Mezinárodní projekt NU-ROOF

Mezinárodní projekt NU-ROOF

Tento mezinárodní projekt byl schválen k realizaci v rámci  7. Rámcového
programu Evropské unie. Konkrétně se jedná o část 7RP zaměřenou na „Výzkum ve prospěch sdružení MSP, tzn.
podporu většího uskupení MSP při řešení společné problematiky v určitém sektoru“. Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR – jako jeden ze stěžejních partnerů projektu – má za hlavní úkol zprostředkovat svým členským
podnikům (z předmětné oblasti) přístup k výzkumným a vývojovým kapacitám.

 

Publicita projektu NU-ROOF

logo_FP7_1.jpg   logo_vlajka_EU_1.jpg    logo_NU_ROOF_1.jpg

Akronym: NU-ROOF

Název projektu: „Podpora MSP – působících ve stavebním sektoru, se specializací na střešní systémy
– při vývoji a využívání nové generace střešních systémů, které jsou odolné proti technologickým chybám
v pracovních postupech, a to vše za předpokladu omezení využívání produktů na bázi ropy“

Číslo grantové dohody:  FP7-SME-2008-2-243616

Realizace: 01/2010 – 12/2012

Podniková sféra (a specificky MSP) patří již delší dobu mezi jednu z klíčových cílových skupin Rámcových programů. Je
to motivováno snahou nedělat výzkum pro výzkum ale vyvíjet produkty uplatnitelné na trhu. Že se zapojení podniků a
zejména malých a středních podniků příliš nedaří je známé, důvody rovněž – velká administrativní náročnost přípravy,
nízká úspěšnost a zdlouhavost ve schvalování a finančním vypořádání projektů vedou k tomu, že účast na projektech
často není pro malé firmy ekonomická nebo vůbec možná. Proto byla zvolena forma podpory MSP prostřednictvím jejich
zastřešujících organizací a asociací.

V rámci projektu se budou konkrétně řešit následující oblasti:

1)      Vývoj nového střešního systému se zvláštním zaměřením na
„zapouzdřené“ funkční látky (samohojící materiály, atd.) pro barvy, nátěry a membrány, dále pak na 3D textilní
membrány, které poskytují tepelnou, zvukovou izolaci a sací efekt pro odstranění vlhkosti z vnitřní strany
střešní krycí vrstvy, a v neposlední řadě se zaměřením na barvy, těsnící materiály a nátěry na bázi nanočástic,
odrážející IR a UV záření při současném zajištění vysoké hydrofobičnosti.

2)      Vypracování aplikační směrnice. Jedná se o vypracování norem
(vhodných pro přijetí na úrovni EU), pro – jak stávající tak pro nově integrované – inovované střešní systémy.
Uživatelé bude mít přístup (na základě podmínek konkrétního stavebního objektu, jeho umístění a dalších parametrů) k
odpovídajícím instalačním normám a „Best Practices“ postupům.

3)      Vytvoření struktury pro řízení znalostí. Jedná se o vytvoření
internetové platformy pro řízení znalostní báze v oblasti střešních systémů. Tuto bezplatnou znalostní bázi –
přístupnou všem uživatelům prostřednictvím internetu – budou udržovat a řídit Asociace MSP.

Členy projektového konsorcia je celkem 15 partnerů z evropských zemí pod vedením italského koordinátora – společnosti
D´Appolonia SPA. Jedná se o 4 asociace, 6 společností reprezentujících MSP a 4 výzkumné, technologické organizace,
které budou realizovat samotný výzkum pro MSP.

Bližší informace o projektu naleznete na www.nuroofproject.org (v angličtině).

 

1. Kick-off meeting, Genova, 2/2010

NU_ROOF_Genova_2010_02_05_2.jpg

NU_ROOF_Genova_2010_02_10_1.jpg  

NU_ROOF_Genova_2010_02_07_2.jpg https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html