EGAP – zásadní novinka: Pojišťujeme v národním zájmu

EGAP – zásadní novinka: Pojišťujeme v národním zájmu

S platností od 4. září 2009 došlo v pojišťování českého vývozu se státní podporou k zásadní změně. Namísto principu
podpory vývozu zboží „národního původu“ přešel EGAP na princip podpory vývozu „v národním zájmu“.

Změnu umožnila novela zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, podle které může
nyní EGAP pojišťovat nejen vývozce a investory se sídlem v ČR, ale za stejných podmínek také jejich zahraniční
dceřinné společnosti.

Zahraniční dceřinou společností se rozumí právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou mateřská firma se sídlem v ČR
ovládá tím, že:

 • vlastní přímo či nepřímo více než 50 % základního kapitálu nebo
 • kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu nebo
 • může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu
  společnosti.

Aby zahraniční dceřiná společnost mohla požádat o pojištění se státní podporou, musí splnit minimálně jednu z těchto
podmínek:

 1. podíl zboží a služeb českého původu na hodnotě dodávky je významný,
 2. dodávka napomáhá zaměstnanosti v ČR,
 3. jedná se o vývoz do prioritních cílových zemí dle kriterií ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva
  zahraničních věcí,
 4. dochází k podpoře malých a středních podniků,
 5. jedná se o vývoz vyspělých technologií,
 6. dochází k podpoře výzkumu a vývoje v ČR,
 7. dodávka vede ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,
 8. jedná se o podporu nového produktu resp. jeho proniknutí na nový trh,
 9. dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v ČR,
 10. dojde k jiným významným přínosům pro ČR v delším časovém období.

Pak je dodávka výrobků a služeb zahraniční dceřiné společnosti považována za český vývoz a mohou na ni být aplikována
pravidla pro určení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu.

Zdroj: EGAPhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X