Projekt TAČR ÉTA – Řízená migrace se zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Projekt TAČR ÉTA – Řízená migrace se zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu

Období:                               04/2018 – 09/2020

Řešitelé projektu:
Vysoké učení technické v Praze (koordinátor)
Univerzita Karlova v Praze

Aplikační garanti:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Jihočeská hospodářská komora

Webové stránky:             http://proceskyprumysl.g6.cz/

Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází společnost, průmysl a ekonomika. Zaměřuje se na model řízené migrace z Ukrajiny jako nástroje snížení deficitu pracovních sil a zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Propojuje společenskovědní výzkum se sférou průmyslové výroby. Řešení projektu vyústí do metodik (necertifikovaných) a pilotních aplikací pro nábor a přípravu zahraniční pracovní síly podle potřeb podniků, což představuje ucelené a inovativní řešení, které v ČR zatím nebylo aplikováno. Hlavními uživateli výstupů jsou podniky vybraných segmentů zpracovatelského průmyslu a instituce je zastřešující. Výsledky budou též inspirací pro státní sféru a přispějí i k naplnění Národní iniciativy Průmysl 4.0.

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce. Cílem je i vytvoření metodiky pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace pracovníků a návrh indikátorů pro průběžné monitorování dopadů deficitu jednotlivých technických profesí na výkonnost podniků ve strojírenském průmyslu. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace.

Zaměření návrhu projektu

V rámci projektu bude navázána v této oblasti unikátní spolupráce mezi týmem Univerzity Karlovy, který se specializuje na problematiku migrace a integrace migrantů do společnost s týmem ČVUT v Praze, který přináší zkušenosti se vzděláváním mladých techniků, orientuje se v problematice podnikových procesů, požadavků na jejich zajišťování a poskytne expertní pohled na dynamické proměny na pracovní sílu spojené s postupným nástupem Průmyslu 4.0.

V rámci řešení jednotlivých úkolů projektu je také předjednána spolupráce s Národním vzdělávacím fondem o.p.s., který má dlouholeté zkušenosti se zjišťováním kvalifikačních potřeb pracovního trhu. Dílčí výstupy jednotlivých expertních oblastí budou plně integrovány do komplexního celku. Řízení multidisciplinárního týmu bude zajištěno prostřednictvím projektového manažera, který bude přímo komunikovat s vedoucími projektových týmů jednotlivých institucí. Koordinace práce bude realizována prostřednictvím pravidelných projektových kontrolních dnů.

Způsob uplatnění řešení projektu

Hlavními uživateli výsledků projektu jsou aplikační garanti (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a JČ HK ČR), Svaz průmyslu ČR a podniky, které spadají do jejich agendy. Jak aplikační garanti, tak SPČR deklarovaly svůj zájem písemným prohlášením (LOI). Zájem o výstupy projektu lze předpokládat i ze strany institucí zaměřených na pomoc migrantům se začleněním do společnosti. Výsledky jsou využitelné i státní správou, zejména institucemi přímo zapojenými do procesu získávání zahraniční pracovní síly – MZV, MV a MPSV. Řešitelé doposud spolupracovali na poli výzkumu mezinárodní migrace se třemi ministerstvy: MV ČR, MPSV ČR a MZV ČR. V oblasti průmyslového výzkumu a v oblasti identifikace nároků na pracovní sílu řešitelé spolupracovali s průmyslovými podniky z různých oborů, zaměření a velikosti.

Projekt ev. č. TL01000127 je podpořený v rámci programu Éta Technologické agentury České republiky.

 

www.tacr.cz

Výzkum užitečný pro společnost.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html