Mikropodnikatelé protestují proti absurdnímu zavádění administrativních povinností

Mikropodnikatelé protestují proti absurdnímu zavádění administrativních povinností

V současné době probíhají  na evropské úrovni jednání o směrnici EU o právech spotřebitelů (Consumer Rights
Directive – CRD), která má zásadní vliv jak na činnost obchodníků, tak na spotřebitele. Přímý prodej jako integrální
součást maloobchodu má některá specifika, která vyžadují odlišný přístup a regulaci než obchod ze stálých provozoven.
Přímí prodejci jsou v některých ohledech znevýhodňováni vůči těmto prodejním jednotkám a nároky na ně kladené
jsou vnímány jako omezování konkurenceschopnosti.

Zásadní otázkou je výše minimální hodnoty obchodní transakce, u které není nutné splňovat administrativní požadavky
v písemné formě  vztahující se k  přijetí objednávky, jejímu  uskutečnění a případně možného
odstoupení od smlouvy. Jedná se o prodeje  v malé hodnotě, opakované objednávky jednoho a téhož zákazníka
témuž přímému prodejci a o pravidla o odstoupení od smlouvy. Tato pravidla by měla být v EU maximálně
harmonizována. Takto pojímaná regulace by neohrozila práva spotřebitelů a výrazně by zjednodušila podnikání přímých
prodejců.

Na evropské úrovni se zabývá vysvětlováním těchto záležitostí a jejich prosazováním Evropská federace asociací
přímého prodeje (FEDSA), jejímž členem je česká Asociace osobního prodeje (AOP), kolektivní člen Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Východiska pro tento přístup jsou tato:

1/ Evropský sektor přímého prodeje představuje obrat cca 20 mld. euro za rok a věnuje se mu více než 10 milionů lidí.
V České republice činí obrat členských firem AOP 4,5 mld. Kč a přímý prodej poskytuje možnost podnikání více než
225.000 osob.  Rozhodující podíl na tomto obratu má rychloobrátkové zboží denní potřeby  v průměrné
hodnotě cca  1.300 Kč (50 euro).

2/ Osoby, které v přímém prodeji působí jsou v kategorii mikro a malých podnikatelů, kteří nemají
administrativní a logistické zázemí jako velcí obchodníci. Značná část těchto osob se věnuje přímému prodeji jako
vedlejší ekonomické činnosti. Převážnou část prodejců  tvoří ženy.

3/ Neopodstatněné a nevhodné právní úpravy přijímání a uskutečňování objednávek v malých hodnotách a
administrativní postupy spojené s odstoupením od smlouvy zejména u opakovaných prodejů stejnému zákazníkovi
vytvářejí umělé překážky a neúměrně zvyšují náklady, které tyto podnikatele omezují a znevýhodňují vůči obchodníkům
ve stálých provozovnách.

4/ Firmy přímého prodeje sdružené v AOP mají k dispozici samoregulační nástroje, které zajišťují, že jejich
podnikání je etické a v souladu s platnými právními normami.

5/ FEDSA i AOP jsou si vědomi toho, že v případě prodeje zboží dlouhodobé spotřeby, tedy vyšších cenových
kategorií, jsou na místě zvláštní opatření na ochranu spotřebitelů.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html