Nejasné otázky ohledně metody paušální daně

Nejasné otázky ohledně metody paušální daně

Koordinační výbor Komory daňových poradců se zabýval v příspěvku 584/19.05.21 problematikou úprav základu daně ve zdaňovacích obdobích, kdy dochází u poplatníka daně z příjmů fyzických osob k přechodu z paušálního režimu na paušální výdaje.

U poplatníka, který se přihlásil k režimu paušální daně, dochází k přechodu do režimu paušální daně až splněním podmínek stanovených v zákoně. Zejména se jedná o nepřekročení hranice 1 mil. Kč u dílčího základu daně ze samostatné činnosti a hranice 15 tis. Kč v dalších dílčích základech daně. Poplatník se tedy dozví až v průběhu zdaňovacího období či po jeho skončení, zda může být uplatněna paušální daň či nikoli.

Přechod z paušálního režimu na paušální výdaje
Poplatník, který přechází z paušálního režimu na paušální výdaje dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zvýší svůj základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje paušální výdaje o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. Naopak svůj základ daně sníží o hodnotu dluhů, které by při jejich úhradě byly výdajem na zajištění, dosažení a udržení příjmů.

Základ daně bude u tohoto poplatníka zvýšen i o cenu nespotřebovaných zásob. Při prodeji těchto zásob se do základu daně zahrne pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány.

Úpravy základu daně se týkají pouze pohledávek, závazků a nespotřebovaných zásob, které vznikly, příp. byly pořízeny v roce, kdy byla daň rovna paušální dani.

Tyto úpravy se vztahují k okamžiku přechodu, tj. k 1.1. příslušného roku, ačkoli jsou skutečně prováděny až při podání daňového přiznání.

Evidence příjmů, výdajů, pohledávek a dluhů u poplatníka v paušálním režimu
Poplatník, který vstoupil do paušálního režimu, má z důvodu prokázání naplnění podmínek pro paušální daň, povinnost vést evidenci o jeho příjmech a evidenci pohledávek vzniklých s touto činností, závazků a zásob. Nejedná se však o daňovou evidenci ve smyslu §7b ZDP.

Pronájem a prodej majetku v období paušální daně
Vstupem do paušálního režimu přestává vést poplatník daňovou evidenci ve smyslu §7b ZDP. V souvislosti s § 4 odst. 4 ZDP přestává být majetek poplatníka součástí obchodního majetku poplatníka. Plynou-li tomuto poplatníkovi v paušálním režimu příjmy z nájmu či prodeje majetku, který byl před přechodem na paušální daň v obchodním majetku, jedná se o příjmy z nájmu dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10 ZDP, a to i v případě, že tímto nájmem anebo prodejem dojde k překročení limitu 15 tis. Kč u dalších dílčích základů daně a poplatník bude mít povinnost podat daňové přiznání.

Zdroj:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 – říjnový KOOV

 

Článek pro Vás připravila spol. APOGEO Group, SE.

Download | APOGEOhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X