ČEB je připravena pomoci i menším vývozcům

ČEB je připravena pomoci i menším vývozcům

V návaznosti na protikrizová opatření vlády Česká exportní banka (ČEB) rozšiřuje své služby pro malé a střední
podnikatele. V současné době zavádí dva programy – program pro vývozce a program pro subdodavatele vývozců, kterých
se mohou vývozci a subdodavatelé exportních zakázek  z řad malých a středních podniků zúčastnit.  Jedná se
o služby modifikované právě pro potřeby malých a středních podniků, tzn. zejména s ohledem na četnost a nižší objem
transakcí na straně jedné a rychlost obsluhy na straně druhé.

Právě rychlost obsluhy je hlavním  mottem těchto nových programů.  ČEB oznámí do pěti dnů po obdržení
předepsané dokumentace v elektronické podobě zájemci o financování výsledek předběžné analýzy a stanovisko, zda je
projekt financovatelný. Poté, po kompletaci všech potřebných podkladů, jsme banka připravena do třiceti kalendářních
dnů zajistit čerpání úvěru na účet klienta.

Další významnou službou pro malé a střední podniky je program vyvinutý ve spolupráci s komerčními bankami, ČMZRB a
EGAPem, který umožní subdodavatelům finálních vývozců získat financování svých dodávek pro exportní zakázku 
přímo od své financující banky. Úvěr poskytuje domovská banka na základě bankovní informace vydané ČEB. Tato
informace obsahuje základní data o exportním případu včetně podmíněného závazku ČEB převést prostředky z účtu
finálního vývozce vedeného u ČEB na účet subdodavatele vedený u jeho domovské komerční banky. Úvěr je zajištěn
zárukou vydanou ČMZRB.

Kromě úvěrů dále banka připravuje program vystavování bankovních záruk pro subdodavatele exportérů u projektů, které
jsou bankou financovány.

Bližší informace naleznou klienti na našich internetových stránkách www.ceb.cz.
Vedle standardních produktů podpořeného financování je zde možno najít v sekci služeb pro malé a střední podniky
podrobný popis jednotlivých programů, jména spolupracujících bank, faktoringových společností atd. Dále jsou zde
přístupné jednoduché návody, jak postupovat krok za krokem, sada formulářů k elektronickému vyplnění a zaslání k
posouzení ČEB.

Snahou ČEB je co nejvíce zpřístupnit předexportní a exportní financování malým a středním podnikům a podpořit tak
firmy,  které mají potenciál vyrobit a prodat kvalitní výrobek i v dnešních ztížených hospodářských podmínkách.
S cílem větší informovanosti klientů a prezentace detailnějších podmínek produktů exportního financování či
zahraničních trhů, pořádá ČEB společně s agenturou Czechtrade semináře a workshopy a další vzdělávací programy pro
podnikatelské kruhy. ČEB poskytuje potenciálním klientům rovněž konzultace k obchodním případům, exportním kontraktům
a možnostem financování. Kontaktní osoby naleznou klienti na internetových stránkách banky.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X