Rodinné podnikání dostává zelenou

Rodinné podnikání dostává zelenou

Praha, 30. ledna 2018. Česká republika má šanci stát se jedenáctou zemí v Evropské unii, která ukotví rodinné podnikání v právním řádu. Na návrh Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) na tom začala pracovat vláda, která v nejbližších dnech předloží legislativní návrh do připomínkového řízení. Předseda vlády Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová potvrdili u příležitosti zahájení Roku rodinného podnikání 2018, že rodinné firmy budou mít v příštích letech vládní prioritu. AMSP ČR současně zahajuje mohutnou ofenzívu na jejich podporu v rámci které připravuje českou mapu rodinného podnikání, centra podpory na bázi mezinárodní sítě Family Business Office nebo například zavedení problematiky rodinných firem do studijních programů.

AMSP ČR považuje rodinné podnikání za základ stabilní ekonomiky, neboť rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, mají větší schopnost přečkat složitá období, jsou schopny se rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí, vyznačují se vyšším poměrem vlastního kapitálu, což zásadně podporuje hospodářskou stabilitu, sehrávají klíčovou úlohu v regionálním rozvoji, vykazují vysokou míru poctivosti, zavádějí opatření v oblasti společenské odpovědnosti, v podobě rodinných farem přispívají k udržení ruchu venkova, jsou nositeli původních produktů a vykazují vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří podnik založili, i těm, kteří ho převezmou.

Východiskem pro legislativní akt na národní úrovni se stalo Usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě a Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, které doporučily přijetí definice rodinného podnikání do národních právních řádů.

Evropský parlament přitom doslova vyzývá členské státy, aby „zjednodušily správní postupy a daňové systémy zejména tak, aby zohledňovaly specifické problémy rodinných podniků. Vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropská definice rodinného podniku, která by byla právně závazná, konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná, vyzývá členské státy, aby zdokonalily právní rámec pro předávání rodinných podniků další generaci, vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání, a předešly tak případné nedostatečné likviditě, s cílem zajistit zachování rodinných podniků a zabránit nuceným prodejům; vyzývá EK a členské státy, aby podporovaly specializovanou odbornou přípravu pro rodinné podniky v oblasti předávání podniků, řídicích struktur a vlastnických a inovačních strategií, a to především v zemích, kde z historických důvodů koncepce rodinného podniku není tak dobře zavedena, což by přispělo k jejich dlouhodobé úspěšnosti, zejména co se předávání podniků týče.

Během roku 2017 proto uskutečnila AMSP ČR několik právních konzultací s autory našich zákonů, proběhla jednání s desítkami kolektivních členů AMSP ČR a dalších dotčených organizací. Součástí bylo i vyjednávání podpory s rozhodujícími politickými stranami. Celá aktivita vrcholí Rokem rodinného podnikání 2018, v rámci kterého by měla být definice rodinného podnikání zanesena do občanského zákoníku. AMSP ČR navrhuje, aby definice byla kodifikována v následující podobě:

 • Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.
 •  

 • Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny drží nadpoloviční podíl na základním kapitálu a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, jejíž podíly z nadpoloviční většiny drží nebo vlastní ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem.
 •  

 • Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění.
 •  

 • Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.
 •  

 • Rodinnou obchodní korporací může být jen obchodní korporace sídlící na území ČR. Fundací podle odstavce 2 může být jen fundace sídlící na území ČR. Svěřenským fondem podle odstavce 2 může být jen svěřenský fond zřízený podle českého práva.
 •  

  Z analýzy AMSP ČR vyplývá, že v současné době čtyři země EU mají přímou definici rodinného podnikání zanesenou v obdobě občanských zákoníků (Španělsko, Finsko, Itálie, Rumunsko), dalších šest zemí má rodinné podnikání zaneseno v různých formách v právních řádech (Maďarsko, Dánsko, Rakousko, Litva, Bulharsko, Slovensko). Malta připravuje speciální zákon o rodinných podnicích a další tři země EU (Nizozemsko, Belgie a Polsko) na vládní úrovni podporují cílenými prostředky předávání rodinných firem.

  Ukotvení definice rodinného podnikání podle AMSP ČR umožní sledovat a vyhodnocovat tento sektor na statistické úrovni, zvýrazní rodinné firmy v dodavatelsko-odběratelských vztazích a umožní cílenou podporu tohoto segmentu.

  Podpora by ovšem neměla být na bázi dotační, ale na úrovni nepřímé formy. Konkrétně se jedná například o předpisy týkající se dědické a darovací daně, dluhů, vlastního kapitálu a zdanění podniků, které by měly podporovat financování prostřednictvím vlastního kapitálu. Smysl dává vytváření nástrojů pro využívání alternativních zdrojů financování rodinných firem nebo podpora účasti rodinných firem v klastrech. Další forma podpory by spočívala ve zdokonalení právního rámce pro předávání rodinných podniků další generaci, s cílem vytvořit zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání. Ve světě oblíbená forma podpory rodinných firem je rovněž na bázi vzdělávacích procesů, včetně motivace pro učňovské profese, vzdělávání by proto mělo zahrnovat otázky specifické pro rodinné podniky, jako je vlastnictví, dědictví a rodinná správa, spolu s obecnějšími informacemi, jako je důležitost inovací coby prostředku přetváření podniků;

  Jan Spáčil, partner společnosti Deloitte, která definici ve spolupráci s autorem zákona o obchodních korporacích Bohumilem Havlem připravovala, k tomu uvádí: „Kodifikaci definice rodinného podniku považujeme za pozitivní krok mimo jiné s ohledem ke generační výměně, která momentálně v mnoha rodinných společnostech probíhá. Věříme, že uzákonění definice je vhodným odrazovým můstkem k celkovému usnadnění této generační výměny, přičemž stabilitu a trvání rodinného podniku napříč generacemi považujeme za jeden z hlavních cílů.“   

  Libor Musil, majitel rodinné firmy roku LIKO-S a člen představenstva AMSP ČR odpovědný za aktivitu Rok rodinného podnikání 2018 k tomu uvádí: „Většina rodinných firem u nás jede podle podobného modelu. Tyto rodiny si v 90. letech pořídily ke svým potomkům ještě jedno dítě – svoji vlastní firmu. Bylo to další děcko, které se nejdříve hrabalo z plínek a pak rostlo. Firma rostla a společně s ní děti. Aniž bychom svoje děti záměrně vedli k obchodnímu poznání, tak ony svého “sourozence” velmi dobře vnímaly a sledovaly naše každodenní úsilí. Vyrůstaly v rodině, která se pro ně stala podnikatelským inkubátorem. Dnes jsou to dospělé děti a vidíme, že se mají k dílu. Příchodem dětí do firmy se rodičům mění život. Přicházejí nové radosti ve společném rodinném sdílení byznysu a přicházejí i nové starosti. Na firmu, která roky vytváří zisk a peníze, je třeba naroubovat rodinnou lásku. A z toho vznikají konflikty. Vzdělávání majitelů rodinných firem, jejich společenské uznání a podpora státu mohou pomoci překonat složitý proces předání firmy na další generaci a tím zachovat toto rodinné stříbro naší země pro další časy.“

  Předseda AMSP ČR Karel Havlíček shrnuje: „Ukotvení rodinného podnikání v právním řádu je pouze první krok. Našim cílem je, aby se rodinné firmy, živnosti nebo farmy staly celospolečenským tématem. Hodláme přesvědčit vládu i veřejnost, že generačně přenášená odpovědnost je základem stabilního hospodářství, a že udržení rodinného podnikání vyvažuje vliv nadnárodních firem, které nemají k regionům, obcím nebo původním výrobkům jiný než komerční vztah. Jedna z nových forem podpory je proto příprava sítě Family Business Office, kde se státní podporou připravíme regionální centra podpory rodinných firem na bázi právních, ekonomických a vzdělávacích nástrojů.“

  Tisková zpráva ke stažení zde:
  TZ-2018-01-30-Rodinné podnikání dostává zelenou

  Analýza ke stažení zde:
  Analýza rodinného podnikání v EU

  Desatero ke stažení zde:
  Desatero-Proč podporovat rodinné podnikání

   

  Fotogalerie z akce:

  Štítky:


  https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
  https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
  https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
  X