AMSP ČR pomáhá Zambii s agro-ekonomickým rozvojem

AMSP ČR pomáhá Zambii s agro-ekonomickým rozvojem

Ve dnech 27.9. – 3.10.2021 se AMSP ČR vydala do Zambie, kde ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) realizovala týdenní konzultační misi. Cesta se uskutečnila v rámci projektu CACHA: Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains, realizovaného pod hlavičkou české rozvojové spolupráce.

Hlavním cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost zambijských mikro, malých a středně velkých zemědělských center a farem, zajištění jejich vstupu na lokální, národní a mezinárodní trhy a jejich stabilního napojení na světové hodnotové řetězce. Projekt je zaměřen na podporu pěstitelů manioku jedlého známého také jako cassava či tapioka.

Týdenní konzultační mise do Lusaky, hlavního města Zambie, se účastnil tým 6 odborníků v čele s reprezentantkou AMSP ČR Mgr. Kristýnou Strnadovou, a dále se účastnili v abecedním pořadí: Ing. Martin Dvořák (Botanická zahrada hl.m.Prahy), Martina Havlíková (Charita ČR), Ing. Patrick Francis Kapila, Phd. (Vysoká škola chemicko-technologická), Doc. Ing.  Vladimír Krepl, Csc. (Zemědělská Univerzita), Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní).

Již od příletu měla delegace perný program, zahájený setkáním s Generálním ředitelem Zambia Development Agency panem Mukula Makasa. Hlavním bodem celé mise byl Konferenční den se dvěma panelovými debatami na téma „Agribusiness and Development of the Cassava Value Chains: Challenges and Opportunities“ a „Effecting Promotion and facilitation of cassava value chains to markets“. Úvodního slova celé akce se ujal Velvyslanec České republiky v Zambii pan Mgr. Pavel Procházka. Panelových debat se dále účastnili reprezentanti zambijských institucí a asociací zabývajících se pěstováním manioku: Ministry of Agriculture, Zambia National Cassava Association, Indaba Agricultural Policy Research Institute, Citizens Economic Empowerment Commission, MUSIKA, Zambia Association of Manufacturers a Zambia Federation of Association of Women in Business. Program dále pokračoval sérií one-to-one jednání s vybranými zambijskými reprezentanty a vyvrcholil společnou cestou na maniokovou farmu Kanakantapa Cassava Cluster Factory.

V průběhu týdne byla probírána různá od problematiky samotného pěstování manioku, přes zpracování samotného produktu, jeho diverzifikace a tvorby přidané hodnoty až k cestě k zákazníkovi a hledání nových trhů, kam s produktem vstoupit. Jako největší výzvy a problémy se ukázaly být především velice drahé náklady na přepravu, neoficiální prodej plodiny a objednávky bez smluvních podkladů, které vedou k nejistotě zemědělců a nedodržování kupních cen, a nakonec neznalost či technická nevybavenost ke zpracování surové plodiny na výrobky s přidanou hodnotou. Celým týdnem také rezonovala silná potřeba šířit informace mezi lokálními uskupeními farmářů a jejich vzděláváním, a to nejenom skrze základní trénink, ale především za pomoci navazujících školeních a pokračujícím rozvoji jejich obchodních znalostí tak, aby zvýšili svou konkurenceschopnost a nebyli závislí na jednom odběrateli.

Obě strany spolu řešili možné způsoby, jak překážky postupnými kroky odstraňovat.  Debatovány byly možné způsoby diseminace informací do nejvzdálenějších rurálních oblastí a tvorba jednoduchých vzdělávacích materiálů, dále propojení zambijských škol a univerzit s farmami tak, aby studenti měli možnost vyzkoušet si zemědělskou činnost v praxi, ale také jak jednoduchými činnostmi zamezit šíření virových onemocnění plodiny. Z jednání vzešla i nabídka dvou českých univerzit na zajištění stipendií v ČR pro vybrané studenty a zapojení do mezi-univerzitní spolupráce.

Projekt CACHA bude pokračovat v listopadu 2021 sérií online videokonferencí české a zambijské strany.

 

O situaci v zemi

Zemědělství je pro zambijské HDP zásadním sektorem, v současné době je však potenciál rostlinné výroby, zejména manioku, téměř nevyužitý a funguje pouze na nejnižší úrovni. Situaci nepomáhá ani celosvětová pandemie Covid-19. Jádro problému spočívá především v nedostatku know-how a dovedností příslušných zúčastněných stran, a to v oblastech agropodnikání, propagace a diverzifikace produktů, finančního plánování a vytváření přidané hodnoty produktů. Maniok je v současné době druhá nejčastěji pěstovaná plodina v Zambia, která však zůstává z 92 % k přímé konzumaci farmářů a pouze 8 % je využito ke komerčním aktivitám. Potenciál plodiny je však velmi vysoký, díky svým vlastnostem se využívá nejen jako potravina či krmivo pro zvířata, ale také k průmyslovému využití v měděných dolech či nově jako základ v antibakteriálních mýdlech.

Projekt CACHA je realizován prostřednictvím Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (Challenge Fund – the Czech Solution for SDGs), za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Fotogalerie:

 

 

 amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html