POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE DOKUMENTACE VYSTAVENÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE DOKUMENTACE VYSTAVENÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY

■ obecně u všech dokladů – musí být v originále či jako ověřené kopie, v případě cizojazyčných dokladů s úředním překladem do jazyka českého;

■ doklad o zajištění ubytování – ve formě nájemní smlouvy s podpisy;

obou smluvních stran (v případě, že nepronajímá majitel, je třeba prokázat oprávnění k pronájmu – př. plná moc, nájemní smlouva) a potvrzení o zajištění ubytování (nesmí být starší 180 dnů, podpis vlastníka či osoby oprávněné poskytovat potvrzení o zajištění ubytování musí být úředně ověřen).

■ doklad prokazující pracovněprávní vztah:

 • pracovní smlouva:
  – den nástupu– není-li pevně daný či jej není možné stanovit, lze např. uvést „den následující po dni získání potvrzení o splnění podmínek žadatele o zaměstnaneckou kartu“;
  – druh práce– musí odpovídat druhu práce nahlášeném v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále EVPM);
  – místo výkonu– musí odpovídat místu výkonu nahlášeném v EVPM; je třeba uvést jedno místo výkonu práce;
  – výše mzdy/platu musí korespondovat s výší mzdy/platu nahlášeném v EVPM;
  – smlouva musí být podepsána oběma stranami, za stranu zaměstnavatele oprávněnou osobou (nejčastěji jednatelem společnosti či osobou k tomu pověřenou, v takovém případě je třeba prokázat oprávnění plnou mocí či jiným druhem pověření);
  – smlouva o budoucí pracovní smlouvě, resp. o dohodě o pracovní.

   činnosti:

 • smlouva o budoucí pracovní smlouvě musí splňovat stejné náležitosti jako pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti;
 • specifikace lhůty, v níž mají strany uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti;
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména:

■ doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom)  musí odpovídat požadavku na stupeň vzdělání nahlášeném v EVPM;

 doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li  podle jiných právních předpisů vyžadována;

 doklad prokazující splnění podmínek pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání;

■ povolání řidič – je třeba dokládat řidičský průkaz platný na území ČR (dle evropských úmluv), nikoli ukrajinský ŘP, který neodpovídá požadavkům.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html