Žádosti o slevu na pojistném podané po stanovené lhůtě a penále

Žádosti o slevu na pojistném podané po stanovené lhůtě a penále

Pokud jste do 20. září nepodali žádost o mimořádnou slevu na pojistném, nemáte na ni nárok. Pokud jste přesto odvedli
pojistné ve snížené výši, jde o dluh na pojistném, ze kterého plyne penále – to je však možné prominout na základě
žádosti po uhrazení dlužného pojistného.

Na základě ustanovení § 21a odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 221/2009 Sb., zaměstnavatel
uplatňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu podle ustanovení § 9 odst. 5 nebo 6 a jen do
dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží
, přičemž slevu na
pojistném nelze uplatnit zpětně. V souladu s Čl. II zákona č. 221/2009 Sb. za měsíc srpen 2009 náleží
zaměstnavatelům i mimořádná sleva na pojistném, přičemž nárok na tuto mimořádnou slevu zanikl, pokud
nebyl uplatněn do dne splatnosti pojistného za měsíc srpen 2009.

V případě podání žádosti (tj. „Přehledu o výši pojistného a vyplacených
dávkách“) po zákonem stanovené lhůtě bohužel nelze zohlednit žádné důvody, pro které k opoždění
došlo,
neboť ustanovení zákona č. 221/2009 Sb., pokud jde o možnost uplatnění slev na pojistném žádné
výjimky nepřipouští. V této souvislosti nelze ani ze strany orgánů sociálního zabezpečení kladně vyřídit podané
žádosti zaměstnavatelů o odstranění tvrdosti zákona, neboť zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který
upravuje odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, neobsahuje institut
odstranění tvrdosti zákona ve věcech
pojistného.            

Podle ustanovení § 21a odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. podle Čl. II zákona
č. 221/2009 Sb., pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném, popř. mimořádná
sleva na pojistném, které zaměstnavateli nenáležely, považuje se částka
, o kterou bylo pojistné takto
zkráceno, za dluh na pojistném a z takto zkráceného pojistného plyne
penále
podle ustanovení § 20 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu zmírnění nepříznivého dopadu výše uvedených zákonných ustanovení na plátce pojistného, budou OSSZ
vstřícně přistupovat k možnosti prominout vzniklé penále. Jestliže plátce pojistného je v situaci, kdy
uplatnění penalizace pociťuje jako neopodstatněnou tvrdost, může požádat, aby mu z důvodu
odstranění tvrdosti zákona bylo prominuto penále
podle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 161/1998 Sb., o
promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. O prominutí penále se rozhoduje na
základě písemné žádosti, podané u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, přičemž ve všech případech je
jednou z podmínek prominutí penále, že zaměstnavatel uhradil dlužné
pojistné
.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html