AMSP ČR představuje Řemeslo 4.0: Drony, chytré domácnosti a 3D tiskárny

AMSP ČR představuje Řemeslo 4.0: Drony, chytré domácnosti a 3D tiskárny

Nikoliv vládním speciálem, ale řemeslným autobusem. Tak vypadala historicky první zahraniční mise tuzemských řemeslníků, kterou pro profesní spolky zorganizovala  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V německém Řezně byly představeny profese příštích desetiletí a je zřejmé, že pojem „Řemeslo 4.0“ již není utopií, ale začíná se stávat realitou. Inteligentní domy či domácnosti, drony a 3D tiskárny jsou hlavní směry, které musí v nejbližších letech zvládnout většina řemeslníků.
 

Generální konzulát Mnichov uspořádal dne 8. června 2016 ve spolupráci s Řemeslnickou komorou Dolní Bavorsko/Horní Falc se sídlem v Řezně (HWKNO) odborné konzultace s názvem „Visegrád potkává Bavorsko II – expertní kulatý stůl k tématům digitalizace – řemesla 4.0, odborné vzdělávání – profesní kvalifikace a odbourávání byrokracie“. Workshop sestával z šesti odborných prezentací a následné diskuze k tématům digitalizace v řemeslech, profesního vzdělávání a odborného učňovského školství a odbourávání překážek v přeshraničním zaměstnávání řemeslníků ze zemí Visegrádské skupiny v Bavorsku. Česká republika byla reprezentována Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR pod vedením generální ředitelky Evy Svobodové a místopředsedy představenstva Karla Dobeše, kteří do Regensburgu přivezli delegaci českých řemeslníků. Za země Visegrádské skupiny a hostitelské Bavorsko se akce zúčastnili představitelé oborových řemeslnických cechů, zástupci obchodních a řemeslnických komor a obchodní konzulové zemí V4 v Bavorsku. 

Co bylo diskutováno?


DUÁLNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – INSPIRACE Z BAVORSKA

 • obecné konstatování potřeby větší propagace a lepšího PR řemeslnických oborů v zemích V4 – na rozdíl od zemí V4 mají řemeslnické obory v Bavorsku vyšší prestiž – prezentována např. nová bavorská kampaň „Das Handwerk“ a akce „Roku řemesel 2016″ AMSP ČR

 • možnost inspirace některými prvky duálního a odborného vzdělávání v Bavorsku v zemích V4 – koresponduje se závěry šetření průzkumu AMSP ČR v rámci „Roku řemesel 2016″ – např. v oblasti ZŠ

 • v Bavorsku konkrétně se do odborného vzdělávání ve velké míře zapojují právě řemeslnické komory či hospodářské komory, které nabízí nadstavbové odborné kurzy nad rámec výuky v tzv. Berufsschule (odborné/učňovské škole), včetně příslušných odborných/mistrovských zkoušek – HWKNO např. v r. 2015 nabídla 2.437 učňovských kurzů, 493 kurzů dalšího vzdělávání a 55 mistrovských kurzů

 • prezentace projektu tzv. „Berufsorientierung“ (Profesní orientace) HWKNO v 7. a 8. ročníku ZŠ, kdy se žáci v rámci týdenního celodenního programu ve vzdělávacích střediscích bavorských řemeslnických komor v prvních dvou dnech seznámí s 5-7 různými řemeslnickými profesemi, vybrané 2 profese si pak v následujících třech dnech vyzkouší (vlastní výrobek) pod dohledem mistra odborného výcviku

 

PROCES ZAMĚSTNÁVÁNÍ – ODBOURÁVÁNÍ BYROKRACIE

 • představení nového pracoviště Welcome-Center“ ve Weidenu – služby zaměstnancům a zaměstnavatelům v příhraničí, z cca. 60% občanům ČR, ale i jiným národnostem, zaměřeno primárně na pomoc občanům EU, ne na pomoc uprchlíkům

 • celkem 7 center podél česko-bavorské hranice, zřízeno na podzim 2015 Spolkovou agenturou práce při regionálních pracovních úřadech (Agentur für Arbeit)

 

DIGITALIZACE – „ŘEMESLO 4.0“

 • obecně si HWKNO stanovila v rámci strategie „Řemesla 4.0″

následující cíle:

– výstavba a kompletní pokrytí širokopásmovým internetem a mobilními sítěmi
– motivace podniků, především MSP pro nové technologie
– odbourávání předsudků a obav z nových digitálních trendů
– individuální podpora řemeslníků při zavádění nových technologií (školení, poradenství)
– podpora vytvoření pro řemesla optimálních celospolečenských rámcových podmínek
– podpora dalšího odborného vzdělávání řemeslníků v oblasti IT

 • prezentace studie HWKNO k širokopásmovému internetu na bavorském venkově – pokrytí dobré /v rámci DE je Bavorsko v horní třetině/ v přenosu dat do 30 Mbit/s, v případě větších objemů dat horší situace; doporučení individuálních, ne paušálních řešení v jednotlivých obcích, vedle pokrytí sítí FTTC podporovat i výstavbu sítě FTTB či FTTH s vyšším objemem přenosu dat; výstavba a provoz sítí nejen za podpory státních programů, ale i na bázi komerčních modelů

 • přednášková řada HWKNO k tématu „Řemeslník v digitálním světě“ s cílem pozitivní motivace MSP pro nové technologie a jejich praktické využití + „best practices“ členských firem HWKNO, např. využití dronů (multikopter) v malířské nebo pokrývačské firmě, aplikace pro chytré telefony pro objednávky v pekařství, široké využití 3D-techniky či plošně použitelné digitální firemní účetnictví a pokladny

 • příprava pozičního dokumentu „Handwerk 4.0″ (Řemesla 4.0) v HWKNO

 • školící centrum HWKNO Charlottenhof Management Technologie specializované na témata digitalizace a IT

Prezentace, následná diskuze a neformální konzultační a networkingová část setkání umožnily odbornou výměnu názorů a navázání nových kontaktů přítomných zástupců firem, cechů a institucí. Zástupci ze zemí V4 byli informováni o možnostech a procesu zaměstnání v řemeslnických profesích či podpoře obchodní kooperace v příhraničí. Jedním z konkrétních výstupů workshopu je možnost kooperace Cechu obkladačů ČR s HWKNO a střediskem odborného výcviku ve Straubingu při zakládání odborného školícího centra v Plzni. 

Využito zprávy Generálního konzulátu České republiky Mnichov

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html