Nejčastější nedostatky zjišťované zdravotními pojišťovnami při kontrolní činnosti

Nejčastější nedostatky zjišťované zdravotními pojišťovnami při kontrolní činnosti

Cílem kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven je především prověřit, zda zaměstnavatel včas a ve správné výši
odvádí pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance včetně důsledného plnění souvisejících zákonných
povinností, například oznamování změn, týkajících se zaměstnanců, v zákonné osmidenní lhůtě.

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patří u zaměstnavatelů především:

a)  scházející doklad o právní formě podnikání živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku,
zřizovací listina, doklady o právním nástupnictví,

b)  chybějící doklady, opravňující zařazení zaměstnanců mezi osoby, za které je plátcem pojistného na
zdravotní pojištění stát (například rozhodnutí o přiznání resp. odejmutí důchodu, potvrzení o studiu u nezaopatřených
dětí, přiznání rodičovského příspěvku),

c)   nepředložení dokladů o zařazení zaměstnanců mezi osoby, na které se nevztahuje ustanovení o
odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (ve smyslu § 3 odst. 8 z.č. 592/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů),

d)   nezasílání písemných sdělení o změně sídla zaměstnavatele, změně výplatního termínu nebo
čísla bankovního účtu, ze kterého se odvádí pojistné,

e)   v případě příjmů nižších než minimální mzda chybějící Čestné prohlášení zaměstnance o
skutečnosti, že jako osoba samostatně výdělečně činná platí alespoň minimální zálohy (v roce 2009 se jedná o
částku 1 590  Kč)

f)   nezahrnování některých příjmů (ze kterých se pojistné na zdravotní pojištění platí) do
vyměřovacího základu,

g)  neodvádění pojistného z poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu, popř. z neomluvené
absence,

h)  neuplatňování nároku na odpočet od dosaženého příjmu u vymezeného okruhu zaměstnavatelů a
zaměstnanců – § 3 odst. 7 zákona č.  592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

i)   nerespektování minimálního vyměřovacího základu,

j)   placení pojistného v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem (13,5 % z vyměřovacího
základu),

k)  neplacení pojistného buď občas nebo i dlouhodobě,

l)   opožděné úhrady pojistného,

m)  placení pojistného v nižší částce a navíc opožděně,

n)  nepřihlašování (neodhlašování) zaměstnanců u zdravotní pojišťovny v zákonné lhůtě, obzvláště pak
neoznamování skutečností rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné,

o)   nedostatečně (neprůkazně) vedená mzdová a personální agenda apod.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html