Zkrocení zlého berňáku

Zkrocení zlého berňáku

V budoucnu by finanční úřady neměly vydat rozhodnutí bez řádného zdůvodnění. Počítá s tím sněmovnou
schválená novela zákona o správě daní. Dosud platný zákon neukládá správci daně povinnost zdůvodnit rozhodnutí.

Rozhodnutí musí napříště obsahovat odůvodnění, pokud nejde o případ, kdy správce daně reaguje na tvrzení daňového
subjektu beze změny nebo jeho odůvodnění tomuto daňovému subjektu známé z jiného dokumentu.V takovém případě
správce daně na tento dokument ve svém rozhodnutí odkáže. Vedle toho, že schválený návrh řeší problém dosud
přetrvávajícího nerovnovážného postavení poplatníka vůči správci daně, měl by přispět i ke srovnání podmínek
v rámci působnosti jednotlivých finančních úřadů. Daňový poplatník nyní nemá žádnou možnost seznámit se
s prostředky a pomůckami, které budou proti němu použity, a už vůbec nemá možnost kontrolovat, zda jsou
v té či oné daňové situaci používány stejně na jakémkoli finančním úřadě v České republice.

Doplatit daň až po neúspěšném odvolání

Povinnost zdůvodňovat vydaná rozhodnutí není jediná pozitivní změna, kterou poslanecká novela přináší. Zakotvuje
rovněž právo na odkladný účinek. Podle dosavadní praxe totiž odvolání bylo vázáno na odklad pouze v omezené
podobě. Stav, kdy není správce daně omezen lhůtami a navíc je díky doměrku založena prostá povinnost zaplatit daň bez
možnosti pozastavit účinky, vede v řadě případů výrazné kolizi v konkrétních situacích, kdy nakonec daňový
poplatník uspěje a stát je povinen uhradit mu způsobenou újmu.

Absence odkladného účinku vedla ke vzniku významné škody u těch daňových subjektů, kde se doměrek posléze ukázal jako
nezákonný a byl proto zrušen. Navíc u mnoha finančních úřadů se vytvořila jistá správní praxe spočívající v tom,
že k vymáhání doměrků se nepřistupovalo, pakliže bylo podáno odvolání či správní žaloba.

Potvrzení o bezdlužnosti bude automatické

Zvláště podnikatelé, kteří kvůli hospodářské krizi mají horší přístup k úvěrům, ocení další ze změn. Finanční
úřad dnes totiž může povolit posečkání daně, případně splátkový kalendář. Přesto je na jeho libovůli, zda vydá
podnikateli, který plní podmínky dohody, potvrzení o bezdlužnosti, či nikoli. Pokud povolí správce daně posečkání
s platbou daně či její splácení, pak platí, že svým rozhodnutím změnil datum splatnosti daně.Tato skutečnost se
musí projevit i v případě, kdy správce daně vystavuje potvrzení o faktické bezdlužnosti.

(zdroj: Profit)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html