosti nezletilému může podat i jeho zákonný zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí a za splnění ostatních výše uvedených podmínek.


Soudní rozhodnutí nahradí dosažení osmnáctého roku věku jako zákonnou podmínku pro zahájení podnikání. Na jeho základě bude moci nezletilý obdobně jako kterákoliv zletilá osoba požádat na příslušném úřadě (zpravidla živnostenském) o vydání podnikatelského oprávnění.


Co se týče samostatného podnikání, např. na živnostenský list, musí nezletilý splnit kromě svéprávnosti také ostatní obecné podmínky stanovené živnostenským zákonem včetně např. zvláštních podmínek provozování živnosti.

Návrh na přiznání částečné svéprávnosti – souhlas k určitému právnímu jednání
 

I zde je nutný souhlas zákonného zástupce a soudu.

Zákonný zástupce (rodič) má zájem v konkrétním případě udělit nezletilému povolení k samostatné výdělečné činnosti. Aby mohl nezletilý podnikat, musí mu být soudem přiznána svéprávnost, která se zpravidla bude týkat právního jednání ve vztahu k určitým činnostem s podnikáním spojeným. NOZ stanovil, že souhlasí-li zákonný zástupce, aby nezletilý něco učinil, ať již se bude jednat o jednotlivý čin nebo i o komplex jednání, ale vždy vztažený k určitému konkrétnímu účelu, získá nezletilý bez dalšího způsobilost v těchto záležitostech právně jednat. Zde lze prolomit hranici 16 let věku, požadovanou u plné svéprávnosti a to mj. i z toho důvodu, že je rozhodováno o konkrétních právech a odpovědnostech mladistvého, spojených s odpovídajícími činnostmi souvisejícími s podnikáním, ovšem vždy ve vazbě na individuální schopnosti nezletilého.


Rozhodovat bude
soud v místě bydliště nezletilého zájemce o podnikání.


Nezletilý se stane způsobilý k jednáním, jež jsou spojena s činností k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti a bude moci sám provádět veškeré činnosti v rámci podnikání včetně založení bankovních účtů, provádění majetkových transakcí, pronajímání kancelářských prostor a uzavírání smluv.


Zákonný zástupce může svůj souhlas
k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti omezit nebo odvolat, avšak jen s přivolením (souhlasem) soudu.

Oblasti podnikání


Samostatné podnikání nezletilých je možné očekávat především v oblastech, které nevyžadují dosažení určitého stupně formálního vzdělání či odborné kvalifikace.


Lze si představit mnoho oborů činností spojených zejména s intelektuální nebo tvůrčí vyspělostí nezletilých. Může to být oblast umění nebo informačních technologií, internetu, reklamy, marketingu, designu, modelingu a fotografických služeb. Dále si v tomto smyslu lze představit i organizování sportovních či společenských akcí, hlídání dětí, úklid nebo zajišťování administrativních činností využití znalostí cizích jazyků apod.Je správné, že mladí budou mít možnost podnikat i před dosažením 18 let? Karel Havlíček v diskusním pořadu Pro a proti:https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X