Program kvalifikovaný zaměstnanec Tag

■ obecně u všech dokladů – musí být v originále či jako ověřené kopie, v případě cizojazyčných dokladů s úředním překladem do jazyka českého; ■ doklad o zajištění ubytování – ve formě nájemní smlouvy s podpisy; obou smluvních stran (v případě, že nepronajímá majitel, je třeba prokázat oprávnění k pronájmu – př. plná...

Do programů nemůže být zařazen zaměstnavatel: který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, anebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, které posoudí garant po...

Povinné přílohy:  Výpis z obchodního rejstříku se k žádosti nedokládá, garant jej kontroluje,výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ se rovněž nedokládá, garant jej kontroluje; Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce); Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného...

Ve formuláři žádosti se vyplní do políčka „Zaměstnavatel“ tyto informace: Název společnosti, IČO, zástupce zaměstnavatele (kontaktní osoba), email, na který mu bude zaslán termín pohovoru, kdy se má ukrajinský uchazeč dostavit do Vízového centra ve Lvově k podání žádosti. Dále se vyplní název garanta (Asociace malých...

Pro podání žádostí o zařazení do Programů využijte e-mailovou adresu: somol@amsp.cz, amsp@amsp.cz nebo datovou schránku ID: au9uavs. Žádost garantovi je nutné dodat řádně vyplněnou na příslušném formuláři se všemi povinnými přílohami (ve formátu  PDF a také ve formátu .xls); vedle žádosti je nutné předložit garantovi rovněž sken žádosti opatřené...

Od 1. 1. 2021 byly aktualizovány některé podmínky programu Kvalifikovaný zaměstnanec. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy platné pro rok 2021 se rovněž zvyšují mzdy vyžadované programem Kvalifikovaný zaměstnanec, tj. alespoň 1,2 násobek zaručené mzdy. V jednotlivých skupinách prací jde o následující mzdy: [table id=20 /] Tyto mzdy...

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy...

Od 1.7.2020 platí dále upravovaný režim v realizaci programů ekonomické migrace. Byla stanovena nová povinnost zaměstnavatelů zajistit svým zahraničním zaměstnancům ubytování, lékařskou péči a návrat do země původu. Potvrzení o těchto skutečnostech bude vyžadováno jako příloha žádosti o zaměstnaneckou kartu, kterou uchazeč předloží vízovému centru ve...

AMSP ČR informuje zaměstnavatele, kteří v současné době zaměstnávají zahraniční pracovníky o včerejším opatření vlády ČR, které se týká prodloužení povolení k zaměstnání do 16. 9. 2020, tj. o 2 měsíce, a současného prodloužení lhůty pro opuštění ČR. Usnesení vlády ČR mj. stanoví: Za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem...

Podle informací MPO ČR a MZV ČR je od 15.6.2020 umožněn restart programu Kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu, pokud jde o zařazované profese; garanti již mohou vyřizovat žádosti o zařazení do programu. Lze zařazovat nové uchazeče již pro všechny druhy zaměstnání, tedy nejen pokud jde o...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html