Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ:

Programy ekonomické migrace vůči Ukrajině a Bělorusku pozastaveny
MZV dne 24. 2. 2022 v návaznosti na invazi ruských vojsk na Ukrajinu oznámilo pozastavení programů ekonomické migrace vůči Ukrajině a Bělorusku. Všichni žadatelé u AMSP ČR budou informováni e-mailem.

Aktuální informace pro občany Ukrajiny, které můžete předat například svým ukrajinským pracovníkům, jsou zde.


ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI NALEZNETE ZDE


CENÍK K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU ZDE


ZARUČENÁ MZDA PRO ROK 2021 ZDE


EKONOMICKÁ MIGRACE V OBDOBÍ COVID-19 – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE


ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY OD 1. 1. 2021 – VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE


 

Programy „kvalifikovaný zaměstnanec“ a „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ 

 

Podmínky

Vláda ČR schválila v loňském roce nové programy zaměstnávání zahraničních pracovníků – „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ (VKZ), „kvalifikovaný zaměstnanec“ (KZ) a …. Tyto programy umožňují zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, Srbska, Černé Hory, Moldavska, Filipín, Mongolska, Kazachstánu a Indie.

AMSP ČR je jedním z garantů pro zařazení zaměstnavatelů do uvedených Programů, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnavatelé po splnění stanovených podmínek získávat zaměstnance z řad občanů řady států pro profese zařazené v rámci klasifikace ISCO ve třídách 4 – 8 (Kvalifikovaný zaměstnanec), ISCO 1-3 (Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec).

Žádost o zařazení do Programů se zasílá AMSP ČR jako jednomu z garantů Programů prostřednictvím e-mailu (případně prostřednictvím datové schránky).

Žádost garantovi je nutné dodat řádně vyplněnou na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami (ve formátu  PDF a také ve formátu .xls); vedle žádosti je nutné předložit garantovi rovněž sken žádosti opatřené podpisem oprávněné osoby a razítkem společnosti.

Garant zkontroluje žádost a přiloženou dokumentaci a případně vyžádá jejich doplnění či upřesnění. Jakmile jsou všechny požadavky splněny, zašle Garant žádost příslušným ministerstvům.

Žádosti následně řeší zastupitelské úřady ČR (ZÚ) v uvedených zemích; uchazeči se dostaví na výzvu ZÚ k osobnímu předložení žádosti o zaměstnaneckou kartu; výzvu s konkrétním datem schůzky zašle ZÚ zaměstnavateli zařazenému do programu, který musí neprodleně informovat svého uchazeče – potencionálního zaměstnance.

Pokud jde o Ukrajinu, žádost se podává v externím pracovišti Generálního konzulátu ČR ve Lvově – Vízové centrum společnosti VFS Global ve Lvově (dále jen Vízové centrum) ve Lvově, ulice Džerelna 18Podání žádosti musí být podloženo všemi povinnými přílohami a uchazeč zaplatí servisní poplatek ve výši 20 EUR. Žádost o zaměstnaneckou kartu lze výjimečně podat přímo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově. Termín stanovený Generálním konzulátem ČR ve Lvově k podání žádosti ve Vízovém centru je závazný; pokud se žadatel nedostaví, termín propadá a proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je tím ukončen. Je nutné uchazeče upozornit na to, aby si podkladové materiály připravil včas a aby se do Vízového centra dostavil i v případě, že mu některý z dokumentů chybí,

V případě, že žádost či náležitosti, které se povinně dokládají k žádosti, vykazují vady, obdrží žadatel na místě výzvu k doplnění a musí chybějící dokument doložit v listinné podobě na místo uvedené ve výzvě, tedy do Vízového centra (osobně nebo poštou). Do doby odstranění vad žádosti se staví zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu, která ze zákona činí 60 dnů. GK Lvov připravil pro Vízové centrum příslušný formulář k chybějícím dokumentům i v ukrajinštině a v něm je vyznačen chybějící dokument. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě 60 dnů chybějící dokumenty nedoloží, řízení se zastaví.

Pokud má zaměstnavatel zájem, aby byl o stavu řízení o vydání zaměstnanecké karty informován, musí mít od uchazeče podepsanou plnou moc ke zjištění informací o stavu řízení k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnaní. Je to z toho důvodu, že zaměstnavatel není účastníkem řízení o vydání zaměstnanecké karty. Řádně vyplněná plná moc musí doložena při podání žádosti. K jiným úkonům nemůže v rámci tohoto správního řízení žadatel zaměstnavatele zplnomocnit.

Odkaz na informaci GK Lvov, vč. formuláře žádosti naleznete ZDE.

Další postup – Vízové centrum předá kompletní žádost o zaměstnaneckou kartu se všemi náležitostmi Generálnímu konzulátu ve Lvově k dalšímu zpracování.

MZV důrazně upozorňuje zaměstnavatele, aby po zařazení žadatele do režimu Ukrajina v žádném případě nerušili na Úřadě práce podanou hlášenku volného pracovního místa a nijak neměnili parametry hlášeného místa. Následkem by bylo zastavení vyřizování žádosti o zaměstnaneckou kartu.


Požadavky na zaměstnavatele žádajícího o zařazení do programů

  • Zaměstnavatel musí zaměstnávat v době podání žádosti alespoň 6 zaměstnanců v případě programu KZ a alespoň 3 zaměstnance v případě programu VKZ. Počet zaměstnanců se prokazuje Výpisem z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výpisu z obchodního či jiného rejstříku), resp. jiným dokladem dostupným z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu. V případě, že jsou pochybnosti, doloží zaměstnavatel na vyžádání Garanta potvrzení ČSSZ o počtu zaměstnanců.
  • Pracovní pozice, na kterou má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do programu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele a musí splňovat zařazení v rámci CZ-ISCO kódů 4-8.
  • Zaměstnavatel musí mít zveřejněny v obchodním rejstříku účetní závěrky za poslední dva roky. Tím je mj. prokázáno jeho minimálně dvouleté podnikání, nutné pro zařazení do programu. Dokud nejsou účetní závěrky zveřejněny, nelze žádost zaměstnavatele přijmout a zařadit jej do programu.

 


INFORMACE O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU NALEZNETE ZDE


INFORMACE O POVINNÝCH PŘÍLOHÝCH ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU NALEZNETE ZDE


JAKÝ ZAMĚSTNAVATEL NEMŮŽE BÝT DO PROGRAMU ZAŘAZEN NALEZNETE ZDE


 

Odkaz na webové stránky ministerstva vnitra, které obsahují informace pro cizince podrobný popis všech náležitostí dlouhodobého pobytu atd.:

 

Zaměstnavatel by měl vyžádat souhlas ukrajinských uchazečů s poskytováním osobních údajů v následujícím znění:

 „Žadatelé o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA musí být zaměstnavatelem informováni, že jejich osobní údaje, které poskytli pro účely zařazení do PROGRAMU UKRAJINA, jsou v souladu s Nařízením GDPR zpracovávány zaměstnavatelem (standardní postup jako u přípravy a vzniku jakéhokoli pracovního poměru), a v souvislosti s podáním a vyřízením  žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA jsou jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány garantům, ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu vnitra a ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.  Dále budou osobní údaje využity k vedení příslušných statistik v rámci PROGRAMU UKRAJINA a pro účely jeho vyhodnocení.“


POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE DOKUMENTACE VYSTAVENÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY NALEZNETE ZDE


 

Garant vyřizuje žádost po dodání všech vyžadovaných dokumentů a po přijetí platby na účet, více informací zde.

Kontaktní osoba:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
ekonomicko-právní analytik
mob.: 603 568 787
e-mail: somol@amsp.cz

Přílohy ke stažení:
Žádost_Zařazení_KZ
PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PŘEHLED POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ
Čestné Prohlášení_KZ_2021amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html