Vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období 2010 – sledujte úřední desku

Vyměření daně z nemovitostí pro zdaňovací období 2010 – sledujte úřední desku

Kvůli vysokým nákladům bude v tomto zdaňovacím období výše vyměřené daně sdělována většině poplatníků hromadnými
předpisnými seznamy – ty se oznámí vyhláškou na úřední desce obce

Od zdaňovacího období roku 2010 dochází ke zvýšení většiny sazeb daně z nemovitostí, a tedy ke
zvýšení daňové povinnosti téměř u všech poplatníků této daně. S ohledem na množství těchto případů a výši nákladů
spojených s tvorbou a distribucí platebních výměrů je většině poplatníků v tomto zdaňovacím období výše vyměřené daně
sdělována hromadnými předpisnými seznamy.

Správci daně tak postupují podle ust. § 13a odst.2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), dle kterého dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím
pouze ke změně sazeb daně, změně průměrné ceny zemědělské půdy přiřazené jednotlivým katastrálním územím, ke
stanovení či změně koeficientů, anebo k zániku osvobození od daně z pozemků podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v)
zákona o dani z nemovitostí, poplatník nemá povinnost podat znovu daňové přiznání, pokud u něho nedošlo k jiným než
výše uvedeným změnám. Nově vyměřenou daňovou povinnost v těchto případech sdělí správce daně poplatníkům rozhodnutím,
tj. platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Vyrozumění poplatníka o základu daně a výši daně platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem je přitom zcela rovnocenné.

V případě, že je daň poplatníkům stanovena hromadným předpisným seznamem, správce daně jej podle ustanovení § 20
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a
poplatků“), vyloží k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, přičemž počátek i dobu vyložení veřejně
vyhlásí. Vyložení hromadného předpisného seznamu se oznámí vyhláškou na úřední desce obce s uvedením
druhu daně, data počátku vyložení a místa vyložení. Vyložení hromadného předpisného seznamu mohou zajišťovat na
dožádání místně příslušného správce daně i orgány obce.

Pro úplnost uvádíme, že i v roce 2010 jsou poplatníkům daně z nemovitostí hromadně rozesílány daňové složenky pro
úhradu této daně, na jejichž alonži je uvedena výše daňové povinnosti.

Zdroj: Česká daňová správa, 28.4.2010https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html