Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Opětovné spuštění programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 3. srpna 2020

V návaznosti na obnovení vízové činnosti většiny zastupitelských úřadů ČR v zahraničí dojde k obnovení fungování vládních programů ekonomické migrace ve vztahu k dalším státům.

Od 1. srpna 2020 je Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec rozšířen na většinu států světa, na které se tyto programy vztahovaly před pandemií. 

Program kvalifikovaný zaměstnanec, v rámci něhož bylo doposud možné žádat o zaměstnaneckou kartu pro pracovníky z Ukrajiny, Srbska a Černé hory, Mongolska a Moldavska, je od 1. srpna 2020 znovu spuštěn i pro pracovníky z Běloruska a Filipín.

Od 1. srpna 2020 jsou postupně vyřizovány žádosti, které již byly podány a žádosti, na jejichž základě již došlo k zařazení žadatele do programu.

Více informací lze najít na webu:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/obnoveni-prijmu-zadosti-o-viza-na-vetsine-zastupitelskych-uradu-cr-v-zahranici–256008/.


Informace Ministerstva vnitra k vycestování cizinců z ČR

 

Datum vložení: 8. července 2020

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.

K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pokud tedy bude cizinec opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.

Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka je nutné opustit území České republiky do 24 hodin, jinak se cizinec vystavuje zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se důrazně doporučuje, aby se obrátili se žádostí o zajištění repatriace na svůj zastupitelský úřad.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se doporučuje, aby se DO 16. ČERVENCE 2020 dostavili na oddělení pobytových agend cizinecké policie. Po předložení dokladu o neexistenci leteckého spojení např. potvrzením z ambasády či jinak nebo na základě předložení rezervace letenky na nejbližší možný termín bude cizinci vystaven výjezdní příkaz.

Cizinci, kteří se dostaví po 16. července 2020 nebo se vůbec nedostaví, budou cizineckou policií řešeni jako cizinci neoprávněně pobývající na území.


Nová povinnost zaměstnavatelů v programech ekonomické migrace

 

Datum vložení: 2. července 2020

Od 1.7.2020 platí dále upravovaný režim v realizaci programů ekonomické migrace. Byla stanovena nová povinnost zaměstnavatelů zajistit svým zahraničním zaměstnancům ubytování, lékařskou péči a návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech bude vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve Lvově počínaje dnem 13.7. Uchazeči, kteří mají termín osobní návštěvy vízového centra do 12.7. by tedy ještě nemuseli toto prohlášení předkládat.

Zpráva MZV ČR:

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

 • ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
 • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
 • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 

Upozorňujeme, že bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.

V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem).

V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti nebude ode dne 13. 7. 2020 žádost přípustná, tj. nebude  možné ji podat).

 

Vzor  potvrzení (prohlášení) je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.


Prodloužení platnosti povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků

 

Datum vložení: 23. června 2020

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné době zaměstnávají zahraniční pracovníky o včerejším opatření vlády ČR, které se týká prodloužení povolení k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR.

Usnesení vlády ČR mj. stanoví:

 1. Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září 2020.
 2. Cizinci podle bodu 1, kteří na území ČR pobývali v době od 12. března 2020 do 16. července 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání, nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza a následně podle bodu II. usnesení vlády č. 198 ze dne 12. března 2020, jsou povinni vycestovat z ČR nejpozději do 16. září 2020.

Restart programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 16. června 2020

Podle informací MPO ČR a MZV ČR je od 15.6.2020 umožněn restart programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese; garanti již mohou vyřizovat žádosti o zařazení do programu. Lze zařazovat nové uchazeče již pro všechny druhy zaměstnání, tedy nejen pokud jde o zdravotnické povolání, sociální služby, zemědělství nebo potravinářství, jak tomu bylo doposud. V praxi to znamená obnovu fungování programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plné šíři na zastupitelských úřadech s částečně obnovenou vízovou agendou (ZÚ Bělehrad, ZÚ Kišiněv, GK Lvov, ZÚ Nur‑sultan a ZÚ Ulánbátar).


Rozšíření možnosti využití programů ekonomické migrace

 

Datum vložení: 5. června 2020

Zastupitelské úřady ČR (Ukrajina, Moldavsko, Mongolsko, Kazachstán a Srbsko) mohou přijímat žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud žadatelé budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, nově též v zemědělství nebo v potravinářství.

Zařazování žádostí zaměstnavatelů v těchto oblastech probíhá dle stávajících pravidel, aktuální čekací doba na vyřízení je přibližně na Ukrajině – 3 týdny, v Moldavsku – 7 týdnů, v Kazachstánu – 13 týdnů, v Srbsku – 4 týdny a v Mongolsku – 8 týdnů.

Od 15.6.2020 budou na výše uvedených zastupitelských úřadech v zemích zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec obnovena řízení u všech cizinců (bez ohledu na vykonávanou profesi), kteří byli do Programu zařazeni před 12. březnem 2020, tj. před pozastavením realizace programů. Uchazeči budou prostřednictvím svých zaměstnavatelů zváni k osobnímu předložení žádosti o zaměstnaneckou kartu.


Další uvolnění v programu ekonomické migrace

 

Datum vložení: 1. června 2020

MZV ČR v posledním květnovém týdnu 2020 informovalo v návaznosti na předchozí informace o dalším částečném uvolnění programů cílené ekonomické migrace v následující podobě:

 • na ZÚ Kyjev, ZÚ Kišiněv, ZÚ Sofie, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Ankara a GK Istanbul budou moci být podávány nové žádostiv rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a v rámci Programu klíčový a vědecký personál;
 • na ZÚ Kišiněv budou moci být podávány nové žádosti v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o cizince, kteří budou na území ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách (jedná se výlučně o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO: 5321, 5322, 5329 a 83223);
 • budou obnovena řízení (resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na těchto ZÚ/GK, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020.

 

Více informací naleznete ZDE.


Uvolnění podmínek ekonomické migrace 


Datum vložení: 21. května 2020

Ministerstva MPO ČR a MZV ČR informují, že došlo k dalšímu uvolnění podmínek realizace programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Bylo odstraněno omezení ohledně profesí. Působnost Programu je nicméně stále omezena na země, v nichž situace umožňuje náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Aktuální seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/.

Aktuální informace ohledně pravidel pro cestování najdete na webových stránkách:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/>

www.mpo.cz


Ekonomická migrace  

 

Datum vložení: 18. května 2020

V návaznosti na částečné obnovení činnosti vízové agendy na 27 českých zastupitelských úřadech v zahraničí (Austrálie, Brazílie, ČLR, Hongkong, Chorvatsko. Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko, SAR, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Tchaj-wan, USA, Vietnam) došlo ke dni 18. května 2020 k rozšíření fungování Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec; došlo ke zrušení omezení ohledně profesí zahraničních uchazečů. Program však je možné využívat pouze u zemí, v nichž zdravotní situace umožňuje přijímat žádosti na českých zastupitelských úřadech. Seznam těchto zemí vede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách https://www.mzv.cz/. Pokud žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění, než bude uvedeno na daném seznamu, nebude možné žádost zařadit.

Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace!

Zdroj MPO:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/aktualni-pravidla-pro-cestovani-z-duvodu-vykonu-ekonomicke-cinnosti-_-castecne-spusteni-programu-ekonomicke-migrace!–254218/
www.mpo.cz


Aktuální informace k ekonomické migraci ze dne 12. 5. 2020 naleznete ZDE.


Částečné obnovení programů ekonomické migrace

 

(informace ze zde 6. 5. 2020)

Vláda ČR na svém zasedání 5. 5. 2020 rozhodla mj. o tom, že s účinností od 11. května 2020 dojde k opětovnému spuštění některých částí programů ekonomické migrace. Půjde o Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce  kvalifikovaný zaměstnanec (pouze zdravotnická povolání) a Program  kvalifikovaný zaměstnanec. V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec se bude jednat pouze o povolání spadající pod sociální služby – zde se bude jednat pouze o několik málo ISCO kódů v třídách 4-8. Bude připraven seznam profesí podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, které by měly být zahrnuty do této kategorie prací.

Žádosti bude možné nabírat pouze ve vybraných zemích, kde z důvodu epidemiologické situace bude možné zajistit provádění úkonů v rámci řízení. Jejich seznam by mělo v nejbližší době upřesnit MZV a zveřejnit na svých webových stránkách.

Pokud jde o podmínky příjezdu, tak osoby, které vstoupí na území ČR, budou muset mít maximálně 4 dny starý negativní test, ve výjimečných a nezbytných případech bude možné na výjimku příslušného gesčního ministra příjezd bez testu, avšak s podmínkou testu na území ČR do 72 hodin.


Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR bylo s okamžitou platností pozastaveno příjímání žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace. Nové žádosti ze strany garantů do ukončení nouzového stavu nebudou přijímány.


DESATERO INFORMACÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNÍKŮ ZE TŘETÍCH STÁTŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

 

Ministerstvo vnitra připravilo ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy a sociálními partnery aktualizované Desatero k zaměstnávání cizinců.

Soubor ke stažení zde:
Desatero pro zaměstnavatele cizinců_25_3_21hod


Programy „kvalifikovaný zaměstnanec“ a „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ 

Podmínky

Vláda ČR schválila v loňském roce nové programy zaměstnávání zahraničních pracovníků – „vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ (VKZ), „kvalifikovaný zaměstnanec“ (KZ) a …. Tyto programy umožňují zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, Srbska, Černé Hory, Moldavska, Filipín, Mongolska, Kazachstánu a Indie.

AMSP ČR je jedním z garantů pro zařazení zaměstnavatelů do uvedených Programů, jejichž prostřednictvím mohou zaměstnavatelé po splnění stanovených podmínek získávat zaměstnance z řad občanů řady států pro profese zařazené v rámci klasifikace ISCO ve třídách 4 – 8 (Kvalifikovaný zaměstnanec), ISCO 1-3 (Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec).

Žádost o zařazení do Programů se zasílá AMSP ČR jako jednomu z garantů Programů prostřednictvím e-mailu (případně prostřednictvím datové schránky).

Žádost garantovi je nutné dodat řádně vyplněnou na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami (ve formátu  PDF a také ve formátu .xls); vedle žádosti je nutné předložit garantovi rovněž sken žádosti opatřené podpisem oprávněné osoby a razítkem společnosti.

Garant zkontroluje žádost a přiloženou dokumentaci a případně vyžádá jejich doplnění či upřesnění. Jakmile jsou všechny požadavky splněny, zašle Garant žádost příslušným ministerstvům.

Žádosti následně řeší zastupitelské úřady ČR (ZÚ) v uvedených zemích; uchazeči se dostaví na výzvu ZÚ k osobnímu předložení žádosti o zaměstnaneckou kartu; výzvu s konkrétním datem schůzky zašle ZÚ zaměstnavateli zařazenému do programu, který musí neprodleně informovat svého uchazeče – potencionálního zaměstnance.

Pokud jde o Ukrajinu, žádost se podává v externím pracovišti Generálního konzulátu ČR ve Lvově – Vízové centrum společnosti VFS Global ve Lvově (dále jen Vízové centrum) ve Lvově, ulice Džerelna 18Podání žádosti musí být podloženo všemi povinnými přílohami a uchazeč zaplatí servisní poplatek ve výši 20 EUR. Žádost o zaměstnaneckou kartu lze výjimečně podat přímo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově. Termín stanovený Generálním konzulátem ČR ve Lvově k podání žádosti ve Vízovém centru je závazný; pokud se žadatel nedostaví, termín propadá a proces žádosti o zaměstnaneckou kartu je tím ukončen. Je nutné uchazeče upozornit na to, aby si podkladové materiály připravil včas a aby se do Vízového centra dostavil i v případě, že mu některý z dokumentů chybí,

V případě, že žádost či náležitosti, které se povinně dokládají k žádosti, vykazují vady, obdrží žadatel na místě výzvu k doplnění a musí chybějící dokument doložit v listinné podobě na místo uvedené ve výzvě, tedy do Vízového centra (osobně nebo poštou). Do doby odstranění vad žádosti se staví zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu, která ze zákona činí 60 dnů. GK Lvov připravil pro Vízové centrum příslušný formulář k chybějícím dokumentům i v ukrajinštině a v něm je vyznačen chybějící dokument. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě 60 dnů chybějící dokumenty nedoloží, řízení se zastaví.

Pokud má zaměstnavatel zájem, aby byl o stavu řízení o vydání zaměstnanecké karty informován, musí mít od uchazeče podepsanou plnou moc ke zjištění informací o stavu řízení k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnaní. Je to z toho důvodu, že zaměstnavatel není účastníkem řízení o vydání zaměstnanecké karty. Řádně vyplněná plná moc musí doložena při podání žádosti. K jiným úkonům nemůže v rámci tohoto správního řízení žadatel zaměstnavatele zplnomocnit.

Odkaz na informaci GK Lvov, vč. formuláře žádosti:
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html

Další postup – Vízové centrum předá kompletní žádost o zaměstnaneckou kartu se všemi náležitostmi Generálnímu konzulátu ve Lvově k dalšímu zpracování.

MZV důrazně upozorňuje zaměstnavatele, aby po zařazení žadatele do režimu Ukrajina v žádném případě nerušili na Úřadě práce podanou hlášenku volného pracovního místa a nijak neměnili parametry hlášeného místa. Následkem by bylo zastavení vyřizování žádosti o zaměstnaneckou kartu.


Požadavky na zaměstnavatele žádajícího o zařazení do programů

 • Zaměstnavatel musí zaměstnávat v době podání žádosti alespoň 6 zaměstnanců v případě programu KZ a alespoň 3 zaměstnance v případě programu VKZ. Počet zaměstnanců se prokazuje Výpisem z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výpisu z obchodního či jiného rejstříku), resp. jiným dokladem dostupným z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu. V případě, že jsou pochybnosti, doloží zaměstnavatel na vyžádání Garanta potvrzení ČSSZ o počtu zaměstnanců.
 • Pracovní pozice, na kterou má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do programu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele a musí splňovat zařazení v rámci CZ-ISCO kódů 4-8.
 • Zaměstnavatel musí mít zveřejněny v obchodním rejstříku účetní závěrky za poslední dva roky. Tím je mj. prokázáno jeho minimálně dvouleté podnikání, nutné pro zařazení do programu. Dokud nejsou účetní závěrky zveřejněny, nelze žádost zaměstnavatele přijmout a zařadit jej do programu.

 

Formulář žádosti o zařazení do Programu Ukrajina
Ve formuláři žádosti se vyplní do políčka „Zaměstnavatel“ tyto informace:
Název společnosti, IČO, zástupce zaměstnavatele (kontaktní osoba), email, na který mu bude zaslán termín pohovoru, kdy se má ukrajinský uchazeč dostavit do Vízového centra ve Lvově k podání žádosti. Dále se vyplní název garanta (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), jehož prostřednictvím je žádost o zařazení do programů podávána.

V žádosti je nutno vyplnit podrobné údaje k uchazeči o zaměstnání:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození
 • státní příslušnost
 • číslo pasu
 • telefon
 • adresa pro doručování – jeho bydliště na Ukrajině
 • CZ-ISCO
 • číslo volného pracovního místa
 • datum zveřejnění pracovního místa na ÚP.

 

Formulář musí být podepsaný oprávněnu osobou zaměstnavatele (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněného zástupce, datum).

Povinné přílohy žádosti zaměstnavatele o zařazení do programu:

 1.  Výpis z obchodního rejstříku se k žádosti nedokládá, garant jej kontroluje,výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ se rovněž nedokládá, garant jej kontroluje;
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce);
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce);
 4. Čestná prohlášení o:

neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

tom, že zaměstnavatel hodlá s uchazečem, resp. se všemi budoucími uchazeči uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;

tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v programu KZ a v případě tzv. hromadné žádosti);

o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:

a) pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;

b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1. – 4. dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti o zařazení do programů. Zaměstnavatel je do programů zařazen na dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího zahraničního pracovníka, podat novou žádost společně s přílohami 1 – 4.

Do programů nemůže být zařazen zaměstnavatel:

 • který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, anebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, které posoudí garant po konzultaci s příslušným resortem;

garant kontroluje v databázi MPSV ČR, zda zaměstnavatel není pracovní agenturou, či nemá vazby na pracovní agentury;

 • který je zapsán v obchodním rejstříku, ale do sbírky listin obchodního rejstříku v rozporu s příslušnými právními předpisy neuložil své účetní závěrky;
 • jestliže mzda uvedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, která je nabízena ukrajinskému  uchazeči, nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
 • jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému ukrajinskému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání.

 

Odkaz na webové stránky ministerstva vnitra, které obsahují informace pro cizince podrobný popis všech náležitostí dlouhodobého pobytu atd.:

obecně:
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

k zaměstnanecké kartě:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Zaměstnavatel by měl vyžádat souhlas ukrajinských uchazečů s poskytováním osobních údajů v následujícím znění:

 „Žadatelé o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA musí být zaměstnavatelem informováni, že jejich osobní údaje, které poskytli pro účely zařazení do PROGRAMU UKRAJINA, jsou v souladu s Nařízením GDPR zpracovávány zaměstnavatelem (standardní postup jako u přípravy a vzniku jakéhokoli pracovního poměru), a v souvislosti s podáním a vyřízením  žádostí o zaměstnaneckou kartu v rámci PROGRAMU UKRAJINA jsou jejich osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány garantům, ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu vnitra a ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky.  Dále budou osobní údaje využity k vedení příslušných statistik v rámci PROGRAMU UKRAJINA a pro účely jeho vyhodnocení.“

 

Požadavky týkající se dokumentace:

■ obecně u všech dokladů – musí být v originále či jako ověřené kopie, v případě cizojazyčných dokladů s úředním překladem do jazyka českého;

■ doklad o zajištění ubytování –ve formě nájemní smlouvy s podpisy;

obou smluvních stran (v případě, že nepronajímá majitel, je třeba prokázat oprávnění k pronájmu – př. plná moc, nájemní smlouva) a potvrzení o zajištění ubytování (nesmí být starší 180 dnů, podpis vlastníka či osoby oprávněné poskytovat potvrzení o zajištění ubytování musí být úředně ověřen).

■ doklad prokazující pracovněprávní vztah:

 • pracovní smlouva:
  – den nástupu– není-li pevně daný či jej není možné stanovit, lze např. uvést „den následující po dni získání potvrzení o splnění podmínek žadatele o zaměstnaneckou kartu“;
  – druh práce– musí odpovídat druhu práce nahlášeném v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále EVPM);
  – místo výkonu– musí odpovídat místu výkonu nahlášeném v EVPM; je třeba uvést jedno místo výkonu práce;
  – výše mzdy/platu musí korespondovat s výší mzdy/platu nahlášeném v EVPM;
  – smlouva musí být podepsána oběma stranami, za stranu zaměstnavatele oprávněnou osobou (nejčastěji jednatelem společnosti či osobou k tomu pověřenou, v takovém případě je třeba prokázat oprávnění plnou mocí či jiným druhem pověření);
  – smlouva o budoucí pracovní smlouvě, resp. o dohodě o pracovní.

   činnosti:

 • smlouva o budoucí pracovní smlouvě musí splňovat stejné náležitosti jako pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti;
 • specifikace lhůty, v níž mají strany uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti;
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména:

■ doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom)  musí odpovídat požadavku na stupeň vzdělání nahlášeném v EVPM;

 doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li  podle jiných právních předpisů vyžadována;

 doklad prokazující splnění podmínek pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání;

■ povolání řidič – je třeba dokládat řidičský průkaz platný na území ČR (dle evropských úmluv), nikoli ukrajinský ŘP, který neodpovídá požadavkům.

 

Poplatky za vyřízení žádosti o zařazení do režimu Ukrajina

Poplatek za zpracování první žádost garantem činí 2 500 Kč, poplatek za zařazení jednoho uchazeče je 200 Kč, poplatek za opakovanou žádost činí 1 000 Kč. Ceny jsou bez DPH.

Garant vyřizuje žádost po dodání všech vyžadovaných dokumentů a po přijetí platby na účet.

 

Kontaktní osoba:
JUDr. Miroslav Somol, CSc.
ekonomicko-právní analytik
mob.: 603 568 787
tel.: 236 080 453
e-mail: somol@amsp.cz

 

Přílohy ke stažení:
Žádost o zařazení do programu KZ 2020
PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
Program kvalifikovaný zaměstnanec
NÁVOD_povinné přílohy k PKZ
Cestne-prohlaseni PKZX