Výzva k revizi souboru opatření nezbytných k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti

Výzva k revizi souboru opatření nezbytných k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti

Česká republika se v návaznosti na směrnici o energetické účinnosti (EED) zavázala do roku 2020 uspořit prostřednictvím alternativního chématu celkem 48PJ energie v konečné spotřebě. Je nutné využítvšech nástrojů, které má v současné době Česká republika k dispozici, aby bylo tohoto plánu dosaženo. Domníváme se, že potenciál pro smysluplnou a nákladově efektivní politiku zlepšování energetickéúčinnosti v České republice nepochybně existuje. Za minimální, nezbytný a nutný první krok považujeme přiměřené (pře)nastavení podmínek naplňování EED, účelné využití maxima dostupných prostředků z ESIF 2014 – 2020 a urychlené zahájení čerpání evropských prostředků pro naplnění cílů v oblasti energetické účinnosti. 

Vyzýváme Vládu České republiky, aby při respektování jí schváleného NAPEE – III neprodleně zahájila otevřenou a odbornou diskusi ve věci nastavení a zacílení připravovaných výzev a dalších programových nástrojů a politik, hodnotících kritérií a metodik. Správné nastavení potřebných opatření výrazným dílem přispěje k maximálnímu čerpání prostředků alokovaných do oblasti energetické účinnosti. Bez okamžité nápravy ze strany Vlády ČR bude Česká republika nucena přijmout obligatorní schéma úspor, které je dle dopadových analýz pro ekonomiku České republiky nákladově desetkrát vyšší oproti stávajícímu postupu s využitím evropských fondů, a projeví se růstemcen energií pro domácnosti i firmy.


Výzva ke stažení zde:

150525_Vyzva_k_opatrenim_pro_plneni_cilu.pdf 150525_Vyzva_k_opatrenim_pro_plneni_cilu.pdf (260,01 KB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html