Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

Vše o asociaci AMSP ČR

Základní informace o asociaci a aktivitách

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy.

 

 

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politikuvýzkumvývoj a inovacefinancovánídaněsociální politikudotace a vzdělávání.

 

 

Hlavní aktivity směřuje asociace do devíti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikánízačínající podnikatelérodinné firmyřemeslníciženy v podnikáníobchodní provozovnymalé restauracedrobní pěstitelé a podnikatelé na venkověpodnikatelé 55+. Každá tato skupina je vlastním projektem asociace s vlastní webovou stránkou, sociálními sítěmi, aktivitami, partnery, rozpočtem, cílovou skupinou   a projektovým manažerem. Specifickými službami asociace jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.).

 

 

DESATERO POTŘEB ČESKÝCH MSP A ŽIVNOSTNÍKŮ

 

  1. POSÍLENÍ A ROZVOJ PODNIKATELSKÉ INFRASTRUKTURY
  2. DIVERZIFIKACE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ VE VŠECH FÁZÍCH ROZVOJE
  3. VÝZNAMNÁ PŘÍTOMNOST ČESKÝCH MSP NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH
  4. ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V SOULADU S POŽADAVKY TRHU PRÁCE
  5. ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZEJMÉNA V OBLASTI KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ
  6. VYUŽITÍ FLEXIBILITY TRHU PRÁCE PŘI NEDOSTATKU PRACOVNÍCH SIL
  7. PLNÝ ROZVOJ INOVAČNÍCH SCHOPNOSTÍ MSP
  8. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE MSP
  9. URYCHLENÉ ZAVEDENÍ EGOVERNMENTU
  10. CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 

Dopady Covid-19:

Přesné vyčíslení dopadů poklesu české i globální ekonomiky v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 a jejich následky na MSP ještě v současné době nejsou k dispozici. Lze však očekávat, že MSP budou ekonomickým poklesem citelně poznamenány, zejména oblast služeb.

Klíčové tak bude přijmout nutná opatření k účinnému řešení následků pandemie, podpořit soukromé investice a vyšší využívání finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity a tím napomoct hospodářskému oživení.

Posílení růstu produktivity MSP v ČR tak vyžaduje odstranění omezení jak na podnikové úrovni, tak i řešení širších strukturálních otázek. V tomto kontextu tak byl zformulován globální cíl Strategie podpory MSP 2021+.

 

GLOBÁLNÍ CÍL: Prostřednictvím vhodně nastavené podpory MSP v ČR dochází k růstu jejich produktivity a zvyšování konkurenceschopnosti, založeném na příznivém podnikatelském prostředí, dostupnosti financí, schopnosti internacionalizovat své aktivity, kvalitním vzdělávání a klíčových dovednostech, excelentním výzkumu, zavádění inovací a přechodu k udržitelné a digitální ekonomice.

 

Soubor ke stažení:
DESATERO potřeb českých MSP a živnostníků

Mezi naše důležité celoroční aktivity patří ročně desítky odborně vzdělávacích akcí (konference, semináře, webináře, podcasty, edukační videa), které jsou zdarma a jsou vedeny jednoduchým a praktickým způsobem. Na kvalitě našich akcí si zakládáme. Jak probíhají naše konference? Podívejte se např. na video z konference z února 2020 k EET (3. a 4. vlna) ZDEA nebo na krátký sestřih z naší největší akce roku, ze Dne podnikatelů ČR ZDE.

 

 

AMSP ČR vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a publikací, odborné zpravodaje (kupříkladu měsíční Zpravodaj hlavního projektu) a spravuje 13 portálů. Vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmuzačínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší podnikatele na venkově, a poskytuje desítky záštit. Dáváme prostor firmám v prestižních časech televize jako je například Toulavá kamera.  Všechny díly naleznete ZDE. AMSP ČR cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a realizovala desítky nezávislých průzkumů. Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá jednak pro zpracování vlastních stanovisek a komentářů a jednak jsou k dispozici pro veřejné instituce, školy nebo média. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016Rok venkova 2017Rok rodinného podnikání 2018Rok digitálního podnikání 2019 a Rok malého podnikání 2020). Asociace je členem řady klíčových vládních či resortních poradních orgánů. AMSP ČR vede Legislativní radu MSP, programy ekonomické migrace, věnuje se průřezovým tématům jako je export, financování, inovace, výzkum a vývoj, monitoring dotací, zpravodajství z EU, má řadu národních i mezinárodních projektů spolupráce, spolupracuje s vybranými veletrhy a výstavami. AMSP ČR patří mezi nejcitovanější zástupce podnikatelů v médiích.

 

 

ROK NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 2022 – Hlavní projekt roku

 

Realizátorem projektu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která tak navazuje na své úspěšné předchozí projekty Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019 a Rok malého podnikání 2020. Cílem projektu Rok nových příležitostí 2021 je ukázat malým a středním firmám a živnostníkům cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z krizového ekonomického období a k využití nových příležitostí a přístupů k podnikání. Rok 2021 bude rokem velkých změn, na které je nutné se adaptovat. AMSP ČR chce přinést inspiraci jak na to, kde hledat nové příležitosti. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a OSVČ, spolky, pozorovatelé a partneři AMSP ČR, marketingový dosah ca 300.000 subjektů.

 


Více informací o projektu naleznete ZDE.


 

 

 

Registrace rodinných podniků – nová aktivita AMSP ČR od 1. 3. 2020

 

Registr rodinných podniků České republiky vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR odstartoval 1. března 2020. Registr je určen pro: Rodinné obchodní korporace, Rodinné živnosti. Jde o prokazování souladu s požadavky Definice rodinného podniku dle Usnesení vlády. Více informací o registraci naleznete ZDE.

 

 

Hlavní téma období  – COVID-19

 

Strategie udržitelnosti AMSP ČR

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v roce 2001 je: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery. AMSP ČR se k tomuto konceptu hrdě hlásí.

Naši BROŽURU STRATEGIE UDRŽITELNOSTI naleznete ZDE.

 

PODNIKATELÉ – JSME TU PRO VÁS!

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X