POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI ZAMĚSTNAVATELE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI ZAMĚSTNAVATELE O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Povinné přílohy:

  1.  Výpis z obchodního rejstříku se k žádosti nedokládá, garant jej kontroluje,výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ se rovněž nedokládá, garant jej kontroluje;
  2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce);
  3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce);
  4. Čestná prohlášení o:

neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

tom, že zaměstnavatel hodlá s uchazečem, resp. se všemi budoucími uchazeči uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;

tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v programu KZ a v případě tzv. hromadné žádosti);

o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:

a) pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;

b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1. – 4. dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti o zařazení do programů. Zaměstnavatel je do programů zařazen na dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího zahraničního pracovníka, podat novou žádost společně s přílohami 1 – 4.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html