Jak řídit duševní vlastnictví malé a střední firmy?

Jak řídit duševní vlastnictví malé a střední firmy?

Průmyslová práce a licence – tak se nazývá nový titul z edice AMSP ČR a VŠFS. Kdy se má podnikatel rozhodnout pro užitný vzor, kdy pro průmyslový vzor? Jak pracovat s ochrannou známkou? Jak řídit patentovou politiku v malé a střední firmě? Poprvé v ucelené publikační podobě, navíc s přehlednou grafikou představujeme praktický manuál o řízení duševního vlastnictví podniku. Autorem publikace je JUDR. David Karabec, člen AMSP ČR a přední český advokát, zaměřující se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know-how, obchodní tajemství a ochranu před nekalou soutěží.

Publikace v elektronické podobě

Představení publikace:
Užitný a průmyslový vzor, patent, ochranná známka nebo autorské právo jsou stále častěji skloňované pojmy nejen velkých podniků, ale stále více se stávají přirozeným slovníkem i malých a středních firem. Podnikatelé si uvědomují, že investice do ochrany duševního vlastnictví je nezbytná jak s ohledem na eliminaci budoucích rizik, tak ve smyslu zvýšení hodnoty majetku společnosti a tím i celkové hodnoty firmy. Předání podniku další generaci, investice do výzkumu a vývoje, příprava firmy na kapitálový vstup nebo zvýšená aktivita nové konkurence jsou pragmatickými důvody, proč dnes podnikatelé považují řízení duševního vlastnictví za jednu z priorit a zavádí jej do svých strategických plánů.

Ne každý podnikatel je ale schopen se v nástrahách řízení duševního vlastnictví zorientovat. Intuitivně sice většina chápe, že se jedná o problematiku velmi aktuální, nicméně nesprávný výklad terminologie nebo nezkušenost s právním prostředím v zajišťování svého intelektuálního majetku vedou k chybným rozhodnutím, spojených navíc často s velmi nákladným opatřením, aniž by se skutečně docílilo požadovaného stavu.

To je důvodem, proč se v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) tomuto tématu intenzivně věnujeme. Mimořádný rozvoj spolupráce mezi podnikateli a výzkumnými organizacemi a univerzitami nebo zahraniční expanze našich exportérů vyvolávají daleko větší potřebu porozumět celé problematice a s předstihem si duševní vlastnictví chránit, a to i na mezinárodní úrovni.

S velkým potěšením proto představujeme další publikaci z edice Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), která srozumitelnou formou vysvětluje pojmy, seznamuje s právními výklady a na praktických příkladech celou problematiku vysvětluje. Autor knihy velmi jednoduše, současně ale precizně vysvětluje podstatu všech variant ochrany duševního vlastnictví, přičemž je dokáže čtivě zachytit jak z právního, tak ekonomického úhlu pohledu. Pro běžného podnikatele, který nemá právní povědomí se tak celý text stává přehledným manuálem, který jej seznámí prakticky se všemi situacemi, které mohou v celém procesu nastat. Text je doplněn vysvětlujícími obrázky a schématy, čímž se celková vypovídající schopnost publikace ještě zvyšuje.

Celé problematice budeme věnovat stále větší pozornost, chystáme řadu vzdělávacích seminářů, poradnu pro malé a střední firmy a ve spolupráci s několika vysokými školami připravujeme zavedení této důležité podnikové oblasti do studijních programů, specializací a výzkumných projektů.

Karel Havlíček,
předseda představenstva AMSP ČR

Zvláštní poděkování patří České spořitelně, díky které mohla být tato publikace vydána v tištěné podobě, kterou distribuuje AMSP ČR na všech relevantních akcích.amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html