Rodinné firmy čeká revoluční změna

Rodinné firmy čeká revoluční změna

Proč jsou české rodinné firmy (RF) stále přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak by se to dalo změnit? Ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost. Rodinné podniky jsou stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům a ke svým zaměstnancům zodpovědnější. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Nezbytným krokem je odlišné pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. Předkládáme proto legislativní změnu, což umožní specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů.
 

Podnikatelé, akademici a politici se setkali na přelomové tuzemské konferenci k rodinnému podnikání, kterou uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze. Jedním z hlavních výstupů diskuse je ukotvení pojmu rodinného podnikání v ČR. Pokud změny nakonec schválí Poslanecká sněmovna, bude se jednat o revoluční změnu, která umožní čerpat rodinným podnikům specifickou podporu.

AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv RF na ekonomiku, ale současně se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu RF a jasné institucionální podpoře RF.

Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný.

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem. Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování. Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal se problematice rodinných firem dlouhodobě věnuje a prostřednictvím platformy Deloitte Private se snaží přinášet „best practice“ v oblasti rodinných firem v zahraničí do České republiky.

AMSP ČR proto po diskusi s podnikatelskou, veřejnou i akademickou sférou následuje další země EU a ve spolupráci s Ambruz & Dark Deloitte Legal předkládá definici pro tuzemské prostředí, která splňuje jak požadavky a doporučení EU, tak odpovídá potřebám a podmínkám národním. Definice vychází z podobné aktivity, která vznikla na Slovensku, přičemž slovenské pojetí podnikatelského prostředí je našemu velmi blízké.

(1) Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost, anebo rodinná živnost, anebo rodinná farma.

(2) Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením anebo akciová společnost, v které členové rodiny vlastní nadpoloviční většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti.

(3) Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení.

(4) Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení.

(5) Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR k tomu uvádí: „Rádi hovoříme o významu rodinných firem, ale doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice několikanásobně vrátí. Rodinné podniky jsou základem obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. Jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto je nezbytné urychleně v naší legislativě ukotvit moderní definici rodinné firmy a zahájit jejich systematickou podporu.“

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík uvádí: „Rodinné farmy považujeme za historicky nejstarší a nejrozšířenější způsob hospodaření a vůbec existence na venkově, který je postavený na principu plné zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny. Také z tohoto důvodu jsme se zapojili do spolupráce s AMSP ČR, jejímž cílem je zlepšení právního postavení rodinného podnikání.“

„O rodinných firmách se začíná u nás v poslední době hodně hovořit, ale stále – a to v celém bývalém východním bloku – chybí jak konsistentní vzdělávání, tak kvalitní výzkum v této oblasti. VŠE se snaží ve spolupráci se svými partnerskými školami, kde téma rodinných firem je již pevně ukotveno, na tuto situaci reagovat. Začali jsme zde již před několika lety s výzkumem, letos následně i s výukou v této oblasti. Založení Centra pro rodinné firmy zde na VŠE znamená další zviditelnění a institucionalizaci našich snah.“ říká Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy VŠE a vedoucí Centra pro rodinné firmy na VŠE.

Podle Andreje Babiše, 1.místopředsedy vlády a ministra financí představují rodinné podniky příklad dobrého hospodáře a základ úspěšné ekonomiky, a stát by proto měl hledat cesty, jak rodinné podnikání podporovat, a to i legislativně. Konkrétně uvádí: „Rodinná firma není místem, kde je dovoleno plýtvat zdroji, kde se ztrácejí peníze v temných dírách vedoucích do kapes šedých eminencí nebo rovnou managementu samotnému. Proto jsou pro mě atributy rodinných firem inspirací i v oblasti veřejné správy.“

Rodinné firmy jsou skutečnou solí naší ekonomiky. Nabízejí hlubší vztah k podnikání, tradici a kontinuitu vývoje. Jsou stabilním a nesmírně důležitým segmentem, který si zaslouží naši podporu i v legislativní oblasti například ukotvením definice rodinné firmy, aby bylo možné i na ně cílit konkrétní programy podpory,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, dále komentuje: „Rodinné firmy u nás v minulosti měly tradici, která však byla historickým vývojem nadlouho přerušena. V posledních dvaceti pěti letech, kdy se opět otevřely možnosti pro soukromé podnikání, jako bychom na jejich podporu zcela zapomněli, přestože jich vznikla celá řada. Jsou důležitým prvkem domácí ekonomiky, vytvářejícím stabilitu zejména v podnikání menšího a středního rozsahu, zaměstnávají množství místních lidí, naše služby si bez nich již nelze představit. Obstát ve vyostřené konkurenci velkých zahraničních společností však pro ně může být obtížné. Stát by proto měl po vzoru dalších evropských zemí podporovat rodinné podnikání, na české hospodářství má opravdu významný vliv. Já osobně rodinné firmy velmi podporuji.“

„Příběh předávání rodinné firmy zažívá naše rodina a firma na vlastní kůži. Bez společné vůle, sdílení zkušeností s ostatními a vzdělávání nás zakladatelů a našich dětí, jako našich nástupců, bychom tápali a každá chyba v tomto projektu se může silně nevyplatit. Firma se stane buď dynamitem, který může rozmetat rodinné vztahy na roky anebo lepidlem rodiny, které rodinnou lásku a prosperitu firmy ještě utuží,“ říká Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S, a.s., držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014 a garant nezávislého projektu AMSP ČR „Rodinná firma“.

Prof. Denise H. Kenyon-Rouvinez z IMD Global Family Business Center ve švýcarském Laussane uzavírá: „Konference „Rodinné firmy na rozcestí“ je velmi důležitá událost a já jsem hrdá a šťastná, že se Česká republika vydává na takovou cestu reflexe. Rodinné firmy jsou silné i křehké zároveň a hrají zásadní roli v místních i globálních ekonomikách. Je naprosto nezbytné, aby vlády, akademičtí pracovníci, konzultanti a podnikatelé spojili své síly na jejich podporu. Čím větší podporu dostanou, tím více budou zářit. A co je nejdůležitější, rodinné podniky jsou zakořeněny ve svých komunitách, milují a opatrovávají zemi z níž pocházejí, a budou bojovat za vytváření pracovních míst a zajištění stability zaměstnání. Pokud jsou správně pochopeny a podpořeny, jsou bezpochyby jedním z nejlepších vládních spojenců.“

 

Tisková zpráva ke setažení zde:
TZ_2016_12_12_Rodinne_firmy_na_rozcestidoc TZ_2016_12_12_Rodinne_firmy_na_rozcesti.doc (729,50 KB)https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html