Projekt „Vzdělávání ve strategickém řízení pro manažery/vlastníky malých a středních podniků“

Projekt „Vzdělávání ve strategickém řízení pro manažery/vlastníky malých a středních podniků“

Projekt na podporu malých a středních podniků (SME) byl odstartován v prosinci 2012 a byl financován z podpory Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), České republiky, Výzvy Leonardo da Vinci „Transfer inovací 2012“.

lifelong_lerarning_programme.jpg

Název projektu:              
Education in Strategic Management for SMEs managers/owners

Registrační číslo:
CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004

Hlavní organizátor a nositel grantu:

od 1/5/2014:
 Mendelova univerzita v Brně – vysoká škola, zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě.

do 30/4/2014: BIBS – vysoká škola, člen asociace MBA škol CAMBAS, česká vysoká škola poskytující britské a české manažerské a právnické vzdělávací programy.


Malé a střední podniky (MSP) jsou pilířem ekonomiky EU, kde představují přes 90 % počtu registrovaných firem, vytvářejí více než 65 % pracovních příležitostí v soukromém sektoru a přes 54 % celkové přidané hodnoty (viz Eurostat). Jejich udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a růst jsou proto jednou z ekonomických priorit EU (viz Iniciativa na podporu malých a středních podniků přijatá Evropskou komisí v roce 2008). Výzkum (Beaver,2002; Laveren et al., 2002; Mazzarol, 2004) však ukazuje, že MSP mají některé přirozené slabiny, které negativně ovlivňují jejich dlouhodobou konkurenceschopnost – jejich manažeři a/nebo vlastníci neřídí své firmy strategicky. Jedním z klíčových důvodů je to, že vlastníci a/nebo manažeři MSP nemají dostatečné znalosti k tomu, aby tak mohli činit.

Transferem know-how z projektu Leonardo da Vinci „Business Transfer Project II“ realizovaného Jönköping International Business School (Švédsko; JIBS) zaměřeného na online vzdělávání manažerů těchto podniků se tento projekt rovněž zaměřil na vytvoření vzdělávacího portálu, který umožňuje vlastníkům/manažerům MSP získat nové, prakticky zaměřené znalosti z oblasti strategického managementu. Transfer inovací mimo jiné spočíval v implementaci tzv. přístupu online scoring (v projektu BTP II nazývaného online screening tool), který umožňuje identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých uživatelů a nabízí personalizované online kurzy, na jejichž jednotlivé moduly jsou uživatelé konkrétně směrováni právě podle výsledku scoringu.

Platforma je dostupná ve čtyřech jazycích (českém, slovenském, švédském a anglickém), aby byla dostupná pro manažery/vlastníky MSP v České republice, na Slovensku, ve Švédsku, a díky angličtině též ve Velké Británii a v dalších zemích EU a světa.

Konsorcium bylo složeno z následujících partnerů, kteří v dané oblasti spolupracují i po skončení financování projektu:

Role

Název

Země

Typ organizace

Koordinátor (od dubna 2014)

Mendelova univerzita v Brně

Česká republika

Veřejná vysoká škola

Parner

Jönköping International Business School

Švédsko

Univerzita

Partner

Vysoká škola manažmentu v Trenčíně

Slovensko

Nestátní vysoká škola

Přidružený partner

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Česká republika

Nezisková organizace

Přidružený partner

POPAI Central Europe

Česká republika

Nezisková organizace

Žadatel a původní koordinátor 

(k dubnu 2014 odstoupil od projektu)

B.I.B.S., a.s.

Česká republika

Soukromá vysoká škola


Hlavní výstupy projektu

Portál zaměřený na strategické řízení MSP

Na konci října 2014 byl na adrese strategy4smes.cz zkušebně (a na konci listopadu 2014 finálně) spuštěn nový portál pro majitele a manažery malých a středních firem, kteří si zde mohou otestovat, zda řídí svoje firmy strategicky, porovnat skóre svého testu s tím, jak strategicky řídí malé a střední firmy v ČR, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku, a v prakticky zaměřených eLearningových lekcích se naučit, jak pro svoji firmu vytvořit a řídit ji prostřednictvím promyšlené strategie. Tento portál obsahuje veškeré níže uvedené výsledky a je i nadále průběžně aktualizován.

Mezinárodní srovnávací výzkumná zpráva o strategickém managementu MSP ve čtyřech zemích EU

V průběhu května-července 2014 byl agenturou STEM/MARK proveden průzkum postojů manažerů/vlastníků MSP v České republice, na Slovensku, ve Švédsku a ve Finsku, který posloužil jako základ pro skóringový model využívaný na projektovém portále k vyhodnocení vzdělávacích potřeb uživatelů a k jejich následnému nasměrování na odpovídající kapitoly zpracované v rámci eLearningového materiálu. Data z tohoto výzkumu byla následně zpracována do mezinárodní srovnávací výzkumné zprávy, která je dostupná na projektovém portále strategy4smes.cz.

Srovnávací zpráva dospěla k závěru, že přes zdánlivou podobnost výsledků ve všech zemích lze statistickou analýzou zjistit celou řadu rozdílů. Předpokládaná podobnost českých a slovenských firem byla skutečně potvrzena pouze v úvahách o dostatku finančních zdrojů pro nový projekt, reálnosti plánů, přijímání nápravných opatření v případě odchylek od plánů, sledování obecných společenských trendů, a vnitřního souladu jednotlivých součástí firmy. Všechny ostatní položky byly hodnoceny v těchto dvou zemích odlišně. Také očekávaná podobnost švédských a finských firem nebyla přesně potvrzena – odpovědi se nelišily pouze ve stanovování cílů, hodnocení výhody nad konkurencí v oblasti ziskovosti, reálnosti plánů, interní komunikaci plánů, sledování výkonu, sledování společenských trendů, a v souladu firemní struktury s požadovanými cíli.

Maximální celková podobnost mezi jednotlivými zeměmi byla zjištěna v oblasti sledování společenských trendů, kde se lišily pouze názory finských a slovenských firem, přičemž ve všech ostatních párech zemí (ČR-SK; ČR-FI; ČR-SW; SK-SW; FI-SW) bylo hodnocení podobné (na základě chí-kvadrátového testu).

Celá zpráva je dostupná v anglickém jazyce pod tímto odkazem.

On-line bodovací/benchmarkingová a eLearningová platforma

On-line systém, který umožňuje uživatelům, zhodnotit jejich přístup ke strategickému řízení, a porovnat ho s údaji o strategickém řízení v malých a středních podnicích získanými prostřednictvím kvantitativního výzkumu ve výše uvedených zemích. Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem).

eLearningový materiál (osnova a vzdělávací materiály)

Hlavním výsledkem projektu jsou zpracované eLearningové materiály, které provázejí uživatele procesem strategického managementu. Nejvhodnějším způsobem jejich užití je podstoupení skóringu, podle jehož vyhodnocení je následně uživatel nasměrován na konkrétní dílčí kapitoly celého komplexního kurzu, nicméně uživatel může rovněž využít celého obsahu kurzu (nikoliv pouze „doporučených“ kapitol). Výsledek je dostupný na hlavním projektovém portále po bezplatné registraci (pod tímto odkazem).

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva shrnující tyto a další výsledky projektu a ostatní požadované podklady byla odevzdána NAEP dne 29. dubna 2015.Konkrétní aktivity projektu zaměřené na osobní oslovení představitelů MSP

Konference pro praxi v podnikání – 29. ledna 2015, 9-17 hod., PEF MENDELU

Bezplatná, prakticky zaměřená konference pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních firem, rodinné firmy, začínající podnikatele se 150 registrovanými účastníky.

Pod tímto odkazem naleznete soubor s podrobnějšími informacemi o konferenci vč. jejího programu.

Praktické workshopy: Jak dobře vytvořit strategii pro malou a střední firmu?

V rámci řešení projektu byly pro představitele malých a středních podniků bezplatně uspořádány 3 bezplatné workshopy (Praha, Brno, Bratislava). Za podpory švédského know-how a evropského projektu se workshopy zaměřily na prezentaci poznatků z oblasti strategického řízení a efektivní postup stanovení strategie na základě praktické metodiky. Workshopy byly pořádány společně partnery projektu.

Termíny konání workshopů

Místo Termín Adresa
Praha 8. 1. 2015 AMSP ČR
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00 Praha 8 (Karlín)
Brno 20. 1. 2015 PEF MENDELU
Zemědělská 1
613 00 Brno
Budova Q
Bratislava 10. 2. 2015 Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava

Trvání workshopů: 10:00 – 16:00

Kromě výše uvedených akcí organizovaných přímo řešiteli projektu byla uskutečněna celá řada dalších aktivit (účast na konferencích, publikace tiskových zpráv, tiskové konference, publikace článků v odborných a vědeckých časopisech apod.).


KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

Termín a místo konání:

29.1.2015, Provozně-ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, 613 00, Brno, Budova Q.

Program konference

Čas

Obsah

8.15 – 9.00

Registrace účastníků

9.00 – 9.05

Zahájení konference

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ředitel projektu, Mendelova univerzita v Brně

9.05 – 9.35

Malé a střední firmy a strategie. Proč by měla existovat i v malé a střední firmě?

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

9.35 – 10.15

Jak se vytváří, jak vypadá, a jak se realizuje strategie v úspěšné rodinné firmě?

Ing. Libor Musil

Předseda představenstva LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna

Vítěz soutěže Rodinná firmy roku 2014 AMSP ČR

10.15 – 10.55

Jak postupovat při stanovení strategie vaší firmy? Metoda strategického řízení pro malé a střední podniky.

Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.

Lektor v oblasti strategie, Mendelova Univerzita v Brně

10.55 – 11.10

Přestávka

11.10 – 11.35

Výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu strategického řízení v českých, slovenských, švédských a finských malých a středních firmách

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA

Odborní řešitelé projektu, Mendelova univerzita v Brně

11.35 – 12.20

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání — nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Patrik Reichl

Zástupce CzechInvestu

12.20 – 13.00

Polední pauza

13.00 – 13.30

Strategické řízení nákupu jako zdroje konkurenční výhody malých a středních firem.

Ing. František Němeček, MBA

Purchasing Core Manager Industrial Turbomachinery Siemens,

zakladatel serveru www.znalostninakup.cz

13.30 – 14.15

Strategie mezigeneračního předání rodinných firem — jak je úspěšně zvládnout?

Prof. Matti Koiranen

Emeritní profesor finské University of Jyväskylä, podnikatel

14.15 – 14.45

Co je „Corporate governance“ rodinných firem — Proč a kdy mít pravidla pro zapojování členů rodiny ve firmě?

Prof. Juha Kansikas

Profesor finské University of Jyväskylä

14.45 – 15.00

Přestávka

15.00 – 15.35

Externí management v malých a středních firmách — jak jej efektivně zapojit?

Dr. Massimo Bau

Odborný asistent švédské Jönköping International Business School

Člen švédského CeFEO, jednoho z předních, celosvětově uznávaných, center výzkumu a výuky v oblasti řízení rodinných firem

15.35 – 16.05

Lidské zdroje, strategie a malé a střední firmy

Dr. František Hroník

Majitel a zakladatel firmy Motiv P (20 let existence),

lektor v oblasti řízení lidských zdrojů

16.05 – 16.35

Vůdcovství v rychle rostoucích malých a středních firmách

Christian Fuchs, Ph.D., MBA

Podnikatel (Německo), absolvent doktorského studia Mendelovy University v Brně

16.35 – 16.45

Představení výukové platformy na podporu tvorby firemní strategie pro podnikatele a manažery

Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA

Odborný řešitel projektu, Mendelova univerzita v Brně

16.45

Diskuze a závěr

Poznámka: Projekt je financován z podpory Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), České republiky, Výzvy Leonardo da Vinci „Transfer inovací 2012“. Tato webová stránka prezentuje pouze názory řešitelů a Komise neodpovídá za jakékoliv zde obsažené informace.


Cíle projektu:

Cílem mezinárodního programu je naučit manažery či vlastníky malých a středních podniků řídit jejich firmy strategicky. Strategické řízení se do nedávna standardně spojovalo především s velkými společnostmi, nicméně právě v oblasti středních a malých firem, na které jsou vlivem ekonomických otřesů posledních let (a též v rámci přirozených vývojových cyklů) kladeny stále větší nároky, je systematický strategický přístup čím dál tím více potřebný k udržení jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti. I menší firma totiž může být komplikovaný systém a nemusí být jednoduché efektivně řídit všechny její oblasti.

Cílové skupiny:

Malé a střední podniky v ČR

Termín realizace:
1.12.2012 – 28.2.2015

Project_information_ENG.doc Project_information_ENG.doc (103,00 KB)TZ_BIBS_130429_Tiskova_zprava_Expert_panel_fin.doc

Tiskové zprávy ke stažení zde:

TZ_BIBS_130429_Tiskova_zprava_Expert_panel_fin.doc TZ_BIBS_130429_Tiskova_zprava_Expert_panel_fin.doc (837,50 KB

TZ_BIBS_130429_Tiskova_zprava_Expert_panel_fin.doc_EN.doc TZ_BIBS_130429_Tiskova_zprava_Expert_panel_fin.doc_EN.doc (831,00 KB)

Od prosince 2014 bude pro malé a střední firmy fungovat nový portál strategického řízení

Již v průběhu prosince bude spuštěn do provozu nový portál pro majitele a manažery malých a středních firem, kteří si zde budou moci otestovat, zda řídí svoje firmy strategicky, porovnat skóre svého testu s tím, jak strategicky řídí malé a střední firmy v ČR, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku, a v prakticky zaměřených E-learningových lekcích se naučit, jak pro svoji firmu vytvořit a řídit ji prostřednictvím promyšlené strategie.   

O spuštění portálu, který ve společném projektu „Education in Strategic Management for SMEs managers/owners“ (Leonardo da Vinci, CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004) pro majitele a manažery malých a středních firem vytváří Mendelova univerzita v Brně, Švédská Jönköping International Business School, slovenská Vysoká škola manažmentu, asociace POPAI a Asociace malých a středních podniků a živnostníku ČR, poskytneme více informací na sklonku roku.   

lifelong_lerarning_programme.jpg
This project has been funded with support from the European Commission. This web page reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X