Mikrokredity-nový evropský nástroj pro podporu mikropodniků

Mikrokredity-nový evropský nástroj pro podporu mikropodniků

V souvislosti s udržením zaměstnanosti, vytvářením pracovních míst a zlepšení přístupu na trh práce
projednává Evropská komise nový návrh na zřízení Evropského nástroje pro financování malého podnikání (Progress
Microfinance Facility). Jeho cílem je poskytnout nezaměstnaným osobám nejvíce znevýhodněným na trhu práce, včetně
mladých lidí, možnost zahájit podnikatelskou činnost. K tomu by jim měl dopomoci nový finanční nástroj
k financování malého podnikání, tzv. MfF (podpora vzniku mikropodniků, tj. firem do 10 zaměstnanců).

EK navrhla získat finance převedením 100 mil. EUR z rozpočtu komunitárního programu PROGRESS. MfF by měl být
realizován prostřednictvím záruk a nástrojů pro sdílení rizik. Výsledkem by mělo být cca 45.000 půjček poskytnutých
v následujících 6 letech v individuální výši do 25.000 EUR. MfF je otevřen bankovním i nebankovním
subjektům poskytujícím mikropůjčky. MfF by měl ulehčit přístup k úvěru i osobám, které by za normálních podmínek
úvěr na zahájení malého podnikání nezískaly, zejména z důvodu neochoty bank poskytovat úvěry osobám, které
ztratily zaměstnání, či jsou ztrátou zaměstnání ohroženy či mladým lidem bezu tzv. „úvěrové minulosti“. Tento návrh
byl formálně přijat Evropskou komisí 2.7.2009 a následně byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. V září 2009
má být návrh projednán s Evropským parlamentem a paralelně s Evropskou investiční bankou. Implementace by
měla být zahájena v lednu 2010.

AMSP ČR tento návrh podporuje, protože cílový segment zamýšleného programu je i v ČR podpůrnými nástroji opomíjen. Z
předloženého dokumentu, který je zatím ve velmi obecné poloze, nevyplývají žádná zásadní úskalí, která by měla
bránit v dalším zájmu o tento program. Je však třeba počítat s tím, že se bude jednat o velmi rizikové aktivity,
protože začínající podnikatelé, obzvláště v době recese, jsou určitě nejrizikovější skupinou z hlediska
poskytování bankovních úvěrů či záruk.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X